ايران رساله
پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله انگلیسی نقش محیط داخلی سازمانی در تشکیلات مدیریت با ترجمه فارسی با word

چکیده    
1ـ مقدمه    
2ـ مرور مطلب    
3ـ هدف    
روشها    
1ـ4ـ طراحی    
2ـ4ـ همکاریها    
3ـ4ـ توجهات قومیتی    
4ـ4ـ تحلیل و جمع آوری داده    
یافته ها    
1ـ5ـ پروسه تغییر    
2ـ5ـ محیط مدیریت داخلی    
3ـ5ـ محیط سازماندهی خارجی    
6ـ بحث    
7ـ محدودیتها    
نتیجه گیری    

References

Andrew, J., Cameron, H., & Harris, M. (2008). All change Managers’ experience of organizational change in theory and practice. Journal of Organizational Change Management, 21(3), 300-314. Alagheband, A.(2008). Educational management introduction. Tehran: Ravan Publication. (Persian) Bianco, A. T., & Schermerhorn, J. J. (2006). Self-regulation, strategic leadership and paradox in organizational change. Journal of Organizational Change Management, 19(4), 457-470. Boswell, C., & Cannon, Sh. (2007). Introduction to nursing research, incorporating evidence-based practice. Boston: Jones and Bartlett Publisher. Change management. (2010). Retrieved January 2, 2010, from http://athir.blogfa.com/ . Graneheim, UH., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. Hiatt, JM., & Creasey, TJ. (2003). Change management. Colorado: Prosci Learning Center Publications. Kordrostami, M., & Aghakhani, E. (2006). Change management and organizational development. Tehran: Darsi books publication. (Persian) LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2006). Nursing research: Methods, critical appraisal and utilization (6th ed.). USA: Mosby. Polit, D. F., & TatanoBeck, Ch. (2006). Essentials of nursing research: Methods, appraisal, and utilization (6th ed.), Philadelphia, U.S.A: Lippincott-Williams & Wilkins

The role of the organizational internal environment in the establishment of change management in nursing and midwifery schools

Alice Khachiana ,Mehrnoosh Pazargadiea , Houman Manoochehri a*, Alireza Akbarzadeh Baghbanb a School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran,1996835111,Iran b Department of Biostatistics, Faculty of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran, 1996835111, Iran

Abstract

The objective of this study was to explain manager perspectives on change management at nursing and midwifery schools in Tehran. This study was conducted using a qualitative approach; a descriptive exploratory method was applied with triangulation. Snowball sampling was used for selection of participants who were managers at different levels. The inclusion criterion was at least one year of work experience. In this research, no variable was measured. Data were gathered through semi structured interviews in which a guide and field notes were used. Data was considered saturated with the repetition of codes according to the guidance of conventional content analysis. This trustworthiness was achieved by a prolonged field experience, member check, peer check and sharing the content with two experts in qualitative research. Ten participants (seven females and three males) between 38 and 54 were interviewed. Two had Master’s degree and eight held a PhD in nursing. Only three were at high managerial level at their school. After the interviews, 124 conceptual codes, 15 subgroups and 3 core concepts were extracted. Ultimately, the concept of change management was postulated as the purpose of this study. Its influencing factors were identified. The study has implications for use in the faculties of nursing and midwifery, as a model according to organizational culture. © 2012 Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review under the res

Introduction

Change is defined as the inconspicuous transformation of the activities and general structure of a system (Zomorodian, 2007). Applying change is necessary for organizational improvement. The targeted application of knowledge and skills in making programmed change is inevitable. As an educational environment, a nursing and midwifery school needs to be dynamic. These schools are not exceptions and need to have the characteristics of *Houman Manoochehri Tel.: +9-121-106-2521 E-mail address: dr.houmanmanoochehri@gmail.com Available online at www.sciencedirect.com © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review under responsibility of Prof. Dr. Ferhan Odaba Alice Khachian et al. / Procedia – Social and Behavioral Sciences 93 ( 2013 ) 308 – 316 309 educational organizations in respect to change. As well informed persons, academics can cooperate in change management and improve the level of organization by establishing an appropriate model (Zerwek & Claborn, 2008). When comparing management in educational organizations with other organizations, issues such as the social importance, public sensitivity, complexity of duties, closeness of relationships, professional training and difficulty in evaluation become obvious, revealing similarities between the management of all organizations at the administrative level, as well as differences in technical and structural levels (Alagheband, 2008). By applying the appropriate educational management, leading to a proper model of change in the educational environment, a favorable situation is created, having the properties of self-respect and respect to others, paying attention to the feelings and welfare of individuals, involving a feeling of adherence to the educational environment, trusting one another, contributing to educational decision making, sharing relevant information, and paying attention to the suggestions of academics (Alagheband, 2008)

چکیده

موضوع این تحقیق چشم اندازهای مدیر در مدیریت تغییر در مدارس مامایی و پزشکی تهران بوده است. این تحقیق با یک رویکرد کیفی انجام گرفت؛ روش اکتشافث توصیفی با مدل تقسیم بندی برای انتخاب شرکایی که مدیران سطوح متفاوت بودند، انجام گرفت. در این تحقیق هیچ متغیری اندازه گیری نشد. داده­ها از طریق مصاحبه­های نیمه ساختاری که روشن کننده زمینه کلی کار باشد، جمع­آوری شدند. اطمینان به نتایج از طریق تجربه­ی طولانی به دست آمد و هم­چنین از طریق بررسی اعضاء، بررسی جفتی و اشتراک محتوا با متخصصان حوزه کیفی از ده هم کار (هفت زن و سه زن) بین 38 و 54 نفر مصاحبه گرفته شد. دو نفر مدرک فوق لیسانس و هشت نفر دکترای پرستاری داشتند و فقط سه نفر از آنها در سطوح بالای مدیریتی مرکزشان بودند. بعد از مصاحبه­ها، 124 کد عقلانی و ذهنی، 3 مفهوم هسته­ای و اصلی به دست آمدند. در نهایت، مفهوم مدیریت تغییر به عنوان هدف این مطالعه قرار گرفت، فاکتورهای مفهومی آن نیز شناسایی شدند. مطالعه ایجاب می­کرد تا از هیأت علمی پرستاری و مامایی، به عنوان مدل بر اساس بهسازی مدیریتی استفاده شود

1ـ مقدمه

تغییر به عنوان تغییر شکل نامشخص فعالیت­ها و ساختار عمومی یک سیستم تعریف می­شود. اعمال تغییرات برای بهبود مدیریتی لازم است. کارکرد هدف ضد آگاهی و مهارت در ساخت تغییرات برنامه ریزی شده غیر قابل اجتناب است. به عنوان محیط آموزشی، پرستاری و مامایی نیاز به پویا شدن دارند. این مدارس استثناء نیستند و نیاز به داشتن مشخصه­های مدیریت آموزشی با ملاحظات تغییر دارند. به علاوه افراد مطلع و دانشگاهی می­توانند در جهت مدیریت تغییر هم کاری کنند و سطح مدیریت را توسط اعمال مدل مناسب را بالا ببرند. در زمان مقایسه مدیریت در مدیریت­های آموزشی با دیگر انواع مدیریت، موضوعاتی مانند اهمیت اجتماعی، حساسیت عمومی، پیچیدگی وظایف، محدودیت روابط، آموزش حرفه­ای و سختی ارزیابی معلوم می­شود: تشابهات آشکار بین مدیریت تمام انواع مدیریت­ها در سطوح اجرایی، به علاوه تفاوت­های تکنیکی و ساختاری اعمال مدیریت آموزشی مقتضی منجر به مدل خاص تغییر محیط آموزشی، شرایط مطلوب، داشتن مختصات احترام به خود و احترام به دیگران، توجه به رفاه و احساسات افراد، ایجاد حس تبعیت از محیط آموزشی، اعتماد متقابل، تسهیل تصمیم گیری آموزشی، اشتراک گذاری اطلاعات و توجه به پیشنهادات دانشگاهی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

يکشنبه شانزدهم 3 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X