ايران رساله
دانلود مقاله رابطه رهبری هوشمندوسازمان یاددهنده درآموزش وپرورش استان قم در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Indigenous Knowledge and its role in sustainable agriculture in Kerman Province در pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Indigenous Knowledge and its role in sustainable agriculture in Kerman Province در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Indigenous Knowledge and its role in sustainable agriculture in Kerman Province در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Indigenous Knowledge and its role in sustainable agriculture in Kerman Province در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دانش سنتی برای حفاظت از تنوع زیستی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

Mehri Saffari – Associate professor, College of Agric-Univ. of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

چکیده:

Indigenous Knowledge (IK) is the knowledge that has been developedover time in a community mainly through accumulation of experiences andintimate understanding of the environment in a given culture; it can be onfarming tasks such as managing soil fertility, controlling weeds, pests anddiseases, soil preparations, planting dates and materials, harvesting and storingindigenous crops such as drug crops and also animals. Indigenous knowledgeshould be recorded and used to device innovative research for agriculturalresearchers, extension workers, development practioners, and environmentalist,for sustainable agriculture development and management of Kerman>s naturalresources. Conservation of the natural resources depends on human beings andtheir interaction with the environment which is very much related to indigenousknowledge that has been communicated and passed down from generation togeneration through family members and communities.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله استفاده از معادلات جذب ایزوترم های آندرسون و آرانویچ برای جذب سطحی در فاز مایع در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Architectural Issues in Earthquake Rehabilitation of Iranian Building Construction در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Architectural Issues in Earthquake Rehabilitation of Iranian Building Construction در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Architectural Issues in Earthquake Rehabilitation of Iranian Building Construction در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Architectural Issues in Earthquake Rehabilitation of Iranian Building Construction در pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

H. Arbabian – PhD, MArch, BArch, ISCARSAH, ICOMOS, ISES,Assist. Prof., School of Architecture, Iran University of Science and Technology (IUST)

چکیده:

Iran, like many other places, lives the curse of frequent, sometimes devastating earthquakes. Prevention and conservation of the Iranian building heritage should be a prime priority not only at the national level but also internationally.While, a major part of the 2800 Iranian Seismic Code is related to the architectural issues but there is nothing referring to the prevention and conservation of historical buildings.The survival of Iranian historical buildings shows that such buildings possess the potential of resist earthquakes. In spite of the use of weak materials, which resulted in the collapse of many ordinary residential buildings in earthquakes, historical buildings present us with samples of appropriate design and construction methods To some extent traditional building construction has always been in a state of change with new materials and developing techniques, but the most significant changes occurred with the changes to the physical forms of cities generally, and the development of new building materials such as steel and reinforced concrete.To understand the characteristics of the historical and modern heritage, this paper will consider and describe the building construction process. It focuses on the material and ways in which construction operates and considers the environmental and socio-cultural conditions of the country and their effects on construction process. It also gives a few examples to demonstrate the potential and values, as well as the constrains and limitations to construction methods, from which we may learn possible lessons to rehabilitate rather than the changes in the context of the Iranian cultural heritage.Unfortunately the changes occurred without any detailed consideration of the existing techniques and the earthquake risk involved.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله نابرابری اجتماعی: چالش سیاست علم و فناوری در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر عوامل طرح هندسی منتخب بر سرعت عملکردی در بخش های مستقیم را ههای کوهستانی دوخطه بین شهری در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر عوامل طرح هندسی منتخب بر سرعت عملکردی در بخش های مستقیم را ههای کوهستانی دوخطه بین شهری در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر عوامل طرح هندسی منتخب بر سرعت عملکردی در بخش های مستقیم را ههای کوهستانی دوخطه بین شهری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر عوامل طرح هندسی منتخب بر سرعت عملکردی در بخش های مستقیم را ههای کوهستانی دوخطه بین شهری در pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
محسن فلاح زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طبق نتایج به دست آمده از تحلیلهای آماری در حدود 25 تا 35 درصد از تصادفات جادهای کشور در اثر سرعت نامناسب وسایل نقلیه روی میدهند. یکی از رو شهای به کار رفته جهت بهبود ایمنی سرعت در راهها افزایش سازگاری در طرح است. امروزه بیشتر محققین اعتقاد دارند که روش کنونی طراحی مسیر (روش سرعت طرح) الزامًا به طرح سازگار منجر نخواهد شد. بنابراین لازم است طراحان اطلاعات خوبی نسبت به انتظارات رانندگان با توجه به شرایط و مشخصات راه ها داشته باشند. در این تحقیق میزان تاثیر برخی از عوامل هندسی موثر شامل سرعت 85 درصد رانندگان در قوس قبل از بخش مستقیم، طول بخش مستقیم، عرض خط عبور، عرض سوار هرو، نوع خطکشی در وسط محور (منقطع یا ممتد) و همچنین وجود یا عدم وجود خطکشی در لبه سوارهرو بر سرعت عملکردی وسایل نقلیه در بخشهای مستقیم راه های کوهستانی دوخطه بین شهری بررسی شده است..


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی پایداری تولید علوفه گروههای مرتعی در مراتع کوهستانی استان قزوین به روش AMMI مطالعه موردی ارتفاعات الموت قزوین در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سعید رشوند – عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
هوشمند صفری – عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:
به منظوربررسی پایداری تولید علوفه گونه های مرتعی موجوددرمراتع کوهستانی استان قزوین میزان تولید درهکتاربرای 24گونه طی چهارسال با چهارتکرار درقالب طرح کاملا تصادفی موردارزیابی قرارگرفت برای تفسیر ساختاراثرمتقابل تولید علوفه گونه های مورد بررسی درسالهای مورد مطالعه و ارزیابی پایداری تولید برای گونه هاازتجزیه اثرات افزایشی جمع پذیرواثرات متقابل ضربی AMMI استفاده شد اثراصلی سال و گونه برای تولید علوفه به ترتیب 4/20و68/61 درصدازتنوع موجود درساختاردادهها راتوضیح دادند درسطح 1درصد معنی داربودند اثرمتقابل سال درگونه 22/75 درصد ازتنوع موجود درساختارداده ها را بیان نمود که با مولفه اول اثرمتقابل 68/50 درصد ازساختاراثرمتقابل بیان گردید ودرسطح 1درصد معنی دار بود براساس بای پلات حاصل ازمولفه اول اثرمتقابل و میانگین عملکرد گونه های Ag.in ، Ar.au ، Co.es Er.bi هم دارای عملکرد علوفه مطلوب بودند و هم پایداری تولید علوفه مناسبی داشتند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله چال شهای مدیریت توسعه پایدار کشور در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پیش بینی جریان رودرخانه هریرود به کمک شبکه های هوشمند در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیش بینی جریان رودرخانه هریرود به کمک شبکه های هوشمند در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پیش بینی جریان رودرخانه هریرود به کمک شبکه های هوشمند در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پیش بینی جریان رودرخانه هریرود به کمک شبکه های هوشمند در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
آصف زارع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمد زنگوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
حسین زنگوئی – دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
استان خراسان رضوی به عنوان یک مصرف کننده آب، وابستگی و حساسیت زیادی نسبت به تغییرات جریان رودخانه دارد. هریرود یکی از اصلی ترین تأمین کننده های آب شرب این استان می باشد که از کشور افغانستان سرچشمه می گیرد. با توجه به شرایط خاط این کشور، دسترسی به اطلاعات موجود از شرایط هیدرولوزیکی سرشاخه های رودخانه تقریباً غیرممکن بوده و تنها راه ممکن برای اطلاع از برخی از پارامترهای هیدرولوژیکی بالادست، استفاده از سنجش از دور می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های بدست آمده از تصاویر ماهواره ای و همچنین بکارگیری تحلیل رگرسیون فازی میزان آورد این رودخانه در دوماه فروردین و اردیبهشت پیش بینی شده است. به علت محدود بودن داده ها استفاده از روش هایی مانند شبکه های عصبی مصنوعی پاسخگو نبوده است. نتایج نشان دهنده موفقیت این روش در پیش بینی میزان دبی، در مواقعی که به اجبار اطلاعات کافی در دسترس نیست، می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارزیابی و مقایسه ترکیب های فیتوشیمیایی موجود در بذور اکوتیپ های گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازه در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه سازه در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
محمد مهدی قطعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
مهدی مخبری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
هومن حیدریان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:
استفاده ازپی گسترده به عنوان راه حلی جهت انتقال نیروها ازسازه نسبتا سنگین به بسترضعیف خواهد بود که بطور فراگیر درمهندسی عمران کاربرددارد ولی مشکلاتی درتعیین میزان صلبیت یا انعطاف پذیربودن پی اندرکنش سازه و خاک وجود دارد موجب بروز پیچیدگی درانالیز و طراحی پی های گسترده می شود بجای مدلسازی خاک زیرین با همه پیچیدگی هایش بستری خیلی ساده تر بنام مدل عکس العمل بسترجایگزین آن شده است براساس این مفهوم برنامه های کامپیوتری زیادی جهت تحلیل تیرها و دالهای مستقر بربستر الاستیک تهیه شده است که تنها کافی است کاربران مقدارمناسب ضریب عکس العمل بستر به عنوان تنها پارامتر ورودی این مدل انتخاب نمایند ازانجایی که این پارامتر تحت تاثیرعوامل زیادی قرار میگیرد برای افزایش کارایی آن باید عوامل موثربراین پارامتر و درنهایت تاثیر تغییرات ضریب عکس العمل بستر درطراحی پی ها با استفاده ازنرم افزارهای محاسبه ای سازه و فونداسیون محاسبه شود دراین تحقیق تاثیر عوامل فوق الذکر لزوم دقت بیشتر درتعیین وبازنگری خروجی نرم افزارها بررسی خواهد شد و درنهایت میزان حساسیت نرم افزارهای SAP90 ، MATS ، SAFE ، ANSYS به پارامتر ضریب عکس العمل بستر ارزیابی می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله کاربرد FFT در محاسبات هارمونیکها و توان اعوجاجی شبکه ناشی از عملکرد مبدل های HVDC در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر زئولیت پتاسیمی بر نگهداشت یون نیترات و آمونیوم در خاک جهت جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر زئولیت پتاسیمی بر نگهداشت یون نیترات و آمونیوم در خاک جهت جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر زئولیت پتاسیمی بر نگهداشت یون نیترات و آمونیوم در خاک جهت جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر زئولیت پتاسیمی بر نگهداشت یون نیترات و آمونیوم در خاک جهت جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

مصطفی مرادزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد
غلامعباس صیاد –

چکیده:

امروزه از کود های ازته در کشاورزی استفاده فراوانی می شود. ولی در استفاده از این مواد بایستی تدابیری اتخاد نمود که ضمن افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی از اثرات نا مطلوب آن، مانند آلوده کردن محیط زیست، خاک، آب های زیر زمینی و تجمع مواد آلاینده، نظیر نیترات در اندام های مصرفی محصولات کشاورزی کاست. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر زئولیت پتاسیمی در جذب و نگهداری یون های نیترات و آمونیوم در شرایط آزمایشگاهی و خاک اشباع با چهار تیمار شاهد وکاربرد 2، 4 و 8 گرم زئولیت در کیلوگرم خاک از طریق مدل فیزیکی ستون های خاک انجام شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مدلسازی عددی رژیم احتراقیMild در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تأثیر افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی بر پارامترهای رنگ در ماست سین بیوتیک در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تأثیر افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی بر پارامترهای رنگ در ماست سین بیوتیک در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تأثیر افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی بر پارامترهای رنگ در ماست سین بیوتیک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تأثیر افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی بر پارامترهای رنگ در ماست سین بیوتیک در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
حکیمه عطالو – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمود رضازاد باری – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
محمد علیزاده خالدآباد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
ستاره عطالو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:
رنگ اولین ویزگی حسی مشاهده شده توسط مصرف کننده و خصوصیت کیفی مهم محصولی مانند ماست می باد. امروزه لیکوپن به عنوان عامل رنگ و آنتی اکسیدان توجه زیادی را در صنعت غذا به خود جلب کرده است. در این بررسی، تأثیر غلظت لیکوپن (10-50ppm)، مقادیر صمغ عربی (1-0%) و زمان افزودن لیکوپن (قبل یا بعد از پاستوریزاسیون)، طی 21 روز نگهداری ماست سین بیوتیک در 4C بر روی پارامترهای رنگ (* Hue, b*, a*, L * و Chroma) مورد مطالعه قرار گرفت. 22 نمونه ماست لیکوپن دار حاوی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) تهیه گردید. پارامترهای رنگ با استفاده از دستگاه هانترلب اندازه گیری شدند. طبق نتایج حاصل از آنالیز داده ها با افزایش مقدار لیکوپن، Chroma افزایش و Hue کاهش یافت و نمونه هایی که لیکوپن بعد از پاستوریزاسیون اضافه شد، نسبت به تغییر غلظت لیکوپن حساس تر بودند. همچنیناثر متقابل مقدار لیکوپن و زمان افزودن آن تأثیر معنی داری بر اندیس های رنگ ماست لیکوپن دار داشتند (P<0/05).


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی دیدگاه و عملکرد پزشکان درباره کاربرد دعا در درمان در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی خمین در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی خمین در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی خمین در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی خمین در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
تکتم امینائی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط
مهدی عالی پور اردی –

چکیده:
پس از اولین سیستم ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA ) که در دهه 1970 بنا نهاده شده بود، سیستم EIA به عنوان ابزاری قدرت در محیط زیست در فرآیند های برنامه ریزی پروژه ها در سطح جهانی برپا شد. کشورهای زیادی روشها و متدهای مختلفی را بکار برده اند. ماتریس لئوپولد در واقع زمینه اساسی تمامی ماتریس های ارائه شده در سالهای مختلف بوده و تغییرات بعدی ماتریسها متناسب با ضرورت های موضوع صورت پذیرفته است. با در نظر گیری این نکته ، در این پروژه اقدام به کاربرد روش ماتریس بر هم کنش لئوپولدشده است. برای این منظور فعالیتهای مختلف در دو گروه عمده مرحله ساخت و بهره برداری انتخاب گردید. در مرحله ساخت 24 فعالیت و در مرحله بهره برداری 23 فعالیت تعیین شده اند. بیشترین تاثیر سوء در محیط فیزیکو شیمیایی می‏باشد. در محیط اقتصادی و اجتماعی نیز در مرحله احداث و بهره‏‎برداری با توجه به تاثیر مثبت آن بر پارامترهایی نظیر ایجاد اشتغال، درآمد و توسعه اقتصادی منطقه، تامین نیازهای انرژی منطقه و جذب سرمایه‏گذاری, که دامنه تاثیر آن نه تنها در شعاع تاثیرگذاری مستقیم, بلکه در سطح شهرستان و استان قابل پیش‎بینی می‏باشد. درصد اثرات مثبت طرح 65/51 و اثرات منفی 35/48 می باشد. یعنی اجرای پروژه با انجام تمهیدات زیست محیطی بلامانع می‏باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تطبیقی عناصر و تناسبات در شیشه بندهای چوبی دو دورهی زند و قاجار در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی اثرات الگوهای توسعه شهری بر محیط زیست در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی اثرات الگوهای توسعه شهری بر محیط زیست در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی اثرات الگوهای توسعه شهری بر محیط زیست در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی اثرات الگوهای توسعه شهری بر محیط زیست در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
زهرا برزگربیوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
الهام کارآموز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

چکیده:
گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری، تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته -اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش شهرها محسوب می شود لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. با توجه به عدم کارایی مدل های موجود در بحث ارزیابی اثرات توسعه، پژوهشحاظر به دنبال پیشنهاد مدل کمی جدیدی در راستای ارزیابی اثرات الگوهای توسعه شهری بر محیط زیست می باشد. در ادامه با استفاده از این روش ارزیابی انواع مدل های توسعه شهری صورت گرفته است و انواع مدل ها در سه طیف کمترین میزان تاثیر مخرب بر محیط زیست، میزان تاثیر میانه بر محیط زیست و بیشترین میزان تاثیر مخرب بر محیط زیست دسته بندی شده اند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X