ايران رساله
پروژه پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با word

«چکیده تحقیق»  
مقدمه  
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط  
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط  
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه  
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت  
بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق  
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات  
بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات  
بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»  
بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»  
گفتار دوم :  
محاسن  و معایب حق شرط  
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی  
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون  
گفتار سوم :  
قواعد و آثار حقوقی حق شرط در کنوانسیون  
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون  
گفتار ششم :  
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون  
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون  
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین  
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی  
مقدمه بحث  
گفتار اول :  
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)  
گفتار دوم: میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)  
گفتار سوم:  
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)  
گفتار چهارم:  نتیجه گیری  
فهرست و منابع و مآخذ  
کنوانسیون ها:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر با word

1-   شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول

2-   ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، 1383- چاپ اول

3-   عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان 1366

4-      فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-1379

5-   مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-1374 . چاپ اول

6-      مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.1383- چاپ دوم

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه)

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت

مقدمه

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم


فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه کلی بحث :

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود

وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.[1]

بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند

گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است

باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد

از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط  باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط  مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»

تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (2) کنوانسیون 1969 وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است

« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»

تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید

بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود

با بررسی مواد معاهده 1969 وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند

حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت

اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است

بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات

اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود


بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات

تغییر دادن مقررات وقتی مورد پذیرش است که باعث توسعه و گسترش تعهدات نشود زیرا حق شرط به معنی تحدید و محدود نمودن تعهدات است نه گسترش آنها، و حق شرط نمی تواند مقررات و تعهدات معاهده را افزایش دهد و فقط نقش محدود کننده و مستثنی کننده دارد

بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»

حق شرط فقط نسبت به بعضی از مقررات معاهده قابل اعمال است و نقش استثناء کننده دارد فلذا نمی توان آنرا بصورت کلی و بر همه مقررات معاهده اعمال نمود زیرا در آنصورت حق شرط به آن اطلاق نمی شود و به معنای عدم پذیرش معاهده است ( به لحاظ یکسان بودن آثار) پس حق شرط بصورت کلی و عام غیر قابل پذیرش است

بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»

حق شرط اثر حقوقی برخی مقررات را از بین می برد و این به معنی تأثیر گذاری حق شرط در اجرای معاهده است زیرا از اجرای مواد مورد حق شرط و مستثنی شده جلوگیری می کند و از تأثیر آنها ممانعت می کند


گفتار دوم

محاسن  و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

پیش بینی حق شرط در معاهده باعث گسترش طرف های عضو در یک معاهده و همچنین اجرای داوطلبانه و اختیاری معاهده از سوی آنها خواهد بود چه اینکه مختار بودن دولت در استثناء کردن تعهدات خلاف میل خود باعث می شود با رضایت به معاهده بپیوندد چون علت عدم پیوستن کشورها به معاهدات ترس آنها از تحمیل شدن تعهداتی خلاف اهداف و منافع آنها برآن کشورهاست بنابراین در پذیرفتن معاهدات این علت مانع می شود و وقتی اختیار استثنای برخی از مواد و مقررات به کشوری داده می شود علتی برای عدم پذیرش آن نخواهد دید که این امر باعث کثرت طرفهای عضو یک معاهده خواهد بود

علاوه بر این چون پذیرش معاهده اختیاری است اجرای مقررات آن راحت تر و بهتر انجام می گیرد زیرا دولتها تعهداتی را که با اختیار خود پذیرفته اند را بهتر اجرا می کنند و اختلافات پیش آمده در اجرای معاهده را کم می کند

از سوی دیگر افزایش کمی اعضای طرف معاهده و مشارکت گسترده آنها در معاهده و اجرای آن اولاً باعث انعطاف قوانین اساسی و داخلی آنها نسبت به معاهدات و مقررات خارجی و بین المللی می گردد و ثانیاً با انعطاف قوانین و مقررات داخلی زمینه برای یکسان سازی حقوق در کشورها و نزدیک کردن حقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد مقررات واحد جهانی آماده می شود. یعنی این اشتراک رویه و قوانین کشورها کم کم گسترش پیدا می کند و در آینده به جائی می رسد که که مواضع حقوقی دولتها در امور حادث شده روز یکسان شود و دامنه اختلافات و تنشهای ناشی از اختلاف مواضع حقوقی کاسته شود

از دیگر محاسن حق شرط گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به دولتهایی است که با حق شرط مخالف هستند همچنین اعمال حق شرط ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیارهای فردی را موجب می شود.[2]


بند دو : معایب حق شرط

عیب بزرگی که مخالفان حق شرط برای آن ذکر می کنند کم کردن اعتبار و اهمیت معاهده است. آزادی و اختیار کشورها در حذف بعضی از مواد معاهده و پذیرش بعضی از مواد از قاطعیت و صراحت و همچنین اعتبار معاهده می کاهد معاهده یک قانون است و اختیار اعضای معاهده که معاهده حاکم بر آنهاست بر تحدید مقررات باعث تزلزل اعتبار و حاکمیت معاهده بر اعضاء خود می شود بخاطر همین امر است که اکثر علمای حقوق، حق شرط را آفت معاهده می دانند و آنرا بر هم زنند تعادل معاهده می دانند. که این امر هم به نوبه خود باعث تزلزل در مناسبات بین المللی و روابط بین الملل و روابط بین کشورها می شود

با داخل شدن نظرات اعضای طرف معاهده به نفع خود آنها، واحد بودن و یکسانی مقررات معاهده ضربه می خورد و یکنواختی و یکدستی مقررات بین المللی دچار اختلاف می شود

البته ایرادات و معایب حق شرط دارای کاستی ها و اشکالاتی نیز هستند زیرا این ایرادات و معایب در صورتی وارد هستند که عملاً و در جهان خارجی و واقعی، یک معاهده بدون حق شرط بدون هیچ کم و کاستی توسط طرفین عضو معاهده اجرا شود و اهداف آن تأمین شود در حالی که چنین نیست

بدیهی است که معنای واقعی شرط و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می شود که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات موجود مورد توجه قرار گیرد.[3]

معاهده اصولاً خمیر مایه هر توافق بین المللی و «شرط» عامل اساسی حیات معاهده است و در نتیجه عامل پویایی آن است بنابراین اگر کسانی معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قرار دادی دولتهاست و معاهده شرط پذیر معاهده ای است ناقص، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللی تکامل نا یافته و ناقص، اصولاً فرض لغو و بی محتوا است زیرا وجود شرط دقیقاً مبین تضادها و ناهمگونیهایی است که در جامعه بین الملل وجود دارد، نتیجه آنکه همزیستی دولتها و همکاری آنها با یگدیگر الزاماً، فلسفه وجودی شرط را توجیه می کند.[4]


فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی

(حق شرط در کنوانسیون 1969 وین)

کمیسیون حقوق بین الملل پس از سالها بحث و بررسی در زمینه حقوق معاهدات، سرانجام در سال 1969، پیش نویس کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حقوق معاهدات» را در 75 ماده تهیه و به سازمان ملل ارائه کرد . تعدادی از مواد این پیش نویس به حق شرط اختصاص داشت که تحت تأثیر تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط جامعه بین المللی، و عقاید و نظریات حاکم، تهیه شده بود

این پیش نویس، اساس مذاکرات کنفرانس را که تحت نظارت سازمان ملل متحد سالهای 1968 و 1969 و به منظور تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات برگزار گردید، تشکیل داد و سرانجام با پاره ای اصلاحات و تغییرات، به صورت کنوانسیونی در 85 ماده و یک ضمیمه، راجع به حقوق معاهدات تنظیم و امضاء گردید و در 27 ژانویه 1980 با الحاق 35 دولت (طبق ماده 84 آن) به مرحله لازم الاجرائی رسید

این کنوانسیون علاوه بر اینکه در بند «د» ماده 2، به تعریف حق شرط پرداخته است. در مواد 19 تا 23 نیز مسئله حق شرط را تحت عناوین مختلف : تنظیم حق شرط، قبول یا مخالفت با حق شرط، آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن و روش اعمال حق شرط مورد بررسی قرار داده شده است

کنوانسیون مذکور، با وجود ابهامات و محدودیت هایی که دارد به عنوان مرجعی معتبر در حقوق معاهدات تلقی می شود به گونه ای که بعضی برای آن ارزش عرفی قائل اند. بنابراین برای آشنایی بیشتر و ورود به بحث های آینده، قواعد مربوط به حق شرط را در این کنوانسیون مورد بررسی قرار می دهیم

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، حق شرط را چنین تعریف می کند «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هر نام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب، قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد یا تغییر یابد.» در این تعریف چند نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد : اول آنکه منظور از یکجانبه بودن اعلامیه حق شرط چیست ؟ و هدف کنوانسیون از چنین تأکیدی چه بوده است ؟

به طور کلی اعلام حق شرط به یک معاهده از دو حالت کلی خارج نیست. در بعضی موارد اعلام حق شرط از قبل مورد پیش بینی قرار گرفته و پذیرفته شده و در واقع بر اساس یک حق قبلی است. مثل موردی که معاهده ای اعلام حق شرط را مجاز می داند یا انواع خاصی از شرط را می پذیرد یا مواردی که معاهده در این باره ساکت است ولی مسئله حق شرط طی مذاکرات مربوط تدوین معاهده مورد بحث واقع شده وبه نحوی پذیرفته شده است. در سایر موارد حق شرط ابتدا به ساکن و بدون هیج گونه توافق قبلی بوده و در واقع از لحاظ شکلی و ماهوی عملی یکطرفه است. لیکن به نظر نمی رسد منظور کنوانسیون از یکجانبه بودن حق شرط چنین تفکیکی باشد، زیرا خود کنوانسیون در مواد بعدی کلیه موارد فوق الذکر را هم تحت عنوان حق شرط قرار داده است

به این ترتیب، به نظر می رسد عبارت «اعلامیه یکجانبه» حاکی از آنست که دولتها پس از تصویب متن معاهده، با اعلامیه ای جداگانه عبارت به استثناء یا تغییر برخی مقررات مندرج در متن مصوب، به نفع خود نمایند. اعم از اینکه حق شرط از قبل مورد پیش بینی کنوانسیون قرار گرفته باشد یا خیر

همچنین آنچه از مفهوم و منطوق این ماده بر می آید آن است که یکجانبه بودن شرط به معنای خود سرانه بودن آن نیست، چنانکه هیچ دولتی نمی تواند، فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود محدود کند. بلکه شرطی وقتی پذیرفته است که دیگر دولتهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.[5]

به طور کلی به نظر می رسد حق شرط به هنگام شکل گیری عمل یکجانبه است، لیکن تا هنگامی که توسط دولتهای دیگر مورد قبول واقع نشود، هیچگونه اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود و لذا می توان گفت حق شرط بهنگام انشاء عملی است یکجانبه که اگر مورد قبول دولت یا دولتهای دیگر قرار گیرد و در جمع چند دولت اعتبار یابد، ماهیت حقوقی آن تغییر یافته و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه تبدیل می گردد و دیگر حق شرط نبوده بلکه شرط توافق شده و جزیی از متن معاهده است

نکته قابل ذکر دیگر آن است که در تعریف کنوانسیون وین. حقوق معاهدات از حق شرط به دو اصطلاح، «استثناء کردن»[6] و «تعدیل یا تغییر»[7] اشاره شده است. درباره اصطلاح استثناء کردن بحثی وجود ندارد اما در خصوص اصطلاح تعدیل یا تغییر ابهام وجود دارد که آیا منظور از آن محدود کردن تعهدات است یا گسترش دادن آنها را هم در بر می گیرد ؟

این ابهام یکی از موارد انتقاد از کنوانسیون و تعریف حق شرط در آن است زیرا کلمه تغییر هم تحدید را در بر می گیرد و هم گسترش، آنچه به نظر می رسد آنست که اعلامیه ای که دولت صادر می کند تا تعهدات خود را گسترش دهد را نمی توان حق شرط نامید و آنچه با هدف حق شرط سازگار تر است این است که از معنای توسعه تعهدات از کلمه تغییر صرف نظر کنیم و حق شرط را مستثنی کننده و محدود کننده تعهدات بدانیم

در این قابل ذکر است با وجود مسائل فوق، گاهی اعلامیه دولتها خصوصیاتی دارد که شامل هیچ یک از موارد بالا نمی شود بلکه صرفاً موجب ایجاد تغییر می شود مثال آن، حق شرط انشاء شده از طرف دولت اسرائیل بر معاهده 1949 ژنو درباره حمایت از قربانیان جنگی است که صرفاً متضمن تغییر در محتوای معاهده است زیرا طبق چنین شرطی، آن رژیم اعلام نموده است که به جای علامت صلیب سرخ از علامت سپر داود استفاده خواهد کرد.[8]

نکته دیگر که قابل توجه می نماید اینست که اثر حق شرط به دولت شرط کننده محدود می شود. یعنی اینکه هدف شرط استثناء کردن یا تغییر تعهدات نسبت به دولت واضع شرط باشد پس حق شرط نسبت به استثناء یا تغییر معاهده به طورکلی یا روابط دیگر اعضای طرف معاهده با یکدیگر یا نسبت به شکل اصلی معاهده وارد نیست و این محدودیت، در قسمت پایانی بند (د) ماده 2 کنوانسیون آمده است

نکته بعدی که در تعریف مذکور کنوانسیون جلب نظر می نماید اینست که کنوانسیون نسبت به این مطلب که حق شرط می تواند تحت هر عبارت یا نام باشد تصریح کرده است. ممکن است دولتها به هنگام اعلام رضایت به معاهده، اعلامیه هایی صادر نموده و طی آن استنباط خود را از برخی از مواد معاهده بیان کنند یا مقررات خاصی از معاهده را مطابق نظر خود تفسیر کنند که به این اعلامیه ها، اعلامیه های تفسیری[9] گفته می شود که چنانچه دارای شرایط و آثار حق شرط باشند. حق شرط محسوب می شوند و این امر را می توان از تصریح ماده 2 کنوانسیون 1969 وین به عدم اهمیت نام و عنوان اعلامیه صادره به خوبی دریافت

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون

[1] – ضیایی بیگدلی محمد رضا :« حقوق معاهدات بین المللی» تهران، کتابخانه گنج دانش 1383 ص

[2] 0 ضیایی بیگدلی، پیشین. ص

[3] – فلسفی هدایت الله «حقوق بین الملل معاهدات» تهران، فرهنگ نشر نو ـ 1379 ص 248 و 247

 [4] – همان

[5] – فلسفی ـ منبع پیشین. ص

[6] – Exclude

[7] – Modify

[8] – ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص

[9] – Inter pretative Declarations


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختار قدرت در خانواده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختار قدرت در خانواده با word دارای 182 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختار قدرت در خانواده با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختار قدرت در خانواده با word

فصل اول
مقدمه
بیان مساله
ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
تعاریف واژه ای
فصل دوم
مقدمه
ساختار خانواده
کارکردهای خانواده
تعریف عام قدرت
تعاریف قدرت در حوزه خانواده
تئوری منابع
دیدگاه فیمینیسمها
مفاهیم قدرت در خانواده
انواع قدرت در خانواده
زن و خانواده
هیجان
فیزیولوژی هیجان
هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی
دیدگاه شخصیتی – اجتماعی – هیجانی هوش هیجانی ( مختلط )
نظریه گلمن
کارکردهای هوش هیجانی
هوش هیجانی ، تفکر و رفتار اجتماعی
هوش هیجانی ، انطباق بارویکردهای استرس زا
ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی
مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم
روش پژوهش
ابزار تحقیق
پرسشنامه هوش هیجانی
کاربرد پرسشنامه
دامنه سنی
اعتبار و پایایی
هنجاریابی در ایران
پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده
اعتبار و پایایی
نمره گذاری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع

چکیده

این پژوهش در جهت بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختارقدرت در خانواده صورت گرفته است . که در این پژوهش فرضیه ها به صورت رابطه هوش هیجانی با ساختار قدرت در خانواده زنان معلم رابطه بین مولفه های مهارتهای درون فردی زنان شامل ( خودآگاهی هیجانی ، جراتمندی ، حرمت نفس ، خود شکوفایی . استقلال عمل ) با ساختار قدرت در خانواده بر اساس الگوی حاکمیت مرد ، رابطه بین مولفه های مهارتهای درون فردی با ساختار قدرت در خانواده بر اساس الگوی حاکمیت مرد می باشد

در این پژوهش به جهت بررسی فرضیه ها و پاسخ به آنها 40 نفر از زنان معلم در  به روش تصادفی انتخاب شدند که متاهل بوده و پنج سال از زمان تاهل آنها گذشته باشد و با همسران خود زندگی کنند

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش تست هوش هیجانی بار – ان با 90 سوال که در ایران استاندارد شده و تست خود ساخته ساختار قدرت که شامل 26 سوال می باشد . که هر دو به روش لیکتری نمره گذاری می شود تست ساختار قدرت از بعد از زن سالاری ، مرد سالاری و الگوی مشارکتی و ضعیف را در خانواده مشخص می سازد . روش بکار گرفته شده در این پژوهش شامل آمار توصیفی فرمول همبستگی پیرسون آمار استنباطی t به منظور بررسی ارتباط معنی دار بودن متغیرها استفاده شده است

مقدمه

زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. صاحب نظران اعتقاد دارند خانواده مهمترین نهادی است که فرایند اجتماعی شدن را ایجاد می‌کند. لذا، شناخت آن از منظرهای گوناگون لازم و ضروری است. خانواده به عنوان یک سازمان پیچیده که دارای کارکردهای مختلف نظری و عملیاتی می باشد، مهمترین عامل در بالا بردن نرخ بهره‌وری می‌باشد که بالطبع باعث افزایش بهره‌وری در جامعه می‌گردد. بنابراین جا دارد به عنوان یک ضرورت، اولین قدم در این راستا را اصلاح و شناخت مفاهیم رفتاری در خانواده بدانیم و گامهای عملی در جهت ارتقاء کیفیت کارکرد خانواده در جهت بهره وری بالا برداریم

خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه نهادی است که رهبری آن درکنار الگوهای سنتی و فرهنگی احتیاج به الگوهای مدیریتی نوین دارد. خانواده یک نظام است و برای خود اجزاء و اصولی دارد که حاکم براین نظام می باشد. رکن اصلی آن زندگی زناشویی است که بر پایه روابط زوجین استوار است. در حقیقت زن و شوهر در ازدواج سالم می دانند که آنها مسؤول شادی یکدیگر هستند. به عبارت دیگر ازدواج سالم، ازدواجی است که در جهت صمیمی شدن باشد. لذا در طی این مسیر فرایند دوست داشتن، حل و فصل مسلمت آمیز اختلافات، مصالحه، تفرد، صمیمیت و مذاکره بر سر تفاوتها، شکل می‌گیرد. برای مذاکره بر سر تفاوتها و اختلافات باید میل همکاری وجود داشته باشد تا حل و فصل منصفانه مسائل را امکانپذیر سازد. از سوی دیگر ارتباط روشن مستلزم آگاه بودن از خصوصیات فردی همسر و احترام گذاشتن به تفاوتهای دیگر می‌باشد. در ازدواج سالم زن‌وشوهر برای حل مسائل مختلف زندگی از جمله اقتصادی، اجتماعی، امور شخصی یکدیگر تلاش می‌کنند و بر اساس توافق کارها را بین خود تقسیم می‌نمایند، تا راه برای هر گونه استبداد و محرومیت هر یک از زوجین بسته شود. لذا تقسیم وظایف بر مبنای مصلحت خانواده است که ابراز و کنترل احساسات که یکی از مؤلفه‌های هوش هیجانی است به شکل صادقانه و از صمیم قلب نه از روی ترس شکل می‌گیرد و راه را برای گسترش مهارتهای درون فردی(حرمت نفس، جراتمندی، خود شکوفایی و استقلال عمل) و احساس شادکامی و خوشبختی همسر باز می‌کند و مسلماً وقتی که عزت نفس زوجین و در حقیقت احترام به خویشتن و پذیرش خود با تمام خصوصیات مثبت و منفی بالا باشد گامی بزرگ در جهت تربیت فرزندانی کارآمد و مستقل برداشته می‌شود

پس بطور خلاصه می‌توان گفت زوجی که از جانب همسر خود فقط زور و استبداد دیده و نتوانسته آنرا بپذیرد یا بنا به شرایط خاص خانوادگی مخالفت با آنرا علناً بیان نمی‌کند کم‌کم نسبت به خود به دیده کاستی و عدم توانایی ایستادگی در برابر فشارها را احساس می‌‌کند و لذا هر روز نسبت به دیروز خود را حقیر تر و کم کارآمدتر می‌بیند چرا که با کوچکترین تلاش در جهت استقلال، مخالفت و سر خوردگی می‌بیند و بنابراین هم در مهارتهای فردی و هم در احساس رضایت کلی از زندگی و رسیدن به مفهوم خوشبختی و شادی دچار مشکل می‌گردد

بنا به نظر ستیر[1](1374) در خانواده‌های بالنده افراد آزادانه با هم درد دل می‌کنند و برای امور خانواده برنامه ریزی می‌نمایند و اگر چیزی مزاحم اجرای برنامه‌ها گردید با انعطاف پذیری خود را با آن تطبیق می‌دهند.در این خانواده است که زندگی آدمی و احساسات بشری از هر چیز دیگری مهمتر است. لذا والدین،خود را رهبر نه ارباب می‌دانند و پدر و مادر درهر موقعیتی اولین وظیفه خود را تربیت فرزندان در جهت انسان واقعی شدن می‌دانند

نکته مسلم آن است که از آغاز مطالعه هوش، غالباً بر جنبه‌های شناختی آن نظیر حافظه و حل مساله تاکید می‌شد، در حالیکه ابعاد غیر شناختی، یعنی تواناییهای عاطفی و کرداری نیز نه تنها پذیرفتنی هستند بلکه ضروری هم می‌باشند. در حیطه مسائل زناشویی، تواناییهای هیجانی در برقراری ارتباط صحیح، فهم احساسات خود و دیگری، همدلی و کنترل تکانشها  نقش مهمی در رضایتمندی زناشویی بازی می‌کنند. بر این اساس لازم است با بررسی ارتباط هوش هیجانی با ساختار قدرت در خانواده راهکارهای مؤثر و عملی در جهت بهبود روابط زوجین ارائه شود

بیان مساله

خانواده یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغییر شده است. تاثیر دگرگونیهای اقتصادی-اجتماعی جوامع بر نهادهای اجتماعی غیر قابل انکار است و خانواده نیز از این دگرگونیها مستثنی نبوده است. یکی از این دگرگونیها، تغییر در ساخت خانواده، بالاخص تغییر در مفهوم نقش است. خانواده کانونی است که در آن چگونگی و توزیع و نحوه اعمال قدرت بر شکل‌گیری شخصیت، عزت نفس و حتی احساس رضایت و خوشبختی زوجین تاثیر می‌گذارد. هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است و پیش‌بینی‌کننده مناسبی در کارآمدی کلی و کارآمدی در حیطه‌های مختلف زندگی می‌باشد که توانایی کنترل احساسات و هیجانات خویشتن و دیگران، تمایز میان آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت و تفکر و عمل را در برمی‌گیرد (سالوی و مایر 1990)[2]

فرایند جامعه‌پذیری فرزندان در خانواده شکل می‌گیرد و زن بعنوان عنصر مهم تربیت آنها و القای جامعه‌پذیری مطلوب نقش بسیار برجسته‌ای دراین فرایند دارد. اینکه زن در چه مرتبه‌ای از هوش هیجانی قرار داشته باشد مطمئناً در انتقال مؤلفه‌های آن نقش مؤثری بر عهده خواهد داشت. به این معنا مادری که از خصوصیات مثبت و مطلوبی همچون استقلال حرمت نفس، قاطعیت در بیان عقاید و احساسات و مؤلفه‌های دیگر هوش هیجانی برخوردار است روش تربیتی مناسبی را در جهت کارآمدی و موفقیت زندگی فردی و اجتماعی فرزندان اتخاذ می‌کند

شواهد فراوانی گویای آن است که زوجها در جامعه امروزی به دلیل تحولات زندگی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و درک احساسات و از همه مهمتر در تقسیم عادلانه قدرت با یکدیگر مشکلاتی دارند. این بعد از زندگی، تاثیر بسزایی در احساس رضایت زناشویی دارد و تحقیقات نیز گویای همین امر هستند. بطوریکه نتایج نشان داده بیشترین رضایتمندی زناشویی زنان وقتی حاصل می شود که در خانواده تقسیم وظایف عادلانه صورت گیرد. در این راستا با عدم تقسیم عادلانه قدرت در خانواده بیشتر زنان دچار آسیب روحی شده و در نهایت رضایت زناشویی پایین‌تری حاصل می‌شود. از آنجا که هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه دارد و تحقیقات داخلی و خارجی نیر مؤید این امر است، لذا کمبودهای موجود در کفایتهای عاطفی و هیجانی همسران در کنار عوامل اقتصادی-فرهنگی، اثرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آنها می‌گذارد. از جمله این کمبودها، مهارتهای درون فردی و میان فردی و کنترل تنشها است که با پیشرفت کردن در کسب این مهارتها می توان گام مهمی در جهت درک متقابل برداشت. لذا دیده شده افرادی که توانایی شناخت بهتر احساسات و هیجانات خود را دارند و بر نحوه ابراز احساس نسبت به دیگران تسلط نشان می‌دهند مانع بسیاری از برخوردها و سوء تفاهمات در زندگی می‌گردند. این پژوهش درصدد است با بررسی هوش هیجانی و ارتباط آن با ابعاد قدرت در خانواده گامی در جهت شناخت راههایی برای اصلاح فرایندهای زندگی زناشویی برداشته تا با بکارگیری آنها، بهره‌وری خانواده به عنوان سازمانی مهم در اجتماع ارتقا یابد و به موازات آن سطح فرهنگ و کارامدی جامعه اعتلا پیدا‌کند

ضرورت پژوهش

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به آن است. بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری مادی و معنوی بر روی این عنصر اجتماع باعث ثبات، تعادل و توسعه اجتماعی خواهد‌گردید. این امر باعث شده است که با توجه به شمولیت خانواده بر تمامی نهادهای اجتماع، توجه تمامی صاحبنظران رشته‌های مختلف علوم انسانی به نوعی به مفاهیم مربوط به خانواده جلب شده و این روند از شتاب فزاینده‌ای برخوردار باشد. نظریه‌پردازان برجسته مفاهیم خانواده، امروزه اعتقاد دارند هر گونه برجستگی و ورزیدگی که در اعضای خانواده ریشه دواند، در جامعه‌ای که از اینگونه خانواده‌ها تشکیل می‌گردد مؤثر خواهد بود(ستیرمترجم بیرشک1374)

تصمیم‌گیری بر پایه مشارکت و متقاعد‌سازی می‌تواند عامل مهمی  در شکل‌گیری شخصیت فرزندان و رشد پایه های دموکراسی در خانواده باشد. خانواده می‌تواند بستری مناسب  جهت شکل‌گیری رشد عاطفی و عقلی اعضای خانواده مهیا کند. به بیان دیگر، می‌توان سؤال کرد اگر محور تصمیم‌گیری ها در خانواده فقط یک‌نفر باشد و هیچ یک از اعضا به معنی واقعی حق مشارکت و حق انتخاب نداشته باشند و اساس تصمیمها، بر پایه اجبار و یکجانبه باشد، فرد یا افرادیکه تحت این شرایط قرار می‌گیرند دچار چه مشکلاتی می‌شوند؟

دموکراتیک شدن خانواده یک فرایند است و در یک لحظه شکل نمی‌گیرد. برای کسی که هرگز در زندگی جرات نداشته در مورد کوچک‌ترین مسائل شخصی‌اش اظهار نظر کند، مسلما بستر مناسبی برای پیشرفت مهارتهای درون و میان فردی ندارد و در حقیقت نحوه مدیریت او در موقعیتهای مشابه تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد. دموکراتیک بودن خانواده، تنها به زمان تشکیل خانواده بر نمی‌گردد، بلکه به سیر جامعه‌پذیری فرد از اوان زندگی مربوط است. بنابراین خانواده اولیه فرد بیشترین مسؤولیت در قبال دموکراتیک یا استبدادی شدن خانواده‌های هر یک از اعضا  دارد. این بدان معناست که باورهای فرهنگی از طریق جامعه‌پذیری به وسیله خانواده‌ها به افراد منتقل خواهد شد

محو تفکر استبدادی و حکمرانی مرد و اطاعت سایر اعضا، یا محو محرومیت حق اظهار نظر زنان در امور خانواده، هنگامی رخ خواهد داد که در خانواده‌ها عملاًٌ از فرزندان بخواهند که در مورد سرنوشتشان اظهار نظر کنند، یا اساساً خانواده از نوعی باشد که فرزندان عملاً شاهد دموکراتیک بودن خانواده خود باشند، یعنی مشاوره و همفکری والدین را به چشم خود ببینند. درآن صورت در مسیر شکل‌گیری شخصیت کودکان، هفکری و همدلی به امری درونی مبدل خواهد شد و افراد از زور و سلطه برای پیش بردن احکام ومقاصد خود استفاده نخواهد کرد( صبوری 1375). بنابراین احساس استقلال، جراتمندی و حرمت ذات هرچه بهتر نمود می‌یابد

این مقوله‌ها همان مؤلفه‌های هوش هیجانی هستند که این مفهوم آخرین و جدید‌ترین تحول در زمینه  فهم ارتباط میان تعقل و هیجان است. علیرقم دیدگاههای اولیه نگاه واقع بینانه به ماهیت انسان نشان می‌دهد که انسان نه منطق صرف است و نه احساس و هیجان صرف، بلکه ترکیبی ازاین دو در وجود او حکمرانی می‌کنند. بنابراین توانایی شخص برای سازگاری و چالش در زندگی به عملکرد منسجم قابلیتهای هیجانی و منطقی بستگی دارد و در کل می‌توان گفت بر اساس اینکه چگونه افراد با مشکلات مقابله می‌کنند  و حتی ارتباطات اجتماعی و بین فردی و درون فردی خود را تنظیم می‌نمایند و برای رسیدن به اهداف منطقی خویش چه راههایی را در نظر می‌گیرند تحت تاثیر هوش هیجانی می‌باشند چرا که تحقیقات نشان داده افرادیکه از لحاظ هیجانی باهوش می‌باشند، حالتهای هیجانی خود را به نحو صحیح ارزیابی می‌نمایند، می‌دانند چگونه و چه موقع احساسات خود را بیان نمایند و بنحو مؤثر می‌توانند حالتهای خلقی خود را تنظیم نمایند و لذا در شرایط مختلف زندگی موفق‌تر عمل می‌نمایند(گلمن1380 مترجم نسرین پارسا).[3]

 با‌توجه به توضیحات فوق می‌توان ضرورت پژوهش را اینگونه ترسیم کرد که بسته به اینکه نوع ساختار قدرت در خانواده چگونه باشد به چه شکلی با هوش هیجانی زنان ارتباط پیدا می‌کند؟ و در حقیقت از آنجا که تقسیم قدرت عادلانه با رضایت زناشویی همبستگی دارد و هوش هیجانی بالا نیز با رضایتمندی زناشویی، لذا به نظر می‌رسد نوعی ارتباط بین این دو مقوله موجود است که نیاز به بررسی وضعیت هوش هیجانی زنان و ساختار قدرت در خانواده می‌باشد

اهداف پژوهش

هدف از پژوهش بررسی هوش هیجانی زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده ها می‌باشد

دردنیای انسانها ملحق شدن به منظور با هم بودن، معمولاً به معنی تشکیل خانواده است و خانواده بافت سالمی برای رشد و اصلاح است. خانواده به عنوان رکن سازمان در جامعه شکل می‌گیرد. نوع مدیریت و رهبری در این مکان در پژوهش صلاحیتها و توانمندیهای اعضای خانواده مؤثر است. بطوریکه تحقیقات گویای آنست که رهبری و هدایت اثر بخش والدین می‌تواند فرزندان را به فکر کردن، اندیشیدن، استدلال کردن، تفکر خلاق و استفاده بهینه از استعدادها ترغیب کند و ارتباطات مؤثر والدین و فرزندان می‌تواند به فضای رفتاری مناسب جهت ایجاد خانواده متعادل منجر شود (جهانی 1383). از آنجا که هوش هیجانی نیز دارای مؤلفه‌هایست که ممکن است در پی عدم رضایت زناشویی تحت تاثیر قرار گیرند و بالا بودن هوش هیجانی امری مؤثر در موفقیت در زندگی زناشویی می‌باشد (گلمن 1985)، از طرفی تحقیقاتی گویای آن است که ضعف در روابط زناشویی و برآورده نشدن خواسته‌ها، در نقش زن و شوهر و در روابط والدینی آنها تاثیر منفی داشته و باعث مختل شدن روابط معنادار وجود دارد (پدرام1383). بین عملکرد خانواده و سلامت عمومی فرزندان رابطه معنادار وجود دارد (جنانی1383)، لذا تحقیق حاضر در پی دست یافتن به این هدف می‌باشد

نمره هوش هیجانی زنان در مولفه مهارتهای درون فردی شامل ( خود آگاهی، خود شکوفایی، استقلال عمل، حرمت نفس و جراتمندی) و مولفه مهارتهای میان فردی شامل (همدلی، مسؤولیت اجتماعی و روابط اجتماعی) با نوع ساختار قدرت در خانواده (حاکمیت مرد- زن- مشارکتی) چه ارتباطی دارد؟

سؤالات تحقیق

آیا بین هوش هیجانی زنان با ساختار قدرت در خانواده رابطه وجود دارد؟

آیا بین مولفه مهارتهای درون فردی زنان شامل (خود آگاهی هیجانی،جراتمندی،حرمت نفس،خود شکوفایی و استقلال عمل) با ساختار قدرت در خانواده بر حسب الگوی حاکمیت مرد رابطه دارد؟

آیا بین مولفه مهارتهای درون فردی زنان با ساختار قدرت در خانواده بر حسب الگوی حاکمیت زن رابطه وجود دارد؟

فرضیه ها

بین هوش هیجانی زنان و ساختار قدرت در خانواده رابطه وجود دارد

بین مولفه مهارتهای درون فردی زنان شامل(خودآگاهی هیجانی، جراتمندی، حرمت نفس، خود شکوفایی و استقلال عمل) با ساختار قدرت در خانواده بر حسب الگوی حاکمیت مرد رابطه وجود دارد

بین مولفه مهارتهای درون فردی زنان با ساختار قدرت در خانواده بر حسب الگوی حاکمیت زن رابطه وجود دارد

تعاریف واژه‌ای

هوش هیجانی : نوعی هوش اجتماعی که مشتمل بر توانایی کنترل هیجانهای خود و دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از اطلاعات برای راهبرد تفکر و عمل می‌باشد. (سالوی و مایر1990) منظور از میزان هوش هیجانی آزمودنیها همان نمره ایست که از پرسشنامه هوش هیجانی بارن بدست می‌آید

ساختار قدرت در خانواده: منظور از ساختار قدرت در خانواده الگوهای تصمیم‌گیری زوجین در هزینه‌ها، خرید امکانات ، تربیت فرزندان و غیره می‌باشد.(ساروخانی1370)

در این پژوهش نمره افراد در پرسشنامه ساختار قدرت مشخص کننده نوع ساختار قدرت (مردسالاری، زن سالاری، الگوی مشارکتی) می‌باشد

متغیر کنترل

در این پژوهش جنسیت بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است

مقدمه

خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه نقش مهمی در پیشرفت آن دارد. اینکه در خانواده چه نوع ساختار قدرتی اعم از قدرت مشارکتی یا سلطه سالاری حاکم باشد بر احساس رضایت از زندگی و خوشبختی اعضا تاثیر می‌گذارد. سطح هوش هیجانی اعضای خانواده نیز در موفقیت آنها به عنوان اعضای جامعه تاثیر بسزایی دارد. برای روشن ساختن بعد نظری موضوع، خانواده و انواع مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس ساختار قدرت در خانواده و مسائل مربوط به آن و در نهایت مقوله هوش هیجانی با تمام جزئیات آن توصیف می‌گردد و در انتها به بررسیهای انجام شده پیرامون موضوع در داخل و خارج از کشور اشاره می‌شود

خانواده

به نظر مینوچین یکی از ممیز های انسان نسبت به سایر جانداران این است که او تنها موجودی است که دارای خانواده می‌باشد. به عبارت دیگر در دنیای انسانها، ملحق شدن به منظور با هم بودن معمولاً به معنی نوعی تشکل خانوادگی است. خانواده تشکلی طبیعی است که الگوهای گوناگون مراوده را در گذر زمان به خدمت می‌گیرد. این الگوها ساخت خانواده را شکل می‌دهند و ضمن تعیین نقش اعضا خانواده، حیطه رفتار هر یک از اعضا را مشخص می‌کنند و تبادل نظر میان آنها را تسهیل می‌کنند. برای اینکه وظایف اصلی خانواده یعنی حمایت از فردیت یابی[4]  ودر عین حال بین اعضا حس تعلق ایجاد شود، خانواده باید دارای ساخت کارآمد باشد(مینوچین و فیشمن[5] 1998، ترجمه بهادری و سیاران 1381)

ساختار خانواده

خانواده از لحاظ ساختار، نظام عاطفی پیچیده ایست که ممکن است دست کم سه، یا به خاطر طول عمر بیشتر آدمیان درحال حاضر، چهار نسل را در بر بگیرد. خانواده، بدون در نظر گرفتن شکل سنتی یا نو بودن، سازگاری یا ناسازگاری و ساخت کارامد یا توانا در آورد به نحوی که بتواند نیازها و اهداف جمعی یا همگانی خود را برآورده سازد بدون آنکه دائماً اعضای خود را از دستیابی به اهداف و نیازهای شخصی باز داشته باشد(کانتور[6] 1975 به نقل از گلدنبرگ، ترجمه برواتی و همکاران 1382)

برای خانواده انواع مختلفی در نظر گرفته اند که شامل این موارد می‌شود

خانواده هسته‌ای: به یک واحد خانوادگی بنیادی مرکب از همسر، شوهر و فرزندان، اطلاق می‌گردد. این واحد را گهگاه خانواده «زن و شوهری» نیز می‌نامند.( کوئن، ترجمه ثلاثی 1376).این نوع خانواده همچون سلول اصلی اجتماع می‌باشد و امروزه از مظاهر جامعه صنعتی بشمار می‌رود و همراه با تمدن غرب به سایر کشورها نیز نفوذ کرده و رواج یافته است. در این نظام، رابطه زن و شوهری بر اساس تساوی، همفکری و توافق است. حقوق فرزندان نیز نسبت به خانواده‌های قدیم افزایش یافته و مورد حمایت و احترام بیشتری از طرف والدین قرار می‌گیرد

این قبیل خانواده‌ها بر عکس خانواده‌های سنت پرست اغلب شخصیت پرور است یعنی روابط بر اساس احترام و با توجه به شخصیت آنها صورت می‌گیرد( طبیبی 1368)

خانواده گسترده: مبتنی بر رابطه خونی تعداد گسترده‌ای از افراد، از جمله والدین، فرزندان، پدر بزرگها، مادر بزرگها، عمه ها، دایی‌ها، عموها، خاله‌ها، عموزاده‌ها،  عمه‌زاده‌ها دایی زاده‌ها است. این واحد خانواده همخون نیز می نامند

کارکردهای خانواده

[1] seter

[2] Salovey&Mayer

[3] Golman

[4] Individuation

[5] Minochin & Fishman

[6] Kantor


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان با word

مقدمه :  
زیگورات چغازنبیل  
انتقال و پالایش آب چغازنبیل  
منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله زیگورات چغازنبیل خوزستان با word

1- ایران ازآغاز تا اسلام،  تألیف ر . گیر شمن ترجمه دکتر محمد معین ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران

 2- دیار شهر یاران ، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی – جلد نخستین آثار و بناهای خوزستان – بخش اول – تألیف احمد اقتداری

3- تاریخ مهندسی در یران ، مهدی فرشاد ، بنیاد نیشابور ، تهران

4- سفرنامه دیولافوا در زمان قاجاریه ، ترجمه فره وشی ،

5- جزوه استان خوزستان حسن کسرایی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

6- سرزمین های خلافت شرقی ، لسترنج ، ترجمه محمود عرفان ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، سال

7- آب و فن آبیاری در ایران باستان ، وزارت اب و برق ،سال

مقدمه

تقدیس و ارج گذاری آب از دیرباز در باورها و اعتقادات ایرانیان باستان، بازتاب داشته است، آنان آب را دومین آفریده از آفریدگان هفت گانه ای می پنداشتند که اورمزد خلق کرده است  وپس از آتش، مقدس ترین عنصر به شمار می آورند، نیاکان ما آب را مظهر پاکی  وماده ای زندگی بخش می دانستند و این باور را ب استایش وجودهای مقدسی که نمایشگر نشانه ای ارزش های آب بودند، ابراز می کردند. آناهیتا یا ناهید الهه یا فرشته نگهبان آب، همواره مورد ستایش  و تقدیر قرار می گرفت. اشکانیان برای نیایش الهه آب معبدهای بزرگی در کنگاور، نیشابور، همدان و شوش ساختند. اهورامزدار پرداختن به آب را امری نیک شمرد  وسرزمین های خشک و بیابان های بایر ر اقلمرو اهریمن دانست. شاهان هخامنشی تمام کسانی را که سرزمینی را آبیاری و آباد می کردند تا پنج نسل از پرداخت مالیات معاف داشند. ساسانیان و حکومت های دوره اسلامی در  ایران، قوانین تشویقی فراوانی براس ساختن شبکه ها و کانال های آبیاری وضع و اجراء کردند. احادیث و روایات متعددی نیز از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) در تأکید بر اهیمت آبیاری و آبادانی نقل شده است. قرآن مجید ضمن تأکید بر صرفه جویی در مصرف آب، آبیاری و آبادانی را ستوده و در قسمتی از آی سی ام سوره انبیاء با طرح «من الماء کل شیء حی» حیات و زندگی کلیه موجودات را از آب دانسته است

گاهواره تمدن ایران باستان، جنوب و جنوب غربی سرزمین پهناوری بوده است که از چند هزار سال پیش بنام «ایرانشهر» مهر خود را بر تارک فرهنگ و تمدن جهانی نقش کرده است. خوزستان که مرزهای آن با محدوده جغرافیایی ایلام قدیم مطابقت دارد، کانون این تمدن است. شوش و پس از آن شوشتر با سابقه ای به قدمت تاریخ به عنوان پاسدار و مشعل دار فرهنگ و تمدن درخشان خوزستان شناخته شده اند

خوزستان به معنی کشور خوزهاست  وخوز را به صورت های هوز یا حوز نیر نوشته اند که به یک قبیله جنگجو اطلاق می شده است. جمع هوز در زبان عربی اهواز می شود که در حال حاضر مرکز استان خوزستان در گذشته، انبار غله و سرزمین نیشکر ایران بوده و شهرت جهانی داشته است. در حاشیه برهان قاطع آمده است که نیشکر را بدان جهت خوز خوزستان سرزمین فراوان یافت می شود

خوزستان سرزمین سدها و شبکه های آبیاری باستانی است. هر چند احداث سدهای جدید، آماده سازی اراضی و کانال کشی های فراوان، بیشتر بندها و نهرهای قدیمی را از بین برده  است، اما هنوز هم سد شادوران و نهر داریون که اعراب آن ر اعجایب ابنیه جهان می شمردند، شبکه گسترده نهرهای آبیاری خوزستان که بر اساس مدارک و اسناد موجود در دوره ایلامی ها احداث شده اند، پل بند دزفول که در طغیان سده اخیر غیر قابل استفاده گردیده است و پل بند ساسانی کرخه در پای پل که آثار آن اینک نیز وجود دارد در کنار بقایای سدها و بناهای قدیمی خوزستان، عظمت و بزرگی تمدن و فرهنگ قوم ایرانی را نشان می دهد

خوزستان از دیرباز از مناطق بسیار با ارزش ایران محسوب می شده است. جمعیت آن در گذشته دور بیش از 5 میلیون نفر بوده است و به علت احداث سدهای متعدد روی رودخانه های پر آب و اراضی حاصل خیز آن مورد توجه سلاطین قدیم قرار داشت و زمانی مرکز و پایتخت کشور شد. خوزستان یکی از مراکز مهم بازرگانی ایران و هند نیز به شمار می آمد  ودهلیز کشورهای خاورزمین نامیده می شد. قسمت عمده جنگ های اسکندر مقدونی و اعراب در این سرزمین رخ داده است

تاخت و تازهای مکرر عشایر عرب نواحی مختلف خوزستان  وعشایر عرب ساکن بین النهرین که تحت حمایت دولت عثمانی بودند، موجب خرابی سدها و بایر ماندن اراضی و متواری شدن سکنه آن شد و سرزمینی که هندوستان ایران بود برای مدت طولانی به دشتی خشک  وشورزار تبدیل گردید

خوزستان سرزمینی ثروت خیز است. اما در فاصله زمانی که بند قدیمی کارون محل پل سیاه یا پل فلزی فعلی  وسایر بندها و سدهای کوچک شمال اهواز در اثر دخالت بیگانگان و پیوستن نهر مسرقان به کارون، شکست و کانال ها و شبکه های آبیاری آن بدون استفاده ماند تا در سده اخیر که با تأمین امنیت، اقدامات عمرانی اساسی در منطقه پی ریزی واجراء گردید، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در خوزستان، با رکود و کندی همراه شد

منابع آب و به ویژه ذخایر ارزشمند آب های سطحی که بیش از 35 درصد آن در خوزستان جاری است همواره و از دیرباز نقش کلیدی را در توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی این منطقه داشته است. احداث سدها، بندها و شادروان ها که با سابقه تاریخی کهن نشان از تفکر علمی و فنی نیاکان ما دارد که شرایطی که توان اجرایی  و فنی کشور ب اپیشرفت های امروز قابل سنجش نبود، دستاوردهای گرانقدری را برای قوم ایرانی به همراه داشته است. طرح انتقال و پالایش آب زیگورات چغازنبیل در جنوب شر قی شوش نمونه ای از توانمندی فنی ایرانیان باستان در طراحی کانال های آبرسانی و پالایش آب در چهار هزار سال پیش بوده است

زیگورات چغازنبیل


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله تهویه در ساختمان ها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله تهویه در ساختمان ها با word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله تهویه در ساختمان ها با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله تهویه در ساختمان ها با word

تمیز کردن کانالهای هوا ؛
اهمیت کیفیت هوای داخل ساختمان
روش پیشنهادی تمیز کردن کانالها
کارهای انجام شده د رخارج کشور
کارهای انجام شده در داخل کشور
لوله های حرارتی
پیشینه تاریخی
کاربردهای مختلف
ساختار و نحوه کارکرد
معایب لوله های حرارتی
مزایای لوله های حرارتی
ارائه یک مثال واقعه ای ا زکاربرد لوله های حرارتی در تهویه مطبوع
راهنمای طراحی تأسیسات مدارس
اصول اولیه طراحی کانالها
طراحی برای دمای بهینه هوا
تجهیزات سیستمهای مرکزی
هوا ساز
چیلر ها
سیستمهای سقفی
سیستم های قائم خود اتکا
کنترل های سیستمهای تهویه مطبوع
ابعاد اقتصادی
مقایسه سیستمها
نتیجه گیری
مقابله با خوردگی در چیلرهای جذبی
خوردگی در اثر محلول غلیظ لتیم بروماید و عوارض و مشکلات ناشی از آن در چیلرهای جذبی
راندمان رادیاتورها ، کنوکتورها و بویلرها
منابع انرژی موجود در خانه
ماند انرژی
مقایسه زمان پاسخ
شیرهای ترموستاتیک
بویلرهای خانگی
نتیجه گیری و پیشنهادات
بادزنهای مکنده هوای ساختمانها
نکاتی درباره نصب
انتخاب بادزن مکنده هوای ساختمان
تمیز کردن مبدلهای حرارتی

تمیز کردن کانالهای هوا ؛

امر مهمی که در ایران توجهی به آن نمی شود

اهمیت کیفیت هوای داخل ساختمان

مطالعه آلودگی محیطهای بسته غیر حرفه ای (Non – Occupational Indoor Environment) تقریباً علم جدیدی است و از عمر آن حدود 25 سال می گذرد به طوری که اولین سمینار بین المللی آن در سال 1978 میلادی  ودر دفتر منطقه ای اروپایی سازمان بهداشت جهانی در دانمارک برگزار گردید

مطالعاتی که توسط سازمان محیط آمریکا انجام شده نشان می دهد که میزان آلودگی داخل ساختمان حدود 2 تا 5 برابر آلودگی خارج از ساختمان است و گاهی این مقدار تا 100 برابر افزایش می یابد . با توجه به این که مردم حدود 90 درصد اوقات خود را در داخل ساختمان می گذرانند ، اهمیت آلودگی داخل ساختمان و کنترل کیفیت آن مشهود می گردد

آلودگی هوای داخل ساختمان در دراز مدت و کوتاه مدت اثرات سوء بر سلامتی ساکنان دارد . آلودگی هوا در دراز مدت باعث امراض تنفسی و سرطان می شود که فرد را به شدت از کار می اندازد  و درنهایت باعث مرگ او می شود . عوامل این آلودگی را می توان گاز رادن (Radon) ، آزبست و مصرف دخانیات ذکر کرد. از عوارض کوتاه مدت یا فوری آلودگی هوای داخل ساختمان می توان خارش چشم و گوش و حلق و بینی ، سردرد ، سرگیجه و خستگی مفرط را نام برد و نشانه های سوءسلامتی به صورت آسم ،سینه پهلو (ذات الریه ) و تب ظاهر می گردد. عوامل این آلودگی عبارتند از کمبود تهویه ، آلودگی شیمیایی و بیولوژیکی از منابع داخل و خارج ساختمان و سایر عوامل غیر آلاینده مانند دما ، رطوبت ، میزان روشنایی و ارگونومیک محل کار

در خصوص اثرات کوتاه مدت آلودگی هوا بر سلامتی انسانها ،نتایج بررسی سازمان ایمنی و بهداشت محیط کار کشور آمریکا از 539 ساختمان در سال 1971 میلادی جالب توجه است (جدول 1 )

تعداد ساختمان

درصد از کل

کمبود تهویه

               

              

آلودگی داخل ساختمان

           

              

آلودگی بیرون ساختمان

            

               

پیرامون ساختمان

           

             

آلودگی بیولوژیکی

          

               

شناخته نشده

          

            

جمع

          

           

همانطوریکه ملاحظه می شود ، 50 درصد از مشکلات آلودگی داخل ساختمان مربوط به تأسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع می باشد که منظور از طراحی ،نصب و راه اندازی آنها ایجاد شرایط آسایش برای ساکنان است ! به عبارت دیگر اگر ما بتوانیم عوامل مؤثر در آلودگی تأسیسات تهویه ساختمان را شناسایی کنیم ،50 درصد راه برای رفع آلودگی ساختمان ساختمان را طی کرده ایم

یکی از نقاطی که گرد و خاک (Dust)  و گرده گیاهی (Pollen) و موی حیوانات و حشرات ساختمان است . این عوامل در مجاورت رطوبت ، بستر مناسبی را برای رشد باکتری و قارچ گیاهی (Mold) فراهم می کنند که در نهایت باعث کپک زدن (Mildew) می شوند. هوایی که به منظور کنترل شرایط آسایش و رساندن هوای تازه از این کانالها عبور می کند در واقع با عوامل یاد شده تماس داشته و آنها را با خود به داخل ساختمان حمل می نماید و باعث به خطر افتادن سلامتی افراد می گردد

روش پیشنهادی تمیز کردن کانالها

بهترین روش تمیز کردن کانالها ، روش رفع منشأ (Source Removal) است که بوسیله تجهیزات مکانیکی انجام می شود

 همانطور که ملاحظه می شود ، برس دوار (Rotating Brushes) گرد و خاک را از جداره کانال می کند و دستگاه مکنده صنعتی آنها را از طرف دیگر می مکد و از کانال خارج می کند

تجهیزات الکترونیکی نیز برای پایش قبل و بعد ا زعملیات مورد نیاز است تا بتوان نتایج عملیات تمیز کردن را مشاهده نمود

کارهای انجام شده د رخارج کشور

کار تمیز کردن داخل کانالهای هوا در خارج از کشور حدود 15 سال قدمت دارد . سازمانهای مختلفی در کشورها متولی کیفیت هوای داخل ساختمان می باشند

در کشور ایالات متحده آمریکا سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن تمیز کردن کانالها برای کسانی که علاقه مند به اطلاعات بیشتر هستند معرفی می گردند

کارهای انجام شده در داخل کشور

تمیز کردن کانالهای هوا در داخل کشور متداول نیست و این کار تا کنون انجام نشده است . علل فراوانی برای این موضوع می توان مطرح نمودکه از جمله نبود بودجه کافی ، عدم شناخت موضوع از طرف مهندسین و  مسئولین ، عدم توجه به سلامتی افراد و نبود مسئول مستقیم هوای داخل ساختمان را می توان نام برد

لوله های حرارتی

لوله های حرارتی تجهیزات ساده بازیافت حرارت هستند که عمل انتقال حرارت یک نقطه به نقطه دیگر که با فاصله کمی از همدیگر قرار داشته باشند.را بدون احتیاج به هیچگونه ابراز سیر کولاسیون به سرعت انجام     می دهند در پاره ای ا زموارد به این ابزار لقب فوق رسانای حرارتی را نیز داده اند که این امر موید ظرفیت بالای انتقال حرارت و همچنین اتلاف اندک حرارتی آن می باشد همچنین به واسطه نحوه انتقال حرارت توسط سیال عامل این ابزار را ترموسیفون نیز نام نهاده اند

پیشینه تاریخی

ایده لوله های حرارتی برای اولین بار در سال 1942 توسط R.S  Gauler   ارائه شد .اما با این وجود اولین لوله حرارتی در سال 1962 توسط G.M.GROVER طراحی و ساخته شد و از آن زمان بود که این تکنولوژی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و توسعه یافت

کاربردهای مختلف

لوله های حرارتی دارای کاربردهای مختلفی هستند که می توانند با راندمان بالای (70%) فرآیند بازیافت حرارت را انجام دهند از کاربرد آنها می توان به سیستمهای تهویه مطبوع اشاره داشت. که درادامه آن را توضیح می دهیم در کنار آن می توان به استفاده در کنترل کننده های رطوبت پیش گرم کن دیگهای بخار خشک کن های هوا بازیابنده حرارت از بخار خروجی کامپیوترهای لبتاب و غیره اشاره کرد

ساختار و نحوه کارکرد

لوله های حرارتی از سه قسمت عمده تشکیل یافته که مشتمل به مخزن فیتیله متخلخل و سیال عامل می باشند

طول لوله های حرارتی را می توان به سه قسمت عمده تقسیم کرد که شامل اوپراتور (قسمت پایین) دسته آدیاپاتیک (قسمت مرکزی) و کندانسور (قسمت بالایی ) می باشد.حرارت دریافت شده از گاز گرم عبوری از روی لوله های حرارتی در قسمت پایین آن سبب تبخیر سیال عامل داخل فیتیله شده و سیال عامل تبخیر شده از داخل فیتیله به سمت مرکز لوله حرکت کرده و سپس به دلیل اختلاف فشار موجود درداخل لوله به سمت بالای آن که سردتر می باشد حرکت می کن و در ادامه حرارت خود را به سیال سرد عبوری از روی لوله می دهد که سبب گرم شدن و یا سیال عبوری و نتیجتاً چگالیده شدن خودش میشود.چگالیده در قسمت بالایی توسط فیتیله جذب شده و به واسطه نیروی جاذبه و خاصیت موئینگی فیتیله به قسمت پایین لوله حرارتی منتقل می گردد و سیکل تازه داده شده مجدداً تکرارمی شود

با توجه به موارد ذکر شده لوله های حرارتی را همیشه با شیبی بین 5 تا 90 درصد نسبت به افق نصب می کنند

مهمترین پارامتر لوله های حرارتی جنس سیال عامل می باشد که به شدت به محدوده کاری لوله حرارتی وابسته است

درلوله های حرارتی پارامترهای طراحی شامل دبی سیال بیرونی درجه حرارت آن خواص شیمیایی … می باشد

معایب لوله های حرارتی

        ·بالا بودن هزینه اولیه

        · حتماً باید دو جریان سرد و گرم عبوری از روی لوله های حرارتی در نزدیکی همدیگر باشند

   ·جریانهای سرد و گرم عبوری از روی لوله های حرارتی حتماً باید از نظر شیمیای دارای خوا قابل قبول باشند تا از خوردگی سطح خارجی لوله جلوگیری به عمل آید

مزایای لوله های حرارتی 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تاثیر منگنز بر منحنی های سردشدن، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تاثیر منگنز بر منحنی های سردشدن، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری با word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تاثیر منگنز بر منحنی های سردشدن، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تاثیر منگنز بر منحنی های سردشدن، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری با word

چکیده
مقدمه
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق
فصل اول:خواص عمومی چدن های خاکستری
1-1جوانه زایی چدنها با آلیاژسیلسیم
1-2 انجماد و مکانیزم ورقه ای شدن گرافیت در چدن خاکستری
فصل دوم: مروری بر منابع
2-1 تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای خاکستری
2-1-1 تشکیل حلقه های فریت در اثر تجزیه آستنیت
2-1-2تشکیل پرلیت در اثر تجزیه آستنیت
2-2 اثر منگنز بر سینیتیک تغییر حالت یوتکتوئید در چدنهای خاکستری
2-2-1 اثر منگنز منحنی های سرد کردن
2-2-2 اثر منگنز بر منحنی های تغییر حالت برحسب زمان
2-2-3 اثر عناصر آلیاژی بر مکانیزمهای حاکم بر فرایند تغییر
حالت یوتکتوئید در چدنهای خاکستری
2-3 اثر منگنز بر ریز ساختار چدنهای خاکستری
2-3-1 اثر منگنز بر ساختار زمینه چدنهای خاکستری
2-3-2 اثر منگنز بر مشخصات گرافیتهای ورقه ای
2-4 اثر منگنز بر خواص مکانیکی چدنهای خاکستری
2-4-1 اثر منگنز بر خواص کششی چدنهای خاکستری
2-3-4 اثر منگنز بر سختی چدنهای خاکستری
2-3-5 اثر منگنز بر مقاومت به ضربه چدنهای خاکستری
فصل سوم: روش آزمایش
3-1استانداردهای آزمایش
3-2 بررسی سختی
3-3 ترکیب اسمی مذاب در مراحل آزمایش
3-4 ترکیب شیمیایی ذوبهای ریخته شده
فصل چهارم: نتایج
4-1 بررسی منحنی های سرد شدن
4-2 بررسی ریز ساختار
4-3 بررسی عمق تبرید و دانسیته
4-4 بررسی خواص مکانیکی
فصل پنجم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تاثیر منگنز بر منحنی های سردشدن، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری با word

1 W.C. Johnson and B.V. Kovacs: “The Effect of Additive on the Eutectoid Transformation of Ductil Iron” Metallurgical Transactions, A, Vol 9A pp 219-229 (1978)
1. M.J. Lalich and C.R.Loper, Jr: “Effects of Pearlite- Promoting Elements on the Kinetics of the Eutectoid Transformation in Ductile Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 81, pp 217-228 (1973)
2. E.N. Pam, M. S. Lou and C. R. Loper, Jr: “Effects of Copper, Tin, and Manganese on the Eutectoid Transformation of Grphitic Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 95, pp 819-840 (1987)
3. R. C. Voigt and C. R. Loper, Jr: “Matrix Structure Development in Ductile Cast Iron”, ASL Transactions Vol 97, pp 595-604 (1989)
4. E. N. Pan and C. R. Loper, Jr: “Matrix Development in Graphitic Cast Iron” , AFS AFS Transactions, Vol 94, pp 187-195 (1986)
5. R. B. Gundlach and E. P Whelan: “Critical Temperatures in Ferritic Ductile Irons”, AFS Transactions, Vol 100, pp 713-718 (1992)
6. S. K. Yu and C. R. Loper, Jr: “The Effect of Molybdenum, Copper, and Nickel on the Pearlitic and Martensitic Hardenability of Ductile Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 96, pp 811-821 (1988)
7. E. L. Eckel: “A Study of the Ferritization of Nodular Iron” AFS Transactions, Vol 66, pp 151-165 (1958)
8. G. Ohira and K. Ikawa: “Formation of Ferrite and Pearlite in Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 66, pp 526-532 (1958)
9. R. E. Reed- Hill: “Physical Metallurgy Principles,” Van Nastrand Co. (1973)
10. B. F. Brown and M. F. Hawkes: “Kinetics of Graphitization in Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 59, pp 181-200 (1951)
11. R. C. Voigt and C. R. Loper, Jr: “Secondary Graphitization in Quenched and Tempered Ductile Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 90, pp 196-202 (1982)
12. D. A. Porter and K. E. Easterling: “phase Transformation in Metals and Alloys”, Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Itd (1981)
13. I. J. Most: “The Influence of Some Elements of Some Elements on the Matrix and Properties of Ductile Iron Casting After Soldification in Sand and Ingot Molds”, Modern Casting, Vol 105, pp 61-67, July (1968)
14. C. R. Isleib and R. E. Svage: “Ductile Iron Alloyed and Notmalized”, AFS Transactions, Vol 65, pp 75-83 (1957)
15. V. K. Grigorovich: “Influence of Alloying Elements on Cementite Stability and Graphitization of Cast Iron”, Russian Casting Production, Vol 12, pp 557-561 (1964)
16. A. de Sy: “Copper in Cast Iron- principal considerations”, AFS Transactions, Vol 67, pp 321-328 (1959)
17. N. Carter and R. Barton: “Effect of Copper in Heavy- Section Nodular Iron Casting”, Foundry Trad J, Vol 121, pp 607 (1966)
18. H. G. Kunsman: “Microstructure and Microstructural Model of Near Eutectic Pearlite Nodular Iron:, Ph.D. Thesis, University of Wisconsin- Madison
19. M. Ries: “Tin and Copper in Malleable Iron”, AFS Transactions, Vol 79, pp 565-570 (1971)
20. “Metals Handbook Ninth Edition”, Vol 15, Casting, ASM International Publication (1988)
22- دکتر جلال حجازی و مهندس منصور امامی: «تأثیر منگنز و قلع بر ساختار و خواص چدنهای خاکستری»، سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران»، (1-3 مرداد 1370)
23 R. Barton: “The Influence of Alloying Elements in Cast Iron”, BCIRA Research Report No 559 (1960)
24. T. C. Rooney, C. C. Wang, C. Rosenthal, C. R. Loper, Jr. and R. W. Heine: “Tin and copper in Gray Iron”, AFS Transactions, Vol 79, pp 189-198 (1971)
25. C. C. Reynolds and H. F. Taylor: “Alloying and Heat Treating Spherulitic Graphite Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 42, pp 181-189 (1954)
26. J. F. Wallace et al: “The Influence of Foundry Variables of Nodule Count in Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 93, pp 813-834 (1985)
27. L. Guerin and M. Gagne: “Effect of Mn, Cu and Sn on the Microstructure and Properties of Ductile Iron Castings”, British Foundyman, Vol 80, pp 336-344 (1987)
28. K. Bromage: “Present Position of Copper in Cast Iron”, Foundry Trade J. Vol 123, pp 845-849 (1967)
29. T. Levin, P. C. rosenthal, C. R. Loper, Jr and R. W. Heine: “Tin and Copper in Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 79, pp 493-514 (1971)
30. L. A. Neumeier, B. A. Bette, and D. H. Desy: “Tin and Copper Combinations in As- Cast Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 82, pp 131-138 (1974)
31. L. A. Neumeire, B. A. Bettes: “Ductile Iron Containing Tin, Copper, and other Contaminats”, AFS Transactions, Vol 84, pp 265-280 (1976)
32. M. M. Shea: “Influence of cooling Rate and Manganese and Copper Content on Hardness of As- Cast Duetile Iron”, AFS Transactions, Vol 78, pp 7-12 (1970)
33. D. Venugopalan: “A Kinetic Model of the Gr Eutectoid Transformation in S.G Cast Iron”, Metallurgical Transactions, A, Vol 21A pp 308-312 (1990)
34. D. M. Stefanescu, R. J. Warrick, L. R. Jenkins, G. Chen, and F. Martinez: “Influence of the chemical analysis of Alloys on the Nodule Count of Ductil Iron”, AFS Transactions, Vol 93, pp 835-484 (1985)
35. G. N. J. Gilbert: “Properties of Perlitic and annealed Ferritic Nodular Iron Alloy With Copper”, Foundry Trade J. Vol 121, pp 507 (1969)
36. E. C. Ellwood: “Tin Effect on structure and Properties of Flake and Nodular Graphite Cast Iron”, AFS Transactions, Vol 67, pp 423-430 (1959)
37. N. K. Datta and N. N. Engels: “Influence of Nickel, Molybdenum, Tin, and Copper on the Isothernal Transformation of Carbide in Ductile Iron”, AFS Transactions, Vol 83, pp 121-126 (1975)
38. J. Smith et al: “The Influence of Microstructure on the Fracture of Ductle Iron”, AFS Transactions, Vol 88, pp 302-310 (1980)
39- دکتر مصطفی تفضلی یزدی، مهندس آیت بهرامی سامانی «اثر منگنز و قلع و منگنز بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای خاکستری در حالت سیاهتاب» انتشارات جامعه ریخته گران (1374)
40- متالوژزی کاربردی چدنها جلد (2) مرعش مرعشی

چکیده

با توجه به کار برد وسیع چدنهای خاکستری در صنایع که می تواند جایگزین مناسبی برای برخی از فولادها باشد لذا اهمیت این موضوع سبب گردیده که در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گیرد

منگنز از عناصر آلیاژی اصلی در ساختار چدن می باشد. نقش اصلی منگنز در ترکیب چدن خنثی کردن اثرات مخرب گوگرد می باشد. منگنز با گوگرد ترکیب شده و سولفید منگنز تولید که به مقیاس زیادی وارد سرباره می شود

در این تحقیق تأثیر درصدهای مختلف منگنز (445/0 تا 092/1 درصد) بر منحنی‌های سرد شدن، ریز ساختار و خواص چدن خاکستری بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهندکه در چدنی با کربن معال 8/3 درصد و مقدار متوسط گوگرد 047/0 درصد با افزایش درصد منگنز تا 661/0 درصد دمای یوتکتیک افزایش می‌یابد و با افزایش بیشتر درصد منگنز دمای یوتکتیک کاهش می‌یابد ولی دمای یوتکتوئید با افزایش درصد منگنز همواره کاهش می‌یابد. همچنین افزایش درصد منگنز تا 661/0 درصد سبب افزایش درصد حجمی گرافیت‌ها و درصد گرافیت‌های نوع A شده و با افزایش بیشتر درصد منگنز موارد مذکور کاهش می‌یابند. همچنین با افزایش درصد منگنز طول لایه‌های گرافیت‌ کاهش یافته ولی ضخامت آنها تغییر محسوسی نمی‌کند و با افزایش درصد منگنز تا 760/0 درصد تعداد سلول‌های یوتکتیک بر واحد سطح افزایش می‌یابد. تغییرات درصد منگنز تأثیری بر فاصله بازوهای دندریتی ندارد ولی با افزایش درصد این عنصر میزان پرلیت در ساختار چدن خاکستری افزایش می‌یابد. عمق تبرید با افزایش درصد منگنز تا 661/0 درصد کاهش و دانسیته چدن با افزایش درصد این عنصر همواره کاهش می‌یابد. نتایج آزمایشات کشش و سختی سنجی روی نمونه‌‌های چدنی نشان داد که افزایش درصد منگنز سبب افزایش سختی، استحکام تسلیم، استحکام نهایی و مدول کشسانی چدن شده و نسبت استحکام به سختی را کاهش می‌دهد


مقدمه

منگنز از عناصر آلیاژی اصلی در ساختار چدن می‌باشد. نقش اصلی منگنز در ترکیب چدن خنثی کردن اثرات مخرب گوگرد می‌باشد. منگنز با گوگرد ترکیب شده و سولفید منگنز تولید که به مقیاس زیادی وارد سرباره می‌شود. حداقل میزان منگنز لازم جهت خنثی کردن اثر گوگرد از رابطه زیر به دست می‌آید]1[.              % Mn = 1.7%S +

(1)

علیرغم اینکه منگنز به تنهایی در چدن اثر کاربیدزایی دارد ولی به دلیل اینکه گوگرد را که یک عامل کاربید‌زای قوی می‌باشد از ترکیب چدن خارج می‌کند در مجموع نقش گرافیت‌زایی دارد. جهت پرلیتی کردن ساختار چدن خاکستری درصد منگنز مورد نیاز از رابطه زیر به دست می‌آید. ]1[.             % Mn = 3%S +

(2)

هدف

در صورتی که درصد منگنز بیش از مقدار فوق باشد تمایل به سفید شدن چدن خاکستری افزایش پیدا می‌کند. در چدن‌های خاکستری غیرآلیاژی بسته به ترکیب شیمیایی و خواص مودر نظر درصد منگنز در حد 2/0 تا یک درصد می‌باشد ]2[. تاثیر منگنز بر خواص چدن خاکستری متاثر از درصد گوگرد مذاب می‌باشد. در صورتیکه درصد منگنز در توازن با درصد گوگرد باشد

ضمن ایجاد ریز ساختار مطلوب و کاهش عمق تبرید، خواص کششی چدن خاکتسری نیز بهبود می‌یابد ]6،5،4،3[. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر درصد‌های مختلف منگنز (0/445 تا 092/1 درصد) بر منحنی‌های سرد شدن، ریز ساختار، عمق تبرید، سختی و خواص کششی چدن خاکستری با کربن معادل 8/3 و مقدار متوسط گوگرد 047/0 درصد می‌باشد

اندازه گرافیت ورقه ای می تواند روی خواص مکانیکی تأثیر بگذارد. اندازه گرافیت ها به دو پارامتر بستگی دارد

1-    آهنگ سرد شدن یا اندازه سطح مقطع. چون مقاطع نازک سریع سرد می شوند، تعداد بیشتری گرافیت ورقه ای خواهند داشت

2-  جوانه زنی با آلیاژ سیلیسیم، افزایش تعداد گرافیت ورقه ای و کاهش تمایل به تبریدی بودن مخصوصاً در مقاطع نازک را باعث می شود. افزایش مقدار جوانه زا باعث افزایش تعداد گرافیتهای ورقه ای می شود

در حین ریخته گری این نوع چدن می توان به ساختار زمینه فریت، پرلیت، مخلوط فریت و پرلیت، آستنیت، بینایت و مار تنزیت دست یافت. چدنهای خاکستری پرلینی استحکام بالایی دارند ولی چقرمگی آنها کمتر است. چدنهای خاکستری فریتی – استحکام کمتری دارند ولی ازدیاد طول مبنی آنها بیشتر و مقاومت به ضربه شان خوب است

 

پیشینه تحقیق

در حال حاضر، در تمام کارخانه ها، برای ورقه ای نمودن گرافیتهای چدن خاکستری از منگنز، استفاده می گردد. در ضمن عناصر جزئی مانند سریم و عناصر خاکی نادر موجود در آلیاژ فروسیلیکو منگنز Fe-Si-Mn برای خنثی کردن عناصر جزیی مضرو راندمال بهتر در عمل جوانه زایی، اهمیت زیادی دارند

روش افزودن منگنز به روشهای مختلف اعم از ساده و پیچیده می باشد. در انتخاب یکی از روشها برای یک کارگاه معین باید فاکتور های زیادی مورد نظر قرار گیرد و در بین آنها مهمترین فاکتورها با تعیین اولویتها مشخص گردد. فاکتورهای اصلی به قرار زیر می باشند

روش انتخاب شده نباید با ایجاد نور و دود همراه باشد

قیمت تمام شده چدن تولیدی باید حداقل باشد

روش نباید احتیاج به سرمایه گذاری زیاد در تجهیزات داشته باشد

کیفیت چدن تولیدی باید مطلوب باشد

روش باید توانایی ریختن قطعات با وزن های مختلف را دارا باشد

برای تولید چدن خاکستری مرغوب باید کنترل دقیق به عمل آید تا مقدار منگنز باقیمانده کم یا زیاد نباشد. از آنجائیکه دما و ترکیب شیمیای برای بازیابی منگنز موثر میباشند، فرآیند و مواد مناسب ورقه ای سازی مطلوب، بزرگترین عوامل بالقوه برای تغییرات منگنز باقیمانده می باشندو

 

روش کار و تحقیق

مذاب چدن با استفاده از 50درصد برگشتی چدن و 50 درصد قراضه فولاد با ترکیب مندرج در جدول (1) در یک کوره القایی 25 کیلوگرمی و با فرکانس سه کیلو هرتز تهیه شد. سپس با افزودن درصدهای مختلف کک نفتی با خلوص 60درصد، فروسیلیسیم 75درصد و فرو منگنز 75درصد چدن‌هایی با کربن معادل یکسان (تقریباً 8/3درصد) و حاوی درصدهای مختلف منگنز (445/0، 661/0، 760/0، 092/1 درصد) تهیه و در تمامی موارد از 3/0 درصد فروسیلیسیم به عنوان جوانه‌‌زا در پاتیل استفاده شد و ریخته‌گری نمونه‌ها در دمای بارریزی 1350 درجه سانتیگراد صورت گرفت. ترکیب شیمیایی کلیه نمونه‌ها در جدول (2) نشان داده شده است

خواص عمومی چدن های خاکستری

1-1 جوانه زایی چدنها با آلیاژ سیلیسیم

1-    افزایش تعداد هسته های یوتکتیکی

2-    کاهش تبریدی (کاهش مادون انجماد)

استفاده از مواد جوانه زا برای تولید چدن خاکستری موجب تشکیل مراکز هسته سازی برای رسوب گرافیت می گردد و با بودن این مراکز در طول انجماد رسوب گرافیت آسانتر انجام می گیرد. وجود هسته های گرافیت به تعداد کافی یکی ار عوامل مهم برای جلوگیری از پدیده مادون انجماد (Undercooking) می باشد. بدون وجود هسته ها، کاربیدها می توانند در قطعات تشکیل شوند. وجود کاربید ها موجب نامرغوبی چدن از دیدگاه قابلیت خاکستری بودن و ماشینکاری می گردد. علاوه بر آن، گرافیتی که از تجزیه بعدی کاربید ها به وجود می آید، ممکن است دارای شکل نامنظم باشد. چنانچه تلقیح مواد بشکل مناسب انجام پذیرد. معمولاً هسته های کافی برای انجام عملیات تشکیل می گردد. بطور کلی هسته سازی بیشتر کاربیدها در طول انجماد کمتر بوده است. در حقیقت چنانچه بخواهیم قطعات چدن خاکستری می باشد و با انجام این کار ساختار در چدن خاکستری ریخته شده، قطعاتی با خواص مکانیکی مناسب خواهیم داشت. این خواص عبارت است از: استحکام کشش و تسلیم، قابلیت انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه می باشند

 

1-2 انجماد و مکانیزم ورقه ای شدن گرافیت در چدن خاکستری

در انجماد چدن با گرافیت ورقه ای، یوتکتیک گرافیت و آستنیت تشکیل می شود. در انجماد، این یوتکتیک و گرافیت و آستنیت با مذاب در تماس است. رشد دندریت های آستنیت و هسته های گرافیت ورقه ای تا زمانی که ذوب کاملاً منجمد شود، ادامه خواهد داشت. انجماد یوتکتیک گرافیت در چدن خاکستری نسبت به چدن با گرافیت ورقه ای در دمای بالاتری شروع می شود. در حین انجماد چدن خاکستری، پوسته ای از آستنیت پیرامون گرافیت ورقه ای تشکیل می شود. و بهمین علت، فقط فاز آستنیت با مذاب در تماس خواهد بود و چنین انجماد انجمادی را نیویوتکتیک می نامند هر واحد گرافیت ورقه ای و پوسته آستنیت دور آن را می توان یک هسته در نظر گرفت که کربن باید به داخل این هسته نفوذ کند تا رشد گرافیت ورقه ای و پوسته آستنیت دور آن را به انجماد چدن خاکستری، با سرعت کمتری انجام می شود و با شروع انجماد نیویوتکتیک هسته سازی گرافیت ورقه ای به اتمام می رسد بنابراین تعداد گرافیتهای ورقه ای در مرحله اول انجماد تعیین می شود. با ادامه انجماد تا دمای یوتکتیک گرافیتهای داخل پوسته های آستینیتی به رشد خود ادامه خواهند داد

تعداد و میزان ورقه ای شدن گرافیتها بر روی خواص چدن خاکستری تأثیر بسزایی دارد. وقتی تعداد هسته یا پوسته های آستنیت کم باشد، مناطق برای نفوذ کردن به داخل پوسته آستنیت کمتر شده، و نتیجتاً تعداد گرافیت های ورقه ای کاهش می یابد. بسته به فرایند تولید احتمال ایجاد گرافیت ورقه ای یا ورقه ای ناقص و یا سمنتیت وجود دارد

شکل شماره 1-1 انجماد یوتکتیکی را با منحنی خنک شدن بررسی می کند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع با word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع با word

فصل اول – کلیات
عنوان تحقیق
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
موانع ومشکلات تحقیق
پیشنهادات
فصل دوم – پیشینه ماهیت ارتباط
پیشینه نظری
پژوهش درزمینه اثر رسانه ها
تبلیغات سیاسی
شرایط اجتماعی ارتباطات معاصر
بخش اول
مفاهیم ارتباط
بررسی تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای برفرهنگ
انواع ارتباط
رسانه های جمعی وزندگی اجتماعی
رسانه‌های جمعی به عنوان واسطه ارتباط
قدرت رسانه‌های جمعی
رسانه‌های جمعی وخانواده
تکنولوژی نوین ارتباطی
ماهواره‌های ارتباطی
ماهواره‌های ثابت
ماهواره‌های مداری
کاربرد ماهواره‌های ارتباطی
نقش ماهواره‌ها در ارتباطات محلی ، منطقه‌ای وجهانی
تکنیک‌های نوین تلویزیونی
بخش دوم
جایگاه زیست محیطی رسانه‌های ارتباط جمعی
تلویزیون
رادیو
آثار روان‌تنی ناشی از تلویزیون
تلویزیون وفرهنگ
آثارموسیقی برجوانان
ماهواره ومُد ومُدپرستی
هنوز در مرحله چانه‌زنی
چه باید کرد؟
استفاده از برنامه های ماهواره ای مفید است یا مضر
فصل سوم – توصیف داده‌های آماری
جدول مشخصه سن افراد
جدول مشخصه جنس افراد
جدول مشخصه وضعیت تاهل
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل داده‌ها
کاربرد توزیع (X2)
شرایط کاربرد (X2)
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
نتیجه‌گیری
ضمائم
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع با word

طلوع ماهواره وافول فرهنگ ، تالیف دکتر صادق طباطبایی

وسایل ارتباط جمعی ، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد

مبانی ارتباطات جمعی ، تالیف دکتر سید محمد دادگران

جامعه‌شناسی فرهنگ ، تالیف احمد رجب‌زاده – حسین کچویان و نعمت‌الله فاضلی

تلویزیون وخانواده

مقدمه

تاثیرگوناگون رسانه‌های ارتباط جمعی موضوع مباحث گسترده ای است که در حال حاضر در کشورهای صنعتی جهان جریان دارد هر کدام از وسایل ارتباط جمعی بردریافت ها واستنتاج ها وانتقال واقعیتها به جهان اندیشه ما وحتی در دگرگونی درآداب وسنن اجتماعی واخلاقی ما دارای تاثیرات ویژه‌ای می باشد

توسعه وفرهنگ ، دو مقوله هستند که در تصوردیرینه ما با تحرک وجابجایی وخلاقیت در ارتباطی مستقیم قرار داشتند. اما در این روزگار ، روزبه‌روز بر شما وافرادی که دائماً در کنجی لمیده وبه تماشای برنامه های ماهواره ای وتلویزیون نشسته اند افزوده می شود. انسان فعال ومحرک وخلاق گذشته به یک تماشاچی منفعل راکد بدل شده است به میزانی که این وسایل پیام رسانی برسرعت جابجایی ونقل وانتقال اخبرا واطلاعات وگزارش وقایع از مکانی به مکانهای دیگر می افزاید ، به همان میزان عنصر سرعت انتقال وتحرک را از بیننده خود می‌رباید وعاملی برای سکون وروکود منفعل بودن انسان می گردد

هر کدام از ابزارها و وسایل ارتباط جمعی ، به نوی معین نظم وسازمان دهی تفکر واندیشیدن ونیز جذب وهضم اطلاعات را در ما هدایت می کنند. لذا در شکل‌دهی حوزه‌های خود آگاهی وهمچنین ساختار نهادهای اجتماعی مانقش گسترده وگوناگون دارند. لذا این امر تا آنجا به پیش می رود که حتی نوع رفتار ما را نسبت به استنباط وتصورات ما از جهان هستی و رویدادها متاثر می سازددر حالیکه در عصر کتاب وکتابخوانی ، مناظرات مردمی امروزه وافکار عامه غالباً هماهنگ وبرخوردار از انسجام ، جدی ومنطقی وعاقلانه بوده است. در حالیکه رسانه‌های تصویری والکترونیکی با برنامه‌های تفریحی وسرگرم کننده وشوهای تجاری در دراز مدت ، یکسان‌سازی سلائق وذائقه‌های قشرهای عظیمی از جامعه را باعث خواهد شد از این طریق داد وستدهای فکری را درافکار عامه وگفتگوهای مردمی به حداقل رسانده وقدرت تفکر واندیشه را کاهش داده ونظام شکل‌گیری آراء وعقاید بیننده را مخدوش می سازد، از سوی دیگر این رسانه‌ها هم باعث پدایش شکافهای جدید طبقاتی شده است وهم شکافهای موجود اجتماعی را که ریشه در سطح دانش عمومی وقدرت فهم واندیشه ونیز توانایی رسانه‌های تصویری والکترونی در دراز مدت باعث کاهش قدرت تفکر ، توانایی وتحلیل وتفسیر وتبیین در انسان بوده وقدرت تخیل وحافظه را نیز به مرور زمان تضعیف درک وفراگیریمسائل جدید دارد. عمیق‌تر می‌سازد. تاثیر رسانه‌های تصویری والکترونی در درازمدت باعث کاهش قدرت تفکر ، توانایی وتحلیل وتفسیر وتبیین در انسان بوده وقدرت تخیل وحافظه را نیز به مرور زمان تضعیف می‌کند

سخنی با بیننده تلویزیون

پدران و مادران خوب می توان تغییرات روحی وحتی جسمانی کودکان خود را دریابند. کودک با نشاط ، باهوش وخوشروی آنان به موجودی عبوس وگوشه‌گیر یاپرخاشگر وناآرام تبدیل می شود. در دوره پیش دبستانی وسال اول حوصله کلاس درس وقدرت فهم وکار با کتاب وقلم وکاغذ را ندارد از انجام تکالیف مدرسه تا آنجا که بتواند طفره می‌رود. این تغییر وتایر در کودک به میزانی که بیشتر به تماشای تلویزیون بنشیند، افزوده‌تر وعمیقتر خواهد بود. این همه تازه آثار تماشای تلویزیون خودمانی است که حتی‌المقدور از معیارها وضابطه‌های ارزهای پذیرفته شده فرهنگ خودی پیروی می کند. هنگامیکه فریاد پدران وماردان در آمریکا واروپا از محتوای تلویزیون بلند است وآنها را ویرانگر روح واخلاق وتربیت کودکان خود می بینند. تکلیف ما وحالات فرزندانمان از تماشای این برنامه‌ها که از ماهواره‌ها فرستاده می‌شوند روشن است واین درحالیکه که فاصله وتفاوت ارزش فرهنگ حاکم میان آمریکا واروپا، با آنچه از رسانه‌های تصویری‌شان پخش می وشد با ضوابط اخلاقی و روانی ودینی وفرهنگی ما در قیاس نمی‌گنجد

نکته دیگر، خطاب به کسانی است که روی آوردن وبهره‌گیری از امواج ماهواره‌ای را نشانه تجدد وآشنایی خود وفرزندانشان با جهان متمدن دانسته وبه بهانه یکنواخت بودن وخسته‌کننده تلویزیون خودی، حریم خصوصی خانواده‌هایشان را وذهن پاک وبیزنگار کودکانشان را برروی این پیام‌آوران نامحرم وموزی گشوده‌اند

عده‌ای هم از این خوشحالند که فرزندانشان سریعتر وراحت‌تر زبان خارجی را فرامی‌گیرند ودر جریان جدیدترین رویدادهای ورزشی قرار دارند وموسیقی شاد وتحرک نهفته درآن هنرموجد جوشش وتکاپوی جسمی وروحی آنان می‌باشد

گروهی هم هستند که از قانون منع استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای ناراضی هستند وعلیرغم آن وبدون توجه به تبعات روحی و روانی آن متوسل به اتخاذ شبکاری و روپوش و روکش حفاظتی جهت دریافت کانالهای تلویزیونی شده‌اند

عنوان تحقیق

بررسی تاثیر تماشای تلویزیون برنامه‌های ماهواره ای برفرهنگ خانواده براساس تحقیق در مورد مردم روستای شاوور

هدف تحقیق

تحقیق وبررسی درباره آثار وپیامدهای برنامه‌های ماهواره‌ای وتاثیرآن برجامعه بطور اعم وخانواده به طور اخص بوسیله تحقیق کتابخانه‌ای وپیمایشی گرفته است

فرضیات تحقیق

کسانی که برنامه‌های ماهواره‌ای را پیگیر هستند بیشتر از افراد دیگر در زندگی تقلید می‌کنند(تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند)
کسانی که برنامهم های ماهواره‌ای را بیشتر تماشا می‌کنند ، بیشتر از بقیه افراد از مدلهای لباس وآرایش بیگانه استفاده می‌کنند
افرادی که برنامه‌های ماهواره‌ای را می‌پسندند کمتر از دیگران حجاب را رعایت می‌کنند
استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای برافت تحصیلی افراد خانواده تاثیر دارد

موانع ومشکلات تحقیق

عدم دسترسی به منابع مستقل در رابطه با موضوع تحقیق در کتابخانه دانشگاه وسایر کتابخانه‌ها
نبود کارشناس آمار

پیشنهادات

از مسئولین دانشگاه خواستاریم که کتابها ومنابع تحقیق داشنجویان بویژه در رابطه با موضوع رسانه‌ای جمعی(ماهواره) را تهیه نمایند
معرفی کارشناس آماری برای راهنمایی وارشاد ورفع مشکلات دانشجویان در خصوص مسائل پژوهشی از طرف داشنگاه
ازاساتید مربوطه خواستاریم به دانشجویانی که در حال انجام کار پژوهشی هستند ونیاز به راهنمایی ومشاوره دارند زمان بیشتری اختصاص دهند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی با word

خلاصه    
1 مقدمه    
2 مواد و روش ها    
3 نتایج    
4 بحث    

References

Blanksma, N.G., Van Eijden, T.M., 1995. Electromyographic heterogeneity in the human temporalis and masseter muscles during static biting, open/close excursions, and chewing. Journal of Dental Research, Department of Functional Anatomy, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), The Netherlands 74, 1318–1327 Koolstra, J., Van Eijden, T., 2007. Consequences of viscoelastic behavior in the human temporomandibular joint disc. Journal of Dental Research 86, 1198–1202 Lobbezoo, F., Zwijnenburg, A.J., Naeije, M., 2000. Functional subdivision of the human masseter and temporalis muscles as shown by the condylar movement response to electrical muscle stimulation. Journal of Oral Rehabilitation, Blackwell Science Ltd 27, 887–892 Martins, P.A.L.S., Pea, E., Calvo, B., Doblaré, M., Mascarenhas, T., Natal Jorge, R.M., Ferreira, A., 2010. Prediction of nonlinear elastic behaviour of vaginal tissue: experimental results and model formulation. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 13, 327–337 Nagahara, K., Murata, S., Nakamura, S., Tsuchiya, T., 1999. Displacement and stress distribution in the temporomandibular joint during clenching. Angle Orthodontist 69, 372–379 Pérez del Palomar, A., Doblaré, M., 2006. Finite element analysis of the temporomandibular joint during lateral excursions of the mandible. Journal of Biomechanics 39, 2153–2163 Rohrle, O., Pullon, A.J., 2007. Three-dimensional finite element modelling of muscle forces during mastication. Journal of Biomechanics 40, 3363–3672 Scapino, R.P., Canham, P.B., Finlay, H.M., 1996. The behavior of collagen fibers in stress relaxation and stress distribution in the jaw-joint disc of rabbits. Archives of Oral Biology 41, 1039–1052 Snider, G.R., Lomakin, J., Singh, M., Gehrke, S.H., Detamore, M.S., 2008. Regional dynamic tensile properties of the TMJ disc. Journal of Dental Research 87, 1053–1057 Sugiura, T., Matoba, H., Miyata, H., Kawai, Y., Murakami, N., 1992. Myosin heavy chain isoform transition in aging fast and slow muscles of the rat. Acta Physiologica Scandinavica 144, 419–423 Van Eijden, T.M., Koolstra, J.H., Brugman, P., 1996. Three dimensional structure of the human temporal muscle. Anatomical Record 246, 565–572

The influence of regional profiles and senescence on the biomechanical properties of the temporalis muscle

V.L.A. Trindade a , P.A.L.S. Martins a , M.P.L. Parente a , R.M. Natal Jorge a,n , A. Santos b,c , L. Santos b,c , J.M. Fernandes b,c a IDMEC – Faculty of Engineering, University of Porto, Porto, Portugal b INML Instituto Nacional de Medicina Legal, North Branch, Portugal c CENCIFOR Centro de Ciências Forenses, Portugal

abstract

The present study focuses on the determination of the biomechanical properties for the human temporalis muscle. Eight pairs of temporalis muscles were collected from fresh cadavers and uniaxial traction tests were performed. Three specific regions were considered within the muscle: anterior, central and posterior. The results show that the central and posterior muscle regions are stiffer than the anterior ones. In order to interpret the different regional mechanical profiles observed in the temporalis muscle, a kinematic structural model for the muscle/joint system is proposed. Age influences the mechanical properties of the muscle, as older samples are apparently stiffer than younger ones. & 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

 Introduction

In order to understand how the temporalis muscle is related to temporomandibular disorders, the authors chose to characterize the biomechanical properties of the muscles. In the past, some simulations of the temporomandibular joint (TMJ) have relied on sets of material constants obtained by testing animal samples (Scapino et al., 1996; Snider et al., 2008). There are in the literature several finite element models, relying on realistic constitutive model parameters, geometries and loads, able to predict the biomechanical response of the different components of the TMJ (Pérez del Palomar and Doblaré, 2006; Nagahara et al., 1999; Rohrle and Pullon, 2007; Koolstra and Van Eijden, 2007). Despite the works of Blanksma and Van Eijden (1995) and Lobbezoo et al. (2000), which have clarified the mechanical heterogeneity of the human temporalis muscle, a detailed knowledge of the biomechanical properties of the temporalis muscle may broaden the understanding of the masticatory system (Blanksma and Van Eijden, 1995; Lobbezoo et al., 2000. The present study focuses on the characterization of the passive mechanical properties using uniaxial tension tests, as demonstrated by Martins et al. (2010). The ethics committee of the North branch of the National Institute of Legal Medicine (INML) previously approved the gathering procedure used to collect the muscle samples. The importance of the present work

خلاصه

مطالعه اخیر برروی تعیین  ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی انسان تمرکز می کند. هشت جفت از عضلات گیجگاهی از جسدهای تازه فوت کرده جمع آوری شده است و آزمایشات کشش تک محوری انجام شده اند. نواحی خاصی در داخل این عضله در نظر گرفته شده اند: جلوئی، مرکزی و پشتی. نتایج نشان می دهند که نواحی عضلانی پشتی و مرکزی از نواحی جلوئی سخت تر هستند. برای توضیح  تغییرات مکانیکی منطقه ای مشاهده شده در عضلات گیجگاهی، یک مدل ساختاری سینماتیک برای سیستم مفصل/عضله پیشنهاد می شود. از آنجائیکه نمونه های مسن تر سخت تر از نمونه های جوانتر هستند،  سن برروی ویژگیهای مکانیکی عضله تاثیر می گذارد

1 مقدمه

برای فهم اینکه چطور عضلات گیجگاهی به اختلالات گیجگاهی- آرواره ای مرتبط می شوند، محققان تصمیم گرفتند که ویژگیهای بیوشیمیائی این عضله را مشخص کنند. در گذشته، برخی شبیه سازی ها از مفصل های آرواره ای- گیجگاهی(TM) یا آزمایشات نمونه های حیوانی بر ثابت های ماده تکیه کردند. در این مطالب  چندین مدل المان محدود وجود  دارد، که با تکیه بر پارامترهای واقعی مدل، هندسه و بارها، قادر به پیش بینی پاسخ های بیوشیمیائی عناصر مختلف TNJ هستند. با توجه به کارهای Blanksma, Van Eijden(1995) و Lobbezoo(2000)، که ناهمگنی مکانیکی عضلات گیجگاهی انسان را شفاف سازی کردند، اطلاعات جامعی پیرامون ویژگیهای بیومکانیکی عضلات گیجگاهی ممکن است فهم  سیستم جویدن را وسعت ببخشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه با word

چکیده:  
مقدمه:  
تعریف خلاقیت  
مولفه های خلاقیت  
عوامل و موانع بر بروز خلاقیت و نوآوری  
مدیریت آموزشی:  
تعریف مدیریت آموزشی:  
تاریخچه مدیریت آموزشی  
اهمیت خلاقیت در مدیریت آموزشی:  
وی‍‍‍‍‍‍ژگی های سازمان خلاق  
نقش مدیر در پرورش خلاقیت  
جو مدرسه:  
2-ویژگیها و مهارتهای مدیر:  
3-سبک مدیریت  
4-سیستم انگیزش کارکنان:  
5-سیستم ارتباط مشارکت جویانه  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بررسی نقش مدیر در ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری در مدرسه با word

- سام خانیان،محمد ربیع؛خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی

- سلمانی،مهرداد؛انسان افرینشگر،جستاری در خلاقیت و نوآوری نظام یافته

-رابرت جی آونز،ترجمه قربانعلی سلیمی؛رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

-محمدی،ناهید؛تعریف،مفاهیم و مدیریت خلاقیت و نواوری،

-         کمالی،مسعود؛وظایف مدیران موسسات آموزشی ،مقاله،اینترنت

-         پال هرسی و کنت بلانچارد،ترجمه علی علاقه علابند،مدیریت رفتار سازمانی

-         امیر حسین محمد داودی، خلاقیت در زندگی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش مدیرمدرسه در فراهم کردن زمینه و شرایط جهت رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری برای معلمان و دانش آموزان می باشد. با توجه به اینکه مدیران بعنوان سکانداران کشتی عظیم آموزش و پرورش می باشند و از طرف دیگرحتی قوی ترین  برنامه ها در صورت عدم  حمایت و مدیریت صحیح با شکست مواجه می شود ، نقش مدیران با توجه به وظایف و فعالیت های مختلف خود در مدرسه در رشد خلاقیت و نوآوری با اهمیت و اساسی می باشد که در این مقاله به عواملی مانند؛ ایجاد جوی مناسب و صمیمی ،ایجاد نظام انگیزشی مناسب ،ایجاد ساختار سازمانی مناسب ،ایجاد سیستم ارتباط مشارکت جویانه ،انتخاب سبک مدیریت مناسب و انعطاف پذیر، ویژگیها و مهارتهای مدیر، فرهنگ سازمانی مناسب و امکانات و تکنولوژی و شرایط فیزیکی اشاره می شود


مقدمه

با گذر جوامع از حالت سنتی به صنعتی شاهد تغییرات شگرفی در آنها بوده ایم .اما با وجود پیشرفت روزافزون علم و تکنولوزی ،جوامع امروزی دچار مشکلات و معضلات روزافزونی هستند. از انجا که ذهن پویا و خلاق انسان پیوسته در حال کشف معماهای قوانین نوین طبیعت می باشد وحرکت انسان ها برای کشف اینده و خلق هر انچه فعلا موجود نیست ،ودرجهت حل مشکلات بشری با شتاب باور نکردنی در جریان است. تنهابا آموزش و پرورش انسانهایی فرهیخته ومبتکر و خلاق و نواوراست که می توان حلال مشکلات بشری بود.در این میان نظام  آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین نهاد در این زمینه و در بطن ان مدارس دارای نقش حیاتی وحساس هستند که در راس ان مدیران قرار دارند. مدیران آموزش و پرورش بویژه مدیران مدارس بعنوان سکانداران مهد تعلیم و تربیت وظیفه سنگینی راجهت شناخت استعدادهای خلاق وفراهم کردن زمینه و بستر رشد و پرورش افرادی خلاق و نواور،بر عهده دارد که باید با ظرافت خاص چنان عوامل و شرایط دخیل ائم از ساختار مدرسه،جو و فرهنگ حاکم برآن ،نوع ارتباط با معلمان و سبک مدیریت خود را انتخاب که زمینه برای این مهم فراهم شود. زیرا که خلاقیت امری خارج از دسترس نیست بلکه بطور اجتناب ناپذیری در محدوده شخصی،سازمانی،اجتماعی ،فرهنگی و محیط پیرامون ما پیوسته رخ می دهد


تعریف خلاقیت

دانشمندان خلاقیت را با تعاریف متعددی بیان نموده اند ،به طوری که هر تعریفی بیانگر یکی از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است.معنی لغوی خلاقیت را آفریدن ،ایجاد کردن ،فراهم آوردن تعریف می کنند (سلمانی)

گلیفورد؛خلاقیت را مجموعه ای از تواناییها و خصیصه هایی می داند که موجب تفکر خلاق می شود.(حسینی 78)

      -  خلاقیت بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.(رضاییان 1373 به نقل از محمد داودی)

   -  خلاقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید (در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک محصول جدید است)

     -   خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین

ایتفین رابینز (1991) خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها بیان می کند

تورنس خلاقیت را،عمیق نگاه کردن وخارج شدن از پشت درهای بسته می داند

تعریف نوآوری: منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.(محمدی ،ناهید)

تفاوت خلاقیت و نوآوری:خلاقیت و نواوری چنان با هم عجین شده ان که شاید تشخیص انها دشوار باشد اما ؛خلاقیت ،پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است .(الوانی 1375) به نفل از خانیان .کونتر(1988) نوآوری را بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت ذکرکرده است.البرشت(1987)معتقد است خلاقیت یک فعالیت ذهنی و عقلانی برای بوجود آوردن ایده جدید و بدیع است حال آنکه نواوری تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است

مولفه های خلاقیت

مولفه های خلاقیت رابه سه دسته شناختی ،انگیزشی و شخصیتی تقسیم می کنند

مولفه های شناختی خلاقیت عبارتند از :هوش ،سیالی،انعطاف پذیری ،بسط،تجزیه و تحلیل

مولفه های انگیزشی و عاطفی خلاقیت عبارتند از:انگیزه و عاطفه،شوخ طبعی، دلگرمی و امید به اینده، توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه،اعتماد به نفس و احترام به خود،شهامت(محمدی)

مولفه های شخصیتی خلاقیت عبارتند از:اعتماد بنفس،اراده مستقل،پذیرش خطر، پذیرش تجربه،استقبال از ابهام کنجکاوی،  روحیه انتقادی،  (پیرخائفی 79 به نقل از خانیان)

عوامل و موانع بر بروز خلاقیت و نوآوری

تحقیقات نشان داده که بیشتر افراد از استعداد بالقوه خلاقیت برخوردارند.اما برای فعال کردن انها باید باید از قالب عادت ها که اکثر  گرفتار آن هستند بیرون امده و یاد بگیرند  که چگونه از طرق متفاوتی ان را فعال کند. اما افراد در خلاقیت ذاتی با هم تفاوت دارند. یک مطالعه در مورد خلاقیت در دوران زندگی بر روی 461مرد و زن نشان داد که کمتر از یک در صد دارای خلاقیت های خاص و استثنایی هستند(نوابغ)،10 در صد از خلاقیت بالایی برخوردارند . 60 درصد تا اندازه ای خلاق هستند. (رابینز)این یافته ها نشان می دهدکه اکثریت دارای خلاقیت هستند. اما باید یاد بگیرند چگونه آن را فعال کنند و بالفعل در آورند

در مورد موقعیت های تسهیل کنند خلاقیت و نیز موانع آن بحث و طبقه بندی های مختلفی وجود دارد دریک طبقه بندی کلی عوامل موثر بر خلاقیت را به دو دسته فردی و محیطی یا درونی و بیرونی تقسیم کرده اند که عوامل درونی  یا فردی ان دسته از عوامل که ناشی از ویژگی های فردی یا شخصی می باشد و عوامل بیرونی یا  محیطی ان دسته عواملی که به موقیت های فرد که در ارتباط با دیگران است، می باشد. بطور کلی موانع خلاقیت و نواوری را در به دو  دسته به شرح زیر تقسیم نموده است

الف)موانع فردی خلاقیت :موانع اصلی فردی عبارتند از : عدم اعتماد بنفس،ترس از انتقاد و شکست (که مهمترین عامل است)،عدم تمرکز ذهنی ،کمرویی،عدم توانایی در تحمل ابهام و تضاد،متعهد نبودن،انعطاف ناپذیری

ج)موانع سازمانی خلاقیت:این موانع شامل ؛مدیریت ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و اموزش و; می باشد

پیرخائفی(1379 )عوامل بازدارنده خلاقیت را شامل الگوهای فردی،خانوادگی ،اجتماعی و اموزشگاهی اسیب زا در رشد خلاقیت می داند .که الگوهای فردی اسیب زا در خلاقیت عبارتند از :حقارت ،اضطراب،پای بندب به عادت و کم اگاهی

 الگوهای خانوادگی اسیب زا در خلاقیت:عقاید و الگوهای تربیتی نادرست خانواده،شبکه ارتباطی نامناسب خانواده و فضای عاطفی نامناسب خانواده می داند

و عوامل اجتماعی را ؛تشویق به همرنگی ،موضع گیری در برابر رفتار ابتکاری ،ابهام نسبت به خلافیت،گرایش به سکون می داند

مدیریت آموزشی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها با word

مقدمه   
چکیده  
تعریف تکنولوژی  
تعریف آموزش از دیدگاه های مختلف  
تدابیر آموزشی  
تعریف تکنولوژی آموزشی   
تاریخچه تکنولوژی آموزشی   
تاریخچه تکنولوژی آموزشی از جنبه اول  
تعریف رسانه و وسائل آموزشی   
تحقیق درباره رسانه ها  
تکنولوژی آموزشی از جنبه دوم   
تکنولوژی آموزشی از جنبه سوم  
تحقیقات عکس العمل های شناختی در مواجهه با رسانه ها  
اصول انتخاب رسانه  
الگوی انتخاب رسانه آموزشی   
حداکثر بهره وری از فناوری  
رسانه های دیداری  
انواع نمایشگرهای اطلاع رسانی  
انواع نمونه های اصلی   
کارافزاری های آموزشی   
کامپیوتر چگونه می تواند به افراد در یادگیری کمک کند؟   
اینترنت در خدمت معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها با word

1- مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر هاشم فردانش

2- تکنولوژی آموزشی، شعبانی، حسن و هاشم فردانش ، سمینار دفتر همکاری حوزه و دانشگاه جزوه شماره 21، علوم تربیتی،

3- مقدمات تکنولوژی آموزشی، انتشارات دانشگاه پیام نور،

4- ماهنامه تکنولوژی آموزشی رشد، ماهنامه آموزشی، تحلیل، اطلاع رسانی، دوره بیستم، بهمن ماه

5- رسانه ها و نمادها، صورتهای بیان،  ارتباط و آموزش، زیر نظر دیوید اولسون، ترجمه محبوبه مهاجر

6- در سایه تکنولوژی آموزشی، علی رئوف

7- مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی، محمد احدیان، داوود محمدی

مقدمه

هر جا سخن از ترجمه و تبدیل علوم محض و یافته های علوم نظری به علوم کاربردی و تجویزی به میان آید، در حقیقت از تکنولوژی بحث شده است. تکنولوژی گرچه جدید است ولی کاربرد این مفهوم شاید همزاد تاریخ بشری باشد. بشر از ابتدایی ترین مراحل زندگی خود هر گاه به پدیده ای راه می یافت، یا رابطه بین دو یا چند عامل را شناسایی می کرد، برای حل مشکلات مختلف زندگی خود از این دانش استفاده می کرد

به تبدیل دانش از مرحله پدیده ها، یا تبدیل کشف روابط موجود میان پدیده ها، به دستورالعملها یا دانش کاربردی، تکنولوژی گفته می شود

چکیده

امروزه نتایج حاصل از بررسی موضوعات مشخص علوم نظری به صورت «مفاهیم، قوانین و نظریه های گوناکون »استخراج، جمع آوری و طبقه بندی می شود. هدف از این کار، دستیابی به یک شناخت دقیق و جامع از موضوعات است. این شناخت به صورت خام و به خودی خود، اغلب برای حل مسائل روزمره بشری قابل استفاده نیست و لازم است موارد کاربردی آن نیز مورد تحقیق قرار گیرد تا پس از حصول نتایج مثبت، عملا در خدمت بشر قرار گیرد

در بررسی حاضر سعی بر این است که در رابطه با تکنولوژی آموزشی و ربط آن به رسانه ها بحث شده . معلم مسئول است که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریت نقش خود را ایفا می کند. در ادامه برای بهبود وضعیت تولید و ارائه خدمات، در مراکز آموزشی وابسته به مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی نیز بررسیهایی انجام شد


تعریف تکنولوژی

تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی استفاده می شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علم محض است

این کلمه در اصل از دو کلمه «تکنیک» و «لوژی »تشکیل شده است. «تکنیک» به معنای انجام دادن ماهرانه کار، و «لوژی »_معادل پسوند «شناسی»_ به معنای «علم و دانش »است. بنابراین، تکنولوژی را می توان روش شناسی یا دانش و علم به روشهای ماهرانه انجام دادن امور دانست؛ این معنای دوم چیزی است که واژه تکنولوژی بیشتر برای بیان آن به کار رفته است[1]

تعریف آموزش از دیدگاههای مختلف

کلمه آموزش Instruction و اضافه شدن آن به تکنولوژی به توضیح بیشتری نیاز دارد. آموزش چیست؟ آیا توضیحات شفاهی فرد به فرد یا افراد یا گروهی از شاگردان را می توان آموزش نامید؟ آیا این امر که معلم، کتاب یا جزوه ای را در اختیار شاگرد قرار دهد می توان آموزش نامید؟[2]

آموزش از دیدگاههای مختلف تعریف گوناگونی دارد. دوبوآ آموزش را «مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص »تعریف کرده است. این تعریف اگر چه بسیار کلی است، ولی نکات متعددی را مانند محیط، نتایج و وضعیت خاص در خود جای داده است. در این تعریف بررسی خصوصیات فراگیر مانند دانشهای قبلی وی یا انگیزه او به یادگیری، منظور نشده است

برونر معتقد است در آموزش باید به چهار سوال مهم پاسخ داده شود

1 پیش فرضها و پیش دانسته های فراگیر کدامند؟

2 برای یادگیری بیشتر، ساختار و ترکیب موضوع یادگیری باید به چه صورت باشد؟

3 ترتیب و توالی مواد یادگیری برای تسهیل در یادگیری چگونه است؟

4 کاربرد تشویق، تنبیه و بازخورد برای دستیابی به اهداف آموزشی به چه نحو است؟

طرح این گونه سوالات بعد از برونر نیز ادامه یافت و تکامل کمیت و کیفیت سوالات باعث دستیابی به تعریفی جامع و همه جانبه از آموزش شد. برای مثال گلیمر 1976 سوال زیر را در زمینه آموزشی مطرح کرد

1 تجزیه و تحلیل موضوع تدریس را معلم یا طراح آموزشی چگونه باید انجام دهد؟ بعبارت دیگر، تعیین توانائی های لازم برای یادگیری یک موضوع پیچیده درسی چگونه صورت می گیرد؟

2 در تجزیه و تحلیل توانائی های فراگیر به چه عوامل دیگری باید توجه داشت؟ یعنی به کدامیک از توانائی های فراگیر باید بیشتر دقت شود

3 بمنظور افزایش میزان یادگیری باید چه شرایط محیطی هنگام ارائه آموزش فراهم باشد؟

4 بهترین راه برای اندازه گیری یادگیری فراگیر کدام است؟

آندرسون عوامل موثر در آموزش را بدو دسته تقسیم کرده است[3]

1 عوامل آموزشی              2 عامل تفاوت فردی

عوامل آموزشی شامل نحوه ارائه و نمایش محتوای آموزشی و مدت زمان اختصاص یافته به یادگیری هر موضوع از طرف معلم است

عامل تفاوت یا تفاوتهای فردی شامل توانائی های عمومی فراگیر برای یادگیری است که میزان درک و فهم شاگرد را از دستورالعمل ها و توضیحات معلم تعیین می کند و همچنین زمان یادگیری – که برای فراگیران مختلف است -  وبالاخره عامل زمانی را مشخص می کند که هر فراگیر عملا صرف یادگیری می کند

آندرسون همچنین کیفیت آموزش را منوط به رعایت نکاتی می داند که عبارت است از

1مطلع ساختن فراگیر از آنچه در حال آموختن آن است؛

2 ایجاد رابطه حسی بین فراگیر و مواد آموزش؛

3 ارائه آموزش بنحوی که در هر مرحله آموزش زمینه ساز مراحل بعدی باشد

4 هماهنگ کردن آموزش با خصوصیات و احتیاجات ویژه فراگیران

لازم است ذکر شود هر یک از فهرستها، زاویه جدیدی از آموزش را مطرح می کند. برای مثال، در فهرست مذکور مسئله زمان اختصاص یافته به یادگیری برای هر موضوع از طرف معلم زمان لازم برای یادگیری شاگرد و زمان عملی صرف شده برای یادگیری هر فراگیر مشخص شده است

آلن گانیه آموزش را روند حل مسئله می داند که هدف از آن تسهیل یادگیری فراگیر است. وی معلم را مسئول آموزش می داند که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریت نقش خود را ایفا می کند. تدابیر آموزش، تصمیمات و اعمالی است که معلم بمنظور تسهیل یادگیری شاگرد از مواد آموزشی اتخاذ می کند یا انجام می دهد.[4]

 اهم تدابیر آموزشی عبارت است از:

1 وضوح:

گانیه ارائه وضوح و روش آموزش در هر یک از مقولات تحت عنوان وضوح را مدنظر دارد

-         توضیح روشن اهداف آموزشی؛

-         استفاده از انواع وسائل آموزشی؛

-         ارائه دستورالعمل های روشن؛

-         ارائه توضیحات روشن؛

-         ارائه استدلال و تجزیه و تحلیل موارد؛

-         در نظر گرفتن دامنه توجه شاگرد در طرح درس؛

-         پیش بینی موفقیت زیاد برای شاگرد؛

-         انتخاب محتوای متناسب با علاقه های شاگرد؛

-         برقرار کردن استانداردهای مناسب برای عملکرد فراگیران

2 بازخورد:

- ارائه سوالات زیاد؛

- تشویق به مناسبت پاسخ های صحیح؛

- ارائه سوالات جدید بعد از دریافت پاسخ صحیح؛

- تلفیق پاسخهای صحیح با توضیحات و مباحث درسی؛

- ارائه بازخورد در مورد توضیحات و اظهار نظرهای شاگردان

 3 مرور پیش دانسته های فراگیران: مرور پیش دانسته ها در موقع مناسب.

 4 برنامه ریزی: برنامه ریزی محتوای مناسب با مهارتهای فراگیران

 5 ارزیابی: ارزیابی دقیق تکالیف

گانیه تدابیر مدیریتی را در تصمیمات و اعمالی می داند که معلم برای ارتباط بین شاگرد و مواد آموزشی و حفظ این ارتباط در یک مدت معین اتخاذ می کند یا انجام می دهد. این تدابیر عبارت است از:[5]

1 ارائه و بکارگیری انواع جوائز و تشویق؛

2 تشخیص و معرفی رفتار مناسب هنگام آموزش؛

3 برقراری تماس چشمی با فراگیران؛

4 بیان گرایشها؛

5 جلوگیری از رفتارهای ناهنجار هنگام آموزش؛

6 اعمال نظارت بر روند آموزش( تمیز دادن بین رفتارهای مطلوب اجتماعی و رفتار مطلوب در محیط آموزشی)

تعریف تکنولوژی آموزشی

[1] . مقدمات تکنولوژی آموزشی، ص

[2] . همان ، ص

[3] . مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی، ص

[4] . همان ، ص 57-

[5] . همان ‌، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد با word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد با word

پیشگفتار
مقدمه
« مسجد » در معماری ایران
عملکرد های مساجد مختلف
خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد
مسجد جامع
مسجد جامع یزد
مسجد میر چقماق
مسجد فرط
مسجد ریگ
مسجد خطیره
مسجد شاه طهماسب
مسجد و مصلی عتیق
مسجد چهل محراب
مسجد خواجه ابوالمعالی
مسجد ساباط
مسجد جامع بندر آباد

پیشگفتار

 مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد جمع گرد آوری شده و سعی برآن بوده تا جایی که متون تاریخی باقیمانده و منابع و سوابق تاریخی مسجد جامع یزد اجازه داده است به ذکر توضیحاتی راجع به مصالح و کتیبه ها و تاریخ بنای آن و تغییرات ایجاد شده بر آن در طول سالیان، بپردازیم

اگر چه نقوش شکل گرفته بر آن به طور عموم در تمام بناهای اسلامی ایران به چشم می خورد ولی خالی از لطف نبود که به بررسی تزئینات این مجموعه بپردازیم زیرا مجموعه بنای مسجد جامع یزد در شهری است که دارای بافت  سنتی دست نخورده ای نسبت به بناهای شهرهای دیگر  است، با این حال بناهای باستانی و اسلامی ایران همگی دارای لطف خاص خودشان هستند که معماران تلاشگر و هنرمند با اطلاعات و دانش معماری بالابه تأ سیس بناها همت گمارده اند

حال چه به صورت تحقیق دانشگاهی یا هنر عنوان دیگری قطعاً علاقه و توجه شخصی و میل به دانستن در مورد عظیم تاریخی داشته باشم و به این مسیر رنگارنگ قدم گذاشته و هنر گوشه دیگری از این سرزمین را ورق بزنیم، وارد فضای زیبا و ملکوتی شویم از داخل مقرنها عبور کنیم و ایوانها را پشت سر گذارده و راه پر پیچ و خم نقوش اسلیمی و ختایی را گرفته از داخل بوته ها گذشته م مناره ها را دور بزنیم تا شاید تفحه ای از روح و ذوق هنری معمار و نقشبند این بنا از روح خسته ما گذر کند و جانی تازه به ما ببخشد

دیدن و مشاهده کردن این گونه هنر های تاریخی که از سالیان باقی مانده شاید تلنگری باشد برای تمامی از تلاش افتادگان راه هنر و بروز خلاقیت و پشتکار


مقدمه

هنر جو هره ای است که از ذرات هر ایرانی به فضل الهی به ودیعه نماده شده است. به همین علت جلوه های هنر در تمام مظاهر و مقوله های زندگی ایرانی مانند:‌ معماری، نقاشی ، خط وکتابت ، پارچه بافی، قالی وگلیم بافی، فلزکاری، سفالگری و ;; در طول تاریخ بروز و ظهور داشته و دنیایی از زیباییها، ذوق، خلاقیت و ابتکار را پدید آورده است

یکی از مظاهر انعکاس هنر ایرانی در معماری این سرزمین است هنرمند معمار ایرانی، از ابتدای کار و ازهنگام بکارگیری آجر که ازمصالح اولیه احداث بنا به شمار می رفته زیبا ترین نقشها  و طرحها را هنگام احداث دیوارها و پوششی گنبد ها وگوشواره ها، مقرنس ها و طاقنما ها خلق کرده است و در روند تکاملی آن با گره چینی، گل اندازی، گره سازی وآجر کاری خفته و رفته، شاهکار های بی نظیری را به وجود آورده است

هنگام استفاده از گچ با خلق گچبریهایی با نقوش هندسی، گیاهی، دنیایی از خلاقیت را که  در دنیا بی نظیر می باشد آفریده و در استفاده از چوب برای پنجره ها و درها با بهره گیری از فتونی نظیر منبت، مشبک، معرق، کنده کاری، خاتم سازی ونقاشی روی چوب، اعجاز باور نکردنی را پدید آورده است

برای تزیین بنا از کاشیهایی یک رنگ، هفت رنگ، معرق، طلایی و ;. شیشه و آیینه در شکلها و رنگها و ابعاد گوناگون، مدد جسته و دنیایی از زیبایی و خلاقیت و هنر را عرضه کرده و همه اینها به همراه حجاریهای زیبا،  بنا هایی را در جای جای ایران بر پا و استوار کرده است

بدون تردید تحقق این همه زیبابیها و خلاقیت جز به مدد عشق به معبود امکان پذیر نبود، چراکه بیشترین جلوه آنها را در مسجد، محراب و زیارتگاه می توان دید

بناهای مذهبی، همواره مورد احترام و توجه ملل و اقوام مختلف درطول تاریخ بوده است، و به لحاظ همین اهمیت، پیوسته کاملترین تجربه های هنری هنرمندان برجسته هر دوره تاریخی در خدمت معماری و تزیین نقوش به کار رفته در احداث چنین اماکنی بوده است. این علاقه و توجه و بذل سرمایه های مادی و معنوی، نه از باب منافع اقتصادیو اغراض مادی، بلکه بر مبنای کشش و علاقه ای قلبی بر اساس گرایش فطری مردم به مکاتب الهی بروز کرده است. چه بسا مردمی که با مشکلات و تنگناهای اقتصادی قرین بوده، اما در سرمایه گذاری برای مظاهر معنوی، از جمله بناهای وابسته به مقدسات مذهبی، از هیچگونه ایثاری فروگذار نکرده اند

بناهای رفیع و با شکوهی که در طول تاریخ برای معابد، مساجد وکلیساها،‌سر برافراشته اند، با یک پشتوانه قلبی و عشق حقیقی همراه بوده است

در تاریخ اسلام، مسجد در رأس توجه مردم، به ویژه هنرمندان معتقد به مبانی دینی قرار داشته است. در دوره هایی که اثری ازپیشرفتهای علمی و صنعتی در هیچ کجای عالم دیده نمی شود، بر جسته ترین آثار معماری جهان، از میان مساجد بزرگ در جای  مانده است،‌ اگر چه به علل گوناگون، بویژه هجوم ارتشهای متجاوز بیگانه به کشورهای اسلامی بسیاری از ابنیه مهم و مساجد تاریخی دچار تخریب و ویرانی شده و آثار مهم مکتوب و میراث فرهنگی مسلمین که دستخوش غارت و آتش سوزی در کتابخانه های مهم جهان اسلام شده است، ما را ا زگنجینه های مهمی محروم کرده است،‌ با این حال آنچه بر جای مانده، خود  دریچه ای است برای شناخت عظمت معماری به کار رفته در بنای مساجد بزرگ تاریخی،  بویژه آن که در معماری و کاشیکاری بناها، مظاهر معنوی و مفاهیم والای مذهبی چه در انتخاب رنگ و چه در انتخاب شکل و فرم بسیار ماهرانه تلفیق شده اند،‌ و فضایی به وجود آورده است که انسان شیفته معنویت را بسوی خود می خواند


« مسجد » در معماری ایران

در هنر و معماری ایرانی و به ویژه معماری مساجد با دو پدیده شکل و محتوایا عینیت و ذهنیت – و در یک کلام قالب و روح مواجهیم

هنر معماری دارای سه جنبه است یکی جایگاه اثر در شهر یا معماری شهری ، طراحی خود بنا یا حجم اثر، و در نهایت هنر های وابسته به معماری که شامل مواردی چون نور ورنگ و نقش است، می گردد که این اخیر با آنکه نقشی محوری در آنچه که معماری ایرانی نا مید ه می شود دارد، اما در دوره های پسین ، این شیوه یا مهجور گشته یا نقشی حاشیه یی یافته است. حال آنکه چنین ظرفیتی را دارد که فضا سازی کند و بدون اینکه ترکیب احجام نامتجانس ضرورت یابد، فضاهای دلخواه را ایجاد نماید

انسان- و به تبع او اثر هنری- موجودیت نمی یابد، مگر آنکه قالب و روحی داشته باشد. قالب و روح دو وجه متفک یا همراه و ترکیبی نیستند، بلکه وجوهی محشور و عجیبند که هیچ کدام بدون دیگری موجودیت و معنا نمی یابد. نه هر قالبی محمل هر روحی است و نه روحی تاب نشستن بر هر قالبی را دارد. این دو تنها با یکدیگر موجودیت می یابد و رشد می کنند و مرتبت وجود می یابند

درهنر معماری، اثر و روح حاکم بر جابجایی آن از یکدیگر منفک نیستندو نمی توانند که باشند. نمی توان فضایی را تخیل نمود، بدون آنکه صورت و شمایلی برایش قائل گشت و به همین عنوان نمی توان صورت و شمایلی تصور نمود و مصالح آن را در نظر نداشت- روح فراخ در همنشین با قالب تنگ همچون انیسش خرد و تحقیر می گردد یا قالب شکسته بر می دارد. قالب فراخ نیز ذلیل روح خرد شده، ویرانه می شود. این دو تنها بار شد متناسب و همپای یکدیگر، کارا و زیبنده می گردند. درفضا سازی ایرانی علاوه بر ترکیب یا انتزاع حجمی، از نقوش و رنگ و نور پردازی هم، به منظور القای انتزاع یا ترکیب فضایی استفاده شایان و قابل توجهی می شود به این معنا که در یک معنا که  در یک فضای راسته، شکست نور یا تفرق نقوش، قطعه ای را مجرء یا گسسته می نمایاند و بالعکس بدین لحاظ شناخت نقوش و در رأس آن گره بنایی، در فضا سازی ایرانی نقشی مؤثر و ناگزیر دارد

موضوع قالب و روح در بیان هنری و فضا سازی  معماری، نه ماجرای راکب و مرکب که بحث وجود و موجودیت است. تذهیب کاران در طراحی، اشکالی را می آفرینند که « مداخل» نام دارد و آن صورت اشکالی است که « روالت» به هنگام نقشپردازی خود بخود « بوم آلت» را نیز مد نظر دارد. و هیچ یک از  آلتهای « رو» و « بوم» بدون دیگری موجودیت نمی یابند. اما هر مداخلی مناسب هر زمینه ای نیست. به این معنا که تیزی و پخی یا راستگی و تقوس نقش مداخل را، نه اراده نتشبند که منظور نظر او، یعنی مکانت و فضا سازی نقش است که تعیین می کند. هرچند که رنگ و نور نیز در این نقوش تأثیر ناگزیر و بسزا دارند، مداخل نهایتاً  در پیچیده ترین و رفیع ترین مرتبت خود به گره بنایی مبدل می شود. گره درمسیر تحول خود از مداخل تا گره و از گره تا « گره در گره » و حتی « شاه گره » تا آنجا پیش می رود که به شطرنج معماران معروف می گرد. اما در این عرصه همچنان انعطاف و قالب خود را به صور وطرق مختلف حفظ می نماید و به گره کند وتند و شل و در مواضعی دستگردان مبدل می شود که به انضمام رنگ، قوالبی هم شأن و محشور با روح حاکم بر فضا سازی است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X