ايران رساله
پروژه تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word

چکیده
مقدمه
1- طرح مسأله
2- سابق پژوهش
3- تعریف واژگان
4- فرضیه های پژوهش
5- روش تحقیق
6- سازمان دهی تحقیق
فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران
1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران
1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی
2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران
3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران
4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران
1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی
2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه
1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل
2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران
3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران
4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران
5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران
6- 1 مهاجرت و بزهکاری
7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی
1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی
2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی
3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی
4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق
5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی
8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری
1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم
2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم
9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان
10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه
فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها
1- 2 روش تحقیق
1- 1- 2 فرضیات تحقیق
2- 1- 2 یافته ها
2- 2 توصیف یک متغیری
1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی
2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم
3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )
4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین
5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبع افغان
6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبع افغان
7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم
8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم
9- 2- 2 سن افراد مجرم
10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم
11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم
12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم
13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی
14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم
15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین
16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبع افغانی
17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم
18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم
19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی
20- 2- 2 محل ارتکاب جرم
3- 2 تحلیل دو متغیری
1- 3- 2 فرضی اول
2- 3- 2 فرضی دوم
3- 3- 2 فرضی سوم
4- 3- 2 فرضی چهارم
5- 3- 2 فرضی پنجم
4- 2 پیش گیری از بزهکاری
5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی
6-2 نتیجه گیری
7-2 پیشنهاد ها
1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره
2- 7- 2 ترس و واهم مردم از تبع افغان
3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه
منابع
الف) منابع داخلی
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی
ضمایم

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان با word

الف) منابع داخلی

1-          بداغی ، فاطمه ، ازدواج و تابعیت زن ایران ، نشری کتاب زنان ، تابستان

2-          جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژِی حقوق ، انتشارات گنج دانش ،               چاپ ششم ،

3-          دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟چاپ اول ، پاییز

4-          رفاهی ، حسام الدین ، افغانستان و ظهور طالبان ، انتشارات شاب،

5-          ساروخانی ، باقر ، درآمدی به دایره المعارف علوم اجتماعی ، تهران ،انتشارات کیهان ،

6-          شیخاوندی ، داوود ، جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی ، چاپ سوم دقت ،

7-          صفایی ، جواد ، توسعه و تحول حقوق پناهندگان ، تهران ، وزارت امور خارجه،

8-          عبادی ، شیرین ، حقوق پناهندگان و نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران ،        تهران ،

9-          کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، تهران ، دانشگاه تهران ، مهر

10-      محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، چاپ اول ،

11-      معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، یک جلد ، انتشارات سرایش ، چاپ ششم ، سال

12-      نجفی توانا ، علی ، جرم شناسی ، ناشر خط سوم ، چاپ

ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده

1-    اچ وورما راوی ولی ، آنتونی ، انطباق اقتصادی مهاجرین بین المللی ، ترجم عبدالعلی لهسائی زاده ، از مجموعه مقالات و نظریات مهاجرت ، چاپ اول ، انتشارات نوید شیراز،

2-          استالکر ، پیتر ، کار در غربت ، ترجم فرهنگ و ارشاد ، مؤسس کار و تأمین اجتماعی ، سال

3-          بروس ، کوئن ،  در آمدی به جامعه شناسی ، ترجم محسن ثلاثی ، چاپ پنجم ، پاییز

4-    بوریس ، گرومف ، ارتش سرخ در افغانستان ، ترجم عزیز آریانفر ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، تهران ،

5-    ولد، جرج، توماس برنارد و جفری اسینس، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی ) ، ترجم علی شجاعی، چاپ سمت، تهران،

6-          ژان میشل بست، جامعه شناسی جنایت، ترجم فریدون وحیدی، ناشر آستان قدس رضوی،

7-    رابین، جی پریور ، یگانه سازی نظریات مهاجرت ، ترجم عبدالعلی لهسائی زاده ، از مجموعه مقالات نظریات مهاجرت ، چاپ اول ، انتشارات نوید شیراز ،

8-          عهد عتیق و جدید ، ترجم فارسی کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدس ، چاپ پنجم ،

9-    لی، اورت ، یک نظری مهاجرت ، ترجم بیژن زارع و عبدالعلی لهسائی زاده ، چاپ اول ، انتشارات نوید شیراز ،

10-      ویلهم، بتل ، گذرگاه افغانستان ، ترجم سید محمد محسنیان ، آستان قدس رضوی ،

11-      هیمن ، آنتونی ، افغانستان زیر سلط شوروی ، ترجم اسدالله طاهری ، چاپ صنوبر ،

پ) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی

1-          آیین نام اجرایی قانون برنام سوم توسع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، مصوب هیأت وزیران ،

2-          اعلامی جهانی حقوق بشر، مصوب

3-          توسعه و تحول حقوق پناهندگان ، گردآورنده دفتر سیاسی وزارت امور خارجه ، تهران،

4-          پور ، دانش ، نبود سیاست تشویقی برای بازگشت مهاجران افغانی ، روزنامه خراسان ، شهریور

5-    تبریز نیا ، شکوه ، بررسی وضعیت مهاجرین افغانی مقیم ایران ، پایان نام دور کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد ، سال

6-    ترابی ، یوسف و آیت گودرزی ، کالبد شکافی رهیافت ، محرومیت نسبی در پیدایش نوین شورش های اجتماعی ، قطعنام دانش انتظامی ، زمستان

7-    تهرانی ، مهدی ، بررسی علل و عوامل مهاجرت افاغنه به ایران و پیامد های ناشی از آن،
روزنام جام جم ، 22 دی 1379 ، شمار

8-    حیدری ، صمد ، هویت و امنیت ملی ، مبانی نظری هویت و بحران هویت ، پژوهشکد علوم انسانی و اجتماعی ،

9-    جمشیدی ها ، غلامرضا و علی بابایی ، بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرین افغانی ،
فصلنام علوم اجتماعی ، شمار 20 ، پاییز و زمستان

10-      رحیمی ، رضا ، جامعه پذیری فرهنگی ، ماهنام جامع سالم ، شمار 39 ،

11-   رودکی ، فاطمه ، وضعیت حقوقی آوارگان افغانی در ایران ، پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکد حقوق ،

12-   سنجولی ، دولت علی ، حاکمیت افغان ها بر ایران ، پایان نام کارشناسی ارشد ، دانشگاه
شهید بهشتی ،

13-   شیخ الاسلامی ، عباس ، تقریرات و جزو درس جرم شناسی در کلاس های کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، سال

14-      صدری ، محمد ، هویت و امنیت ملی ، مجموعه مقالات هویت و بحران ، پژوهشکد مطالعات راه بردی ،

15-   طالبیان ، امیر ، مهاجران افغانی و تغییر فرهنگی مطالع موردی مهاجران کوی مطهری
شهرستان مشهد ، پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،

16-      طولانی، قاسم، کشور میزبان کشوری دیگر، روزنام حیات نو، بهمن1380، سال دوم، شمار

17-   علوی ، محمود ، تأثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر مسأل اشتغال ) ، پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکد علوم انسانی ،

18-   غلامی ، علی ، نحو کنترل نظارت ناجا بر افاغنه و تأثیر آن بر جرایم و مقایس تطبیقی آن با    کشور پاکستان ، پایان نام کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکد علوم انسانی ،

19-      قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ، مصوب 19/2/

20-   قره باغیان ، رضا ، تأثیر برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران ، مؤسس تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، بهار

21-   کاظمی ، امیر ، پیامد های مهاجرت و بزهکاری ، تحقیق درس جرم شناسی کارشناسی ارشد ، زمستان 1384 ، استاد راهنما ، دکتر عباس شیخ الاسلامی

22-      کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان، مصوب

23-      گزارش پروژ مهاجرت اتباع خارجی به ایران، ادار کل امور اتباع و مهاجرین خراسان،

24-   نظری تاج آبادی ، حمید ، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأل پناهندگی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران ،

25-   هدایت ، محمود ، اثرات مهاجرت های خارجی در ایران ، دفتر جمعیت و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه ،

26-   منطقی ، مرتضی ، بحران های هویتی در جوامع در حال گذر ، مجموع مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت ، پژوهشگاه علوم انسانی ، جهاد دانشگاهی ،

27-      متن صد و پنج توصی کمیت مطالعات، پیرامون خشونت و بزهکاری

چکیده

قسمت عمد افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و ; ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سد اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،1722 تا 1729میلادی )که در این میان، عهدنام پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطق هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ‌ های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه ده اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع می‌باشد

مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به عنوان « پدید غیر مجاز » نیز نام برده شده است

هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم

مقدمه

1-   طرح مسأله

مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بین‌المللی می‌باشد ، در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است . این نوع مهاجرت ، ازآن نظر که زایید عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد، قابل توجه است

آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان ،همزمان با فروپاشی ساخت سنتی افغانستان (مبتنی بر سلطنت ، رعایت و ارجحیت قوم پشتون ) و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور می باشد. تجاوز شوروی سابق به این کشور، سبب شد اقوام مختلف مانند(هزاره‌ ها، تاجیک ها، ازبک ها، پشتون ها) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختاری جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود

درگیری ها و رقابت ‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه ایران گردید. بعد از فروپاشی شوروی سابق اوضاع افغانستان تحول و تغییرات بیشتری یافت . دیری نپایید که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی ، همچنین قدرت‌ طلبی‌های  فرقه ای خصوصاً در عقاید افراطی فرقه ای ، به نام اسلام با عنوان «طالبان» این کشور را صحن جنگ‌های خونین داخلی کرد . یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان، کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور بود

همچنین بعد از ورود ایالات‌متحده آمریکا و اشغال نظامی افغانستان توسط دولت مزبور، امنیت به طور کامل رخت بر بست و مهاجرت ها بی رویه و فراوان‌تر گردید

با تشکیل دولت اتحاد ملی ، هر چند وضعیت آرام‌تر شده است ولی بهتر نشد و نا به سامانی ها ادامه دارد ، به ویژه مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با یک انقلاب مذهبی برخاسته و با پدید جنگ تحمیلی و بعد از آن مشکلات اقتصادی همراه بوده ، حضور این گروه نیز موجبات گرفتاری های بیشتر و بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را فراهم کرده است

با توجه به ورود غیر قانونی اتباع افغانی به کشورمان،  و عنایت به  این که این دسته از آوارگان سال‌های سال در کشورمان ماندگار شده و اغلب با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند ( کمتر زنان افغان با مردان ایرانی ازدواج کرده و صاحب اولاد و خانواده شده‌اند ) فرزندان دسته اخیر تبعه ایران نام گرفته‌اند و اکثراً از نظر اقتصادی فقیر بوده و در منطقه‌های خارج از محدود شهری و حاشی شهرهای ایران زندگی می‌کنند ،که این امر علل بعدی بزهکاری را فراهم نموده است

برخی از این مهاجران که غیر قانونی در داخل کشور سکونت گرفته‌اند ، بدون هیچ مدرک هویت قانونی ، در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهر مشهد زندگی می‌کنند . اینان به دلیل نبودن کنترل کافی آزادانه در شهر فعالیت داشته مرتکب انواع بزهکاری‌ ها می‌شوند و حتّی برخی از مقامات مسؤول ، درباره این دسته از مهاجرین غیر قانونی مسامحه می ورزند

دست دیگر که به صورت قانونی با داشتن مدارک اقامتی منسجم‌تر و شناسایی شده هستند تحت کنترل و مراقبت هدایت شده‌ای قرار گرفته‌اند، با توجه به گسترش بزهکاری افغان‌ها در سال‌های اخیر در نزد افکار عمومی ، نویسنده را مجاب کرد که رسال خود را در این رابطه        تهیه نماید

یکی از سوال های اصلی این پژوهش ، پاسخ به این پرسش است که مهاجرت اتباع افغانی چه تأثیراتی در بزهکاری آنان در شهر مشهد داشته است و آیا بیشتر مهاجرین افغانی در این شهر مرتکب بزهکاری شده اند یا خیر ؟ سوال دیگر، این است که اتباع افغانی تحت چه عواملی دست به ارتکاب جرم زده و بیشتر چه نوع بزهکاری هایی را انجام می دهند ؟

در پایان راه ‌های پیشگیری از مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور یا تقلیل پیامد های ناگوار آن که مهمترین آن بزهکاری اتباع افاغنه است ،چه می‌باشد؟

در این پژوهش ، ابتدا با بررسی مراحل ورود پناهندگان و آوارگان ، استقرار مهاجرین افغانی ، پیامد های حضور آوارگان افغانی ، حقوق پناهندگان، جنبه‌های مهاجرت از نظر علوم مختلف انسانی پرداخته می شود .ضمن این‌که رابطه مهاجرت و بزهکاری را بررسی می کنیم، به نتایج بین المللی ورود افاعنه به ایران، مطالعه قوانین مختلف در این زمینه، با تحقیق در خصوص بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در مشهد می پردازیم

همچنین در تأثیر مهاجرت در بزهکاری ، تأثیرات آن از لحاظ چگونگی بزهکاری های انجام شده و کمیت جرایم توسط اتباع افغانی را بررسی نموده و نیز و با مورد مطالعه قرار دادن سایر عللی که در کنار مهاجرت در ارتکاب بزه مؤثر بوده پرداخته می شود. سپس با راههای پیشگیری یا تقلیل و کنترل مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور علی‌الخصوص به مشهد و مقابله با انواع جرایم و تبه کاری های افاغنه در استان خراسان رضوی بررسی می کنیم

2-    سابق پژوهش

سابق پژوهش در رابطه با موضوع مورد بحث را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد

اول، سابق تحقیق در حوزه ورود غیر قانونی اتباع افغانی به ایران، نتایج بین المللی ورود افاغنه و تأثیرات مهاجرت اتباع افاغنه در بزهکاری آنان است

دوم، بررسی بزهکاری‌های انجام شده توسط آنان در مشهد به طور عام و سیاست جنایی ایران در قبال این بحران با ذکر راهکارهای پیشگیری و تقلیل از آن به طور خاص که در فصل دوم این پژوهش به این مقوله‌ها توجه شده است

اما آنچه از تحقیقات و پژوهشهایی که در این قلمرو صورت گرفته است. در دو قسمت سابقه پژوهش ذکر شده می توان به موارد زیر اشاره کرد. نویسنده کتاب اثرات مهاجرتهای خارجی در ایران آقای محمود هدایت با پرداختن به پیامدها و تأثیرات اینگونه از مهاجرت کمک شایانی به نویسنده پژوهش نموده است. از کتاب دیگر تحت عنوان، بررسی علل و عوامل مهاجرت افاغنه به ایران و پیامدهای ناشی از آن، تألیف آقای مهدی تهرانی، می توان نام برد. پایان نامه های کارشناسی ارشد آقای امیر طالبیان با عنوان، تأثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نیز رساله کارشناسی ارشد خانم فاطمه رودکی با موضوع، وضعیت حقوقی آوارگان افغانی در ایران، پایان نامه دوره کارشناسی خانم شکوه تبریزنیا با بحث در رابطه با بررسی وضعیت مهاجران افغانی در ایران، همچنین مقالاتی تحت عنوان، بررسی عوامل موثر بر بازگشت مهاجرین افغانی که محققین و نویسندگان آن آقای دکتر غلامرضا جمشیدیها و علی بابایی می باشند . سایر تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته که مرتبط با پژوهش انجام شده می توان ذکر کرد با مراجعه به منابع تحقیق صفحه 108 به بعد مشاهده نمود

پیشین بررسی مهاجرت افاغنه به مشهد و پیامدهای مهاجرت آنان باید گفت علی رغم این‌که دو کشور ایران و افغانستان همسای یکدیگرند و مرزهای مشترک و طولانی با هم دارند و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، آن‌ها را به هم پیوند داده است با این همه ، در ایران شناخت کافی نسبت به مسائل و شرایط سیاسی، اجتماعی افعانستان وجود ندارد . تلاش های انجام گرفته برای تعیین این شرایط نیز بسیار محدود بوده است. مشکلات موجود از قبیل جنگ‌های داخلی و نیز ورود سه میلیون مهاجر افغانی به ایران، نتوانسته است زمین ارتباط نزدیک بین دو کشور را به وجود آورد. به دلیل این که اغلب قشر فقیر و تحصیل نکرده به ایران روی آوردند و اغلب تحصیل کرده ها و متخصصین افغانی در اثر رویارویی با شرایط دشوار در ایران به ویژه بیکاری و عدم بهره‌گیری از تخصص آنان ، به سمت دیگر کشورها رفته اند و به این دلایل ، شناخت کافی از مسایل کشور افغانستان در ایران وجود ندارد

وقوع انقلاب در ایران ، اشغال افغانستان توسط شوروی سابق ، شروع جنگ‌های داخلی ، سقوط شوروی، ظهور فرقه های مذهبی افراطی (طالبان) و ائتلاف ضد طالبان ، پیامدهای امنیتی – سیاسی و سقوط آنان با حمل نظامی آمریکا ، مهاجرت بی روی مردمان این سرزمین مخصوصاً قشر ضعیف و بی‌پول که فقط می توانستند از سرزمین خود فراری شوند و راه مهاجرت پیش گیرند، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران هم مشکلات خاص خودش را داشت که کمتر از فقر و فلاکت مردم افغانستان نبود. این موضوع به بیشتر شدن مشکلات در ایران دامن زد ، که به اثرات و پیامد های مهاجرت در بزهکاری اتباع افغانی در مشهد ، پرداخته می شود

3-    تعریف واژگان

در این پژوهش، بیشتر با واژه های بزهکاری، عوامل بزهکاری ، مهاجرت و پناهندگی مواجهیم ،که در این جا لازم است از مفاهیم و اصطلاحاتی که در پژوهش به کار رفته ، تعاریف مختصری را عنوان و روشن سازیم

1ـ بزه : مترادف کلمه جرم ( Crime ) عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد .[1] مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار ، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .[2] علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع ، عبارتنداز

الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی

ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم

ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه

با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانب شخصیت مجرم و گذشت وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید

2ـ مهاجرت ( migration ) : از نظر لغوی ، مهاجر به کسی گویند که از موطن خود به جایی نقل مکان کرده باشد .[3] و مهاجرت رفتن از محلی به محلی دیگر برای مدت نسبتاً طولانی     ( خواه محدود باشد یا نا محدود ) جهت ترک یک محل که همان منشأ مهاجرت                   است (emigration ) و از حیث ورود به محل معین و مقصد مهاجرت (immigration ) نامیده شده است .[4]

از نظر حقوقی، به فردی که موطن اصلی خود را ترک و در کشور دیگری برای دائم مقیم گردد «مهاجر» اطلاق می‌شود [5]

از لحاظ جامعه‌شناسی، مهاجرت، به حرکت از یک نقط جغرافیایی به نقط دیگر، اطلاق می‌شود. دلایلی که آدم‌ها برای مهاجرتشان پیش می‌کشند، متفاوتند. این دلایل، از کمبود منابع غذایی در یک منطقه تا آزارها و تعقیب‌های سیاسی و مذهبی را در بر می‌گیرند. آدم‌ها اساساً برای یافتن فرصت‌های بهتر برای زندگی مهاجرت می‌کنند.[6]

در اصطلاح « مهاجرت » را کوچ کردن از شهری به شهر دیگر و از منطقه‌ای به منطقه ای دیگر به منظور اقامت موقتی یا دائم ،تعریف نموده‌اند. اغلب با تغییر اجتماعی فرد، گروه هماهنگ و همگونی فرهنگی را از دست می دهد. در محیط جدید باید به نیازها و شرایط تازه که با ساختار فرهنگی و تربیتی وی هماهنگ نیست ،پاسخ دهد. هرگونه عدم توانایی و قابلیت انعطاف‌پذیری، اختلالات شخصیتی و هنجاری را به دنبال داشته و زندگی فرد را دچار تضاد فرهنگی می‌کند . مهاجرین به محض ورود به محل تازه بعدی، به علت وضع نامناسب اقتصادی و مالی ، به سوی محل‌های کم درآمد با مسکن ارزان و نامناسب هجوم می‌برند. معمولاً اینان جهت امرار معاش مجبور به انجام کارهایی هستند که نیاز به تخصص ندارد.[7]

دایره ‌المعارف علوم اجتماعی ، مهاجرت را « حرکت انسان‌ها در سطح جغرافیایی که با قصد قبلی صورت گرفته باشد و به تغییر محل اقامت افراد برای همیشه یا مدت طولانی بینجامد » معرفی می‌کند.[8]

از نظر ادار امور اجتماعی سازمان ملل متحد مهاجر کسی است که

1) جهانگرد، بازرگان، دانشجوو یا مسافر عادی، نباشد

2) جزو ساکنین نواحی مرزی که به طور عادی بین دو کشور رفت ‌وآمد می‌کنند، نباشد

3) جزو پناهندگان نباشد

به عبارت دیگر: مهاجر به کسانی اطلاق می‌شود که در جست‌و‌جوی شغلی دایمی، فصلی یا موقت در سطح جغرافیایی جابه‌جا می‌شوند.[9]

2 ـ مهاجرت را می‌توان به صورت درون مرزی یعنی جابه جایی در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و برون مرزی یعنی عزیمت به خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور ، تقسیم کرد. نوع اول را « مهاجرت داخلی » و نوع دوم را « مهاجرت بین المللی» می‌نامند

بر اساس عوامل مهاجرت ،می‌توان آن را به دو نوع مهاجرت «داوطلبانه» ( یعنی بنا به خواست و ملاحظ مصالح خود مهاجرین ) و «غیر داوطلبانه» ناشی از جنگ، اشغال نظامی و مانند آن دسته‌بندی کرد. مهاجرت غیر داوطلبان وضع معمولی ندارد و به حرکت وسیع جمعیت‌ها می‌انجامد و اسکان آنها در درون اردوگاهها را به همراه دارد.[10]

3- واژ پناهنده ،در لغت به معنای : به کسی یا چیزی پناه برده ، پناه آورنده ، پناه گیرنده و پناهیده آمده است.[11] مطابق تعریف کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 28 ژانویه1951 به این معناست که فرد یا افرادی در نتیج حوادثی به علت ترس موجه از این‌که به علل مربوط به نژاد، مذهب ، ملیت ، عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرند و در خارج از کشور محل سکونت عادی خود  به سر می‌برند و نمی‌توانند و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهند خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهند ، در صورتی که فاقد تابعیت هستند و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می‌برند ،       نمی توانند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهند به آن کشور باز گردند

هر پناهنده، در کشوری که به ‌سر می برد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد

از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح در شرایط یکسان بین پناهنده و اتباع داخلی این است که تمامی شرایط به خصوص شرایط مربوط به مدت و نحو اقامت موقت یا دائم، که خود اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمی تواند واجد آن باشد. در این تعریف، دولتهای متعاهد، مقررات کنوانسیون را باید بدون تبعیض از لحاظ نژاد ، مذهب یا سرزمین اصلی دربار پناهنده اجرا کنند و در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند اتخاذ نمایند

ماد سیزدهم اعلامی جهانی حقوق بشر ،  1948 می گوید

« هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید و همچنین حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد . »

سال 1948 در هنگام تنظیم این اعلامیه ، حق پناهندگی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد ، از سوی دولت های شرکت کننده ، در هنگام تدوین اعلامی مزبور شناخته شد . توجه به این موضوع ، ناشی از حوادث اسفناک جنگ های جهانی اول و دوم و بلایایی بود که در نتیج جنگ ، گریبان بسیاری از افراد تبع دولت های اروپایی و مناطق دیگری از جهان را گرفته بود

[1] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، 1372، ص

[2] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ هفتم ،تهران 1384 ، ص

[3]- همان ، ص

[4]- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، 1372، ص

[5] – دانش ، تاج زمان ، مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟ ، چاپ اول ، پاییز 1366 ، ص

 -[6] بروس ، کوئن ،  در آمدی به جامعه شناسی ، ترجم محسن ثلاثی ، چاپ پنجم ، پاییز 1377 ، ص

[7] – نجفی توانا ، علی ، جرم شناسی ، ناشر خط سوم ، چاپ 1381 ، ص

-[8] ساروخانی ، باقر ، درآمدی به دایره المعارف علوم اجتماعی ، تهران ،انتشارات کیهان ، 1370 ، ص

[9] – همان ، ص

[10] – جمشیدی ها ، غلامرضا و علی بابایی ، بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرین افغانی ، فصلنام علوم اجتماعی ،شمار 20،ص

[11] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، یک جلدی ، انتشارات سرایش ، چاپ ششم ، سال1372 ، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله شخصیت شناسی شهید مرتضی مطهری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله شخصیت شناسی شهید مرتضی مطهری با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله شخصیت شناسی شهید مرتضی مطهری با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شخصیت شناسی شهید مرتضی مطهری با word

چکیده‏  
مقدّمه‏  
چیستی عرفان و اقسام آن از دیدگاه استاد شهید مطهری‏  
اشتراک و افتراق عرفان و فلسفه‏  
وی در پایان به‏طور کلّی در افتراق حکمت و عرفان می‏نویسد:  
اشتراک‏ها و افتراق‏های عرفان عملی و اخلاق‏  
نسبت عرفان با اسلام‏  
و در نسبت ‏شناسی و نسبت سنجی عرفان با اسلام می‏نویسد:  
نتیجه آن‏که استاد شهید معتقد است:  
نکته چهارم: منطق عرفانی قرآن‏  
سپس استاد در تفسیر آیه یاد شده سوره نور فرموده است:  
نکته پنجم: اساس عرفان اسلامی‏  
برخی اصول نظری عرفان از دیدگاه استاد شهید مطهری‏  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله شخصیت شناسی شهید مرتضی مطهری با word

1 قرآن کریم

2 نهج‌البلاغه

3 انسان کامل، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 75

4 آشنایی با قرآن، ج 1، سال 69

5 آفتاب احیاگران، محمدجواد رودگر، انتشارات قبلی، قم، 80

6 آشنایی با علوم اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال 62

7 انسان و ایمان، مرتضی مطهری، صدرا، تهران، سال 67

8 احیاء تفکر دینی، مرتضی مطهری، صدرا، تهران، سال 67

9 آئینه جام، مرتضی مطهری، صدرا، تهران، سال 67

10 بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، جلد 46، باب 19، بیروت، سال 73

11 پیرامون جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 68

12 پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم مرتضی مطهری ، انتشارات صدرا، تهران، سال 62

13 پاره‌ای از خورشید، گردآوری و تدوین، حمیدرضا سیدناصری، امیررضا ستوده، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، تهران، سال 77

14 تماشاگه ‌راز، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 63

15 تفسیر موضوعی قرآن مجید، عبدالله جوادی آملی ، مرکز نشر اسراء، قم ، سال 66

16 خدمات متقابل اسلام و ایران، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 68

17 جمال عشق، محمدجواد رودگر، انتشارات تجلّی، قم، سال 80

18 روح مجرد، سیدمحمدحسین حسینی‌تهرانی، انتشارات علامه طباطبایی، مشهد، سال 1418 هـ‌ .ق

19 راه‌های اثبات وجود خدا، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 67

20 سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 65

21 شرح مبسوط منظومه، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 1378

22 ویژه‌نامه استاد مطهری، جمع نویسندگان، انتشارات حزب جمهوری اسلامی، تهران، سال 62

23 مقالات فلسفی، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت، تهران، سال 76

24 مجموعه آثار، ج 17و 14و 79و 6و 3و 2، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 80 ـ 74

25 مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران، سال 64

26 نقدی بر ماکسیسم، مرتضی مطهری، انتشارت صدرا، تهران، سال 63

27 یادنامه استاد مطهری، جمعی از دانشمندان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، سال 60

چکیده‏

در این مقاله بر آن شده‏ایم تا «عرفان» را از دیدگاه استاد شهید مطهری بررسی کرده، به تبیین نگرش‏ها وگرایش‏های عرفانی او بپردازیم؛ چه این‏که استاد، عرفان را از نوع شناخت شهودی و مبتنی بر سیر و سلوک عملی‏ دانسته تا انسانِ عارفِ سالک، از مرحله «فهمیدن» به منزل «رسیدن و دیدن» تکامل یافته، به مقام توحید درمراتب گوناگون نائل شود که عرفان را با توحید ناب و انسان کامل نسبتی تام و تمام خواهد بود و در این جهت برخی‏ازاصول عرفانی از وحدت شخصی وجود، سلوک و شهود، ریاضت و عشق و محبّت بررسی شده و استاد، مقوله«وحدت وجود» را در مقام تصوّر و تصدیق از نوع سهل و ممتنع دانسته، معتقد است: بسیار اندکند کسانی که به‏حقیقت معنا و ماهیت آن‏ می‏پردازند

به اعتقاد استاد، عرفان با تصوّف فرق دارد و اوّلی را مقوله‏ای فرهنگی و دومی را اجتماعی می‏داند و به‏شدّت برنظریه اصالت، استقلال و غنای عرفان اسلامی و زایش و رشد و بالندگی عرفان اسلامی از دامن فرهنگ و آموزه‏های‏ قرآنی ـ روایی تأکید دارد و نظریه بیگانه بودن عرفان با آموزه‏های اسلامی یا التقاطی و تلفیقی بودن عرفان اسلامی با عرفان‏های هندویی، مسیحی و; را نقد کرده، نمی‏پذیرد؛ اگر چه تأثیر و تأثّر فرهنگ‏های اخلاقی ـ عرفانی را با عرفان‏ اسلامی قبول دارد

و نیز در این مقاله بر آن شدیم تا به تجلیّات و نماد و نمونه‏ای از گرایش‏های عرفانی استاد شهید مطهری و تحوّل‏تکاملی اندیشه، انگیزه و عمل وی از حکمت به عرفان به‏ویژه در اواخر عمر گرانبهایش اشاراتی داشته‏ باشیم


مقدّمه‏

تفسیری که از شاکله و شخصیت استاد شهید مطهری در اذهان خاص و عام وجود دارد، این است که او راشخصیت فلسفی و حکمی می‏دانند و همین بُعد وجودی استاد، ظهور بیش‏تری دارد و اکثر نوشته‏ ها و گفته‏ های آن‏ متفکّر بزرگ نیز از خردورزی و عقل‏گرایی او در تبیین اندیشه و بینش و حتّی گرایش‏های دینی حکایت می‏کند که‏ حکمت اندیشی و فلسفه‌ورزی او بر هیچ اهل معرفتی پوشیده نیست؛ امّا به این معنا نیست که در عرصه‏ها و ساحت‏های دیگر از مطالعات، اظهارنظر و تضلّع ویژه بهره‏مند نبوده است؛ بلکه شخصیت جامع‏الاطراف شهید مطهری جواز ابراز اندیشه و اظهار رأی صائب و ثاقب وی را در ابعاد گوناگون تفکّر دینی نیز منطقی و معقول می‏نماید؛ به‌ویژه این‏که گرایش‏های علمی و عملی استاد شهید به مقوله عرفان پژوهی در اواخر عمر شریفش، موارد معیار سنجش، و ارزیابی، استخراج و تبیین دیدگاه‏های عرفانی او را نیز مطلوب، بلکه ضرور می‏کند؛ افزون بر این‏که از صاحب نظری و کارشناسی ژرف‏اندیش، با گستره علمی و مطالعاتی فراوان، نیازشناسی، زمان‏شناسی و درک و درد دینی‏که استاد داشت، انگیزش بیش‏تری را فراروی ما می‏نهد تا نگرش‏ها و گرایش‏های عرفانی ـ سلوکی وی را بیش از پیش ‏مورد کاوش معرفتی قرار دهیم و این ساحت معرفتی شهید مطهری نیز به اصحاب معرفت و ارباب فضیلت و دانش‏پژوهان و حقیقت جویان معرّفی شود؛ چه این‏که در آثار و اثمار گونه‏گون گفتاری و نوشتاری یا بیانی و بَنانی آن متفکّر اسلام‏شناس، مواضع گوناگونی یافت می‏شود که زمینه‏ها و بسترهای کافی را در حصول و تبیین این وجه شخصیتی وی ‏در اختیار ما می‏نهد

بدیهی است ذهن و زبان و قلم استاد به تفکیک قلمرو و گستره هر کدام از فلسفه و عرفان و حکمت عقلی وشهودی به‏طور کامل آشنا بود و التزام عملی استاد در رهاوردهای علمی‏اش در امتیاز مقوله‏های حکمی ـ عرفانی ‏کاملاً مشهود است؛ امّا چه توان کرد که اشتراکات فراوان در حوزه‏های نظری هر کدام از معرفت فلسفی و عرفانی و این‏که زبان عرفان «فلسفه» و «فلسفی» است (مطهری، 1362: ص 190)، زمینه‏های لازم را در نوع نگرش‏ها وگرایش‏های استاد به‏صورت جامع فراهم ساخت؛ به ویژه آن‏که راه برهان و عرفان و معرفت استدلالی و ذوقی را مانعهالاجتماع ندانسته، هر دو را دارای ارزش معرفتی قلمداد می‏کرد و حتّی معتقد بود که ترجیح یکی بر دیگری، از نظر علمی و معرفتی بیهوده است

; به نظر ما، سخن از ترجیح آن راه بر این راه بیهوده است. هر یک از این دو راه، مکمّل دیگری است و به هر حال، عارف، منکر ارزش ‏راه استدلال نیست (مطهری, 1360: ص 146 ـ 154)

به همین میزان، دو هدف ما را بر آن داشت تا به تبیین اجمالی نگرش‏ها و گرایش‏های عرفانی استاد شهید اهتمام ‏ورزیم: 1 اندیشه‏ها و نگرش‏های عرفانی استاد از لابه‏لای آثارش استخراج و به آگاهان جامعه به‏ویژه نسل جوان وروشنفکر معرّفی شود و تبیین‏های عرفانی و اصول و معیارهای اندیشه آن شهید فرزانه و پاسخگویی‏هایی که به‏برخی سؤالات و شبهات در حوزه عرفان، ادبیات عرفانی و شخصیت‏های عرفانی ـ ادبی داده, مغفول و مهجور نماند و این ساحت پربرکت معرفتی استاد نیز در جامعه علمی حضور و ظهور داشته باشد

2 روح و روحیه عرفانی و گرایش‏های سلوکی و درد سیر و سلوکی استاد شهید در لابه‏لای معارف فلسفی وعقلانی‏اش پوشیده نماند و فقط تفسیر تک‏بعدی و تک‏ساحتی از شخصیت علمی و عملی استاد نداشته باشیم. افزون ‏بر این، گرایش‏های عرفانی ـ سلوکی در عرفان عملی که استاد شهید در اواخر عمر شریفش یافته و تحوّلی در شخصیت وی شمرده شده است نیز مطرح می‏شود تا مورد توجّه جدّی قرار گیرد. از سوی دیگر، اعتقاد خاصّ استاد به عرفان اصیل اسلامی که آن‏را دارای اصالت، استقلال و غنایی ویژه می‏دانست، تبیین، تحکیم و از آن دفاع شود و به‏ویژه در برابر اندیشه‏هایی که عرفان را غیراصیل، غیرمستقل و حتّی بیگانه و وارداتی می‏دانند و برخی نیز با کمی‏ تسامح، آن ‏را تلفیقی و التقاطی قلمداد می‏کنند، لازم می‏نُماید که نگرش‏ها، بینش‏ها، اعتقادات و حتّی نظریه استاد در اصالت، استقلال و جامعیت عرفان اسلامی به‏طور کامل تبیین و آشکار شود

استاد شهید، «اصالهالفطره‏ای» است (ر.ک: رودگر، 1380: ص 27) و «فطرت را ام‏المعارف می‏داند (مطهری، 1375: ص 250) و در تعبیری روشن و شفّاف و مستدل و مبرهن می‏فرماید

از نظر ما، راز تکامل را در «فطرت» انسان باید جست‌وجو کرد

عرفانی که شهید مطهری از آن سخن می‏گوید و در بطن و متن آموزه‏های قرآنی و حدیثی و سنّت و سیره علمی وعملی معصومان‏علیهم السلام ریشه دارد و هماره فطرت انسان به چالش کشیده می‏شود، تا «لیستادوهم میثاق فطرته» تحقّق ‏یابد، شناخت آن نوع از عرفان رنگ و بوی دیگری دارد که به انسان درد خدا و درد خلق و گرایش به درون و برون را توأمان عنایت می‏کند؛ بدین‏سبب، از خودآگاهی عرفانی به‏صورت راز سیر و سلوک یا عرفان عملی و نیل به مقام‏توحید و کمال سخن به میان می‏آورد (مطهری، 1378: ج 2، ص 324 ـ 324)؛ پس معرفت به خود، محاسبه خود و مراقبت از خویشتن، سرمایه‏های اصلی عرفان اسلامی هستند

چیستی عرفان و اقسام آن از دیدگاه استاد شهید مطهری‏

عرفان، شناخت حق و اسما و صفات الاهی از طریق تهذیب نفس و تزکیه و طهارت درونی است که در اثر سیر وسلوک حاصل می‏شود و تفسیر ویژه‏ای از عالم و آدم یا جهان هستی ارائه می‌کند؛ در پرتو آن، عالم را جلوه حق و مظهراسمای حُسنای الاهی می‏بیند و «توحید»، واپسین مقصد سیر و سلوک عارف است؛ توحیدی که وجود حقیقی رامنحصر در خدا دانسته، ماسوای الاهی را تجلّیات آن وجود و «نمود» می‏داند، نه «بود»؛ یعنی اگر در حکمت وفلسفه از «بود و نبود» و در اخلاق از «باید و نباید» بحث می‏شود، در عرفان از «بود و نمود» بحث می‏شود و در تفسیر عرفانی هستی، وجهه الاهی و معنوی، وجه اصیل وحقیقی قلمداد می‏شود؛ پس در عرفان از دو مقوله «خدا» «و انسان کامل» یعنی توحید و موحِّد سخن به میان می‏آید که «شهود توحید» یا «توحید شهودی» و راه‏رسیدن به مقام منیع توحید ناب و عرفانی در منازل و مقامات تعریف‏پذیر و تحقّق بردار است که سالک باید لزوماً درسیر و سلوک به آن دست یازد. به تعبیر استاد شهید مطهری، «توحید عارف یعنی طیّ طریق کردن و رسیدن به مرحله‏جز خدا هیچ ندیدن» (همو، 1362: ص 188). عرفان از منظر استاد، به دو بخش عرفان علمی و عرفان عملی ‏تقسیم‏پذیر است که از دو جنبه می‏توان درباره آن‏ها بحث کرد: 1 جنبه فرهنگی ـ عرفان؛ 2جنبه اجتماعی ـ تصوّف‏ که دو بخش علمی و عملی وابسته به جنبه علمی و فرهنگی عرفان قلمداد شده است؛ اگرچه عرفان علمی اشتراک‏ها و افتراق‏هایی با اخلاق داشته و عرفان عملی به «سیر و سلوک» در عرفان نامگذاری شده است که سالک برای نیل‏به قلّه منیع انسانیت یعنی «توحید»، باید مراحل و منازلی را بپیماید و در فهم و طریقت چنین مراحل و مقاماتی و این‏که چه باید بکند و چه حالاتی برای او حاصل می‏شود، واردات قلبی‏اش چه و چگونه است و چه وظایف و مراقبت‏هایی را باید اعمال کند و سالک به‏طور کامل باید از راه و رسم منزل‏ها آگاه باشد، به انسان کامل یا خضر راه، پیر طریق، مراد، طایر قدس، و; نیازمند است؛ یعنی در رسیدن به توحید و مقام توحّد سالک، سیر و سلوک و پیر راه، لازم ‏است تا از خطر گمراهی برهد و به سر منزل مقصود برسد و تلائم و تعامل، تلازم و ترابط ویژه‏ای بین عرفان علمی و عرفان عملی برقرار است که در سیر و سلوک عرفانی متجلّی می‏شود و استاد شهید، روی این مقوله‏ها بسیار تأکید دارد (همان: ص 187). در این‏جا لازم است بر اساس اندیشه‏ها و نگرش‏های استاد، اشتراک‏ها و افتراق‏هایی را که بین ‏عرفان و فلسفه و عرفان و اخلاق وجود دارد، مطرح سازیم

اشتراک و افتراق عرفان و فلسفه‏

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله اوراق قرضه اسلامی (صکوک) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله اوراق قرضه اسلامی (صکوک) با word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اوراق قرضه اسلامی (صکوک) با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اوراق قرضه اسلامی (صکوک) با word

مقدمه   
فصل اول: مفهوم صکوک
1-1) تعریف صکوک  
1-2) تاریخچه صکوک  
1-3 ) سیستم انتشار اوراق صکوک  
1-4) انواع اوراق صکوک  
1-4-1) اوراق اجاره  
1-4-2) اوراق مرابحه  
1-4-3) اوراق رهنی  
1-4-4) اوراق استصناع  
1-4-5) صکوک مشارکت  
1-4-6) اوراق مضاربه  
1-4-7) اوراق جعاله  
1-4-8) اوراق مشتقه  
1-5) مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول  
1-6 ) نتیجه گیری فصل اول  
فصل دوم: ریسک اوراق صکوک
2-1) تعریف ریسک  
2-2)عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک:  
2-3)انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن  
2-3-1) ریسک بازاراولیه  
2-3-1) ریسک بازار ثانویه  
2-3-3) ریسک های غیر مالی  
2-3-4) ریسکهای مرتبط با دارایی  
2-4) نتیجه گیری  
فصل سوم: استاندارد های حسابداری صکوک
3-1 استاندارد حسابداری صکوک  
3-2) نتیجه گیری   
فصل چهارم: پیشنهاد صدور صکوک ممتاز
4-1 پیشنهاد  
منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله اوراق قرضه اسلامی (صکوک) با word

پهلوان، حمید و روح‌الله رضوی، اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار. گزارش پژوهشی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به بورس اوراق بهادار تهران. 1386
نجفی، مهدی «بررسی فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک»؛ ماهنامه بورس؛ آبان 1385
پهلوان حمید (1386)؛ « بازار صکوک» ماهنامه بورس؛ فروردین
سروش، ابوذر، بررسی اوراق صکوک اجاره، مجله بورس، شماره
مصوبات کمیته فقهی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار،
فطرس، محمد حسن و حسین محمودی؛ صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه
موسوی بیوکی، سید محمد مهدی، بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری بافقه امامیه، سید عباس موسویان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق (ع)
ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (بررسی انواع ریسکها و روشهای مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران)
ابزار مالی صکوک، موسویان،سید عباس ، تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،اول

1-1) تعریف صکوک

 کلمه صک که جمع آن صکوک (SUKUK) می‌باشد یک واژه فارسی از چک است و چون در حرف عربی ( چ) وجود ندارد حرف(ص) جایگزین آن شده است و به معنای گواهی مالی، تأیید و یا مهر و موم شده می‌باشد. دایره المعارف «قاموس عام لکل فن و مطلب» در مورد واژه صکوک چنین بیان می‌کند: «صک به معنای سند و سفتچه(سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را بر کلیه انواع حوالجات و تعهدات بکار بردند. آنها این واژه را بر کتاب به ‌صورت عام و بر سند اقرار به مال به‌صورت خاص اطلاق کردند. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هرآنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می‌شود. واژه‌های صک الوکاله به معنای وکالت نامه و صک الکفاله به معنای کفالت‌نامه نیز در زبان عربی رواج یافته است.» صکوک به طور معمول به عنوان (اوراق قرضه اسلامی) یا همان ابزارهای مالی اسلامی‌تعریف می‌شود. صکوک اوراق بهاداری است که براساس یکی از معاملات مشروع طراحی شده است و نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.صکوک در هر عقدی تعریف خاصی دارد.

صکوک یک نوع دارایی مطمئن و ایمن به حساب می‌آید و در زمره اوراق بهادار تضمینی و قابل معامله طبقه بندی می‌شود؛صکوک ابزاری است که برای تأمین نیازهای مالی شرکت‌ها و موسسات از طریق جذب سرمایه‌های سرگردان افراد در بازار، به‌کار گرفته می‌شود .

ابزار مالی صکوک منابع مالی متنوعی را برای توسعه بازار و مدیریت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اسلامی‌فراهم می‌کند و جبران کسری بودجه دولت، اعمال سیاست‌های مالی و پولی و افزایش نقدینگی از مهمترین تأثیرات این ابزار مالی در بازار خواهد بود

اوراق بهادار اسلامی یا صکوک گواهی هایی با ارزش اسلامی یکسان هستند که بعد از عملیات پذیره نویسی، نشان می دهند که خریدار مبلغ اسمی آن را به ناشر پرداخت است و دارنده ی آن، مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آن ها است

 

1-2) تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق قرضه اسلامی به دهه 1980 بر می گردد. در آن زمان تلاش‌ها ی زبادی توسط بانک های اسلامی جهت غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت. در جولای 1983بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون ‌بهره به نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی استفاده نمود. این اوراق نرخ بهره از پیش تعیین شده نداشتند، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. نرخ سود از رابطه ثابتی تبعیت نمی کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تاکید بیشتر می شد. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت؛ بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر بر طرف     می شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می نمودند

در دهه 1990 همزمان با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک‌های اسلامی ایده استفاده از ابزراهای مالی اسلامی نیز تشدید شد. بدنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی اقدام به مطالعه راهکارهای مناسب نمودند. ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منذر کهف در مقاله معروف وی با عنوان استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه در سال 1997 مطرح شد و پس از بررسی جزییات عملیات انتشار آن آغاز شد. اولین ناشر اوراق صکوک Guthrie Berhad در مالزی بوده که بزرگترین شرکت هلدینگ در حوزه مدیریت نخلستان‌ها در دنیا است. پس از استقبال سرمایه‌گذاران در سراسر جهان از اوراق صکوک، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز مطالعاتی را به منظور استفاده از این ابزار مالی آغاز کرد و در نهایت در اواخر سال 1386 مصوبه ابزار مالی اوراق «صکوک اجاره» و ضوابط آن توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه تعاریف، ارکان و ضوابط انتشار اوراق صکوک اجاره مشخص شده است

1-3 ) سیستم انتشار اوراق صکوک

شرکتی که در نظر دارد اوراق بهادار صکوک منتشر کند. ابتدا یک شخصیت حقوقی ایجاد می‌کند و بخشی از دارایی‌های خود را در آن شخصیت حقوقی قرار می‌دهد. به این ترتیب یک بانک سرمایه‌گذاری با انعقاد قراردادی اقدام به انتشار اوراق صکوک در بازار می‌کند و پول فروش آن را در اختیار شخصیت حقوقی قرار می‌دهد. این شخصیت حقوقی با افتتاح حسابی در یک بانک نقش حسابدار و خزانه‌دار را به آن بانک محول می‌کند که وظیفه دارد سود سرمایه‌گذاری خرید اوراق صکوک را به حساب خریداران اوراق واریز کند. چنانچه انتشار اوراق صکوک بین‌المللی باشد دارا بودن رتبه اعتبار الزامی است که این رتبه‌بندی توسط شرکت‌هایی مانند Moody,s، S&P و Fitch انجام می‌شود. شخصیت حقوقی ایجاد شده که دارای عمری حداکثر 7 ساله است حتما باید در منطقه آزاد مالیاتش ثبت شود تا در تبادل اوراق هزینه گزافی برای مالیات پرداخت نکند و سود بیشتری نصیب خریداران اوراق شود. شرکت حقوقی پس از سررسید اوراق صکوک منحل می‌شود و شرکت مادر یا همان هلدرها اعلام می‌کنند افراد به جای اینکه اصل پول خود را بگیرند می‌توانند دارای سهام شوند. برای آنکه هلدرها در شخصیت حقوقی تاسیس شده به منظور انتشار اوراق صکوک حرفی برای گفتن داشته باشند، یک سهامدار طلایی محسوب می‌شوند. نکته قابل توجه این است که عامل پرداخت سود خریداران اوراق را می پردازد. به ساده ترین بیان روش کار بدین صورت است که ابتدا بانی توسط واسط ایجاد یا انتخاب می شود.  در ادامه واسط امین را مشخص نموده و دارایی ارزش گذاری می شود.در مرحله بعد موسسه رتبه بندی اعتباری اوراق صکوکی که قرار است رتبه بند ی شود را رتبه بندی اعتباری می کند. واسط شرکت تامین سرمایه را مشخص می کند. سپس واسط امیدنامه اوراق را تهیه نموده و از طریق شرکت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی صکوک می نماید. شرکت تامین کننده  سرمایه با توجه به نوع دارایی اقدام به انتشار صکوک می کند.در شکل زیر فرایند انتشار صکوک نشان داده شده است

آنچه از شکل فوق پیداست انتشار اوراق صکوک نیازمند پنج عنصر زیر است

بانی : منظور هر شخصیت حقوقی است که به منظور تامین مالی، اقدام به فروش دارایی‌های خود به واسط نموده و مجددا به منظور انتفاع از دارایی­ها اقدام به اجاره آنها از واسط می­نماید
واسط : واسط معمولا یک شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود است که به منظور خاص ( انتشار اوراق ) تاسیس می شود. واسط ممکن است از نظر زمانی به صورت محدود یا نامحدود باشد. این شرکت معمولا توسط بانی و به منظور کاهش هزینه های تامین مالی تاسیس می شود. البته در کشورهای پیشرفته که میزان اوراق منتشره زیاد است معمولا چنین شرکت هایی صرفا به عنوان واسط تاسیس می شوند. وظیفه اصلی واسط انتشار اوراق صکوک می باشد. از نظر حقوقی واسط به عنوان حق العمل کار یا وکیل می تواند اقدام به فعالیت نماید
سرمایه گذاران : منظور صاحبان اوراق می­باشد
امین : منظور نهادی است که حافظ منافع سرمایه­گذاران است و وظیفه بررسی وثائق و ضمانت‌های لازم جهت انتشار اوراق را بر عهده داشته و بر کل فرآیند صکوک اجاره نظارت کامل دارد
موسسه اعتبار دهنده : موسسه ای است که اقدام به رتبه‌بندی اعتباری صکوک اجاره        می نماید

1-4) انواع اوراق صکوک

به طور کلی میتوان اوراق صکوک را به دو دسته اوراق صکوک دولتی و اوراق صکوک شرکتی تقسیم کرد ولی در استاندارد شریعت شماره 17 سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی اسلامی‌انواع مختلف صکوک سرمایه گذاری به این شرح ارایه شده است

1-4-1) اوراق اجاره

اوراق اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن مالک بخشی از دارایی است که براساس قرارداد اجاره واگذار شده است. در بین انواع صکوک، اوراق اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که جایگاه خوبی در بین سرمایه گذاران مسلمان نسبت به سایر اوراق پیدا نموده است و ناشران نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. روش کار در اوراق اجاره به این صورت است که یک موسسه مالی با انتشار اوراق اجاره منابع مورد نیاز را جمع آوری می‌کند ، سپس با استفاده ازآن منابع، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام مورد نیاز دولت، بنگاه‌ها، موسسه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را خریداری کرده و به آنان اجاره می‌دهد، از آنجایی که کالاهای ذکر شده با استفاده از منابع صاحبان اوراق خریداری می‌شود آنان مالک کالاها بوده و به تبع آن مالک اجاره بها نیز خواهند بود.  اوراق بهادار اجاره به طور عمده به دو نوع تقسیم می‌شوند

الف-  اوراق اجاره عادی

در این اوراق ، موسسه مالی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام را متناسب با عمر مفید آنها برای مدت زمان مشخص به متقاضیان اجاره می‌دهد و در پایان قرارداد کالای ذکر شده را تحویل گرفته، در بازار کالاهای مستهلک به فروش می‌رساند و قیمت حاصل از فروش را به خرید کالاهای جدید اختصاص می‌دهد و یا به حساب صاحبان اوراق منظور می‌دارد

ویژگی های زیر را می توان برای اوراق اجاره عادی بر شمرد

اوراق اجاره عادی می‌تواند برای یک کالای سرمایه‌ای خاص، برای ترکیبی از انواع کالاهای سرمایه‌ای برای یک دوره زمانی مشخص و یا به صورت همیشگی (دائمی) طراحی شود
به مقتضای عقد اجاره، هزینه‌های حفظ و نگهداری و ترمیم و بازسازی اموال اجاره داده شده به عهده موجر(موسسه مالی) است
اجاره بهای کالاهای اجاره داده شده به گونه‌ای تعیین می‌شود که افزون بر پوشش هزینه‌های حفظ و نگهداری ، بیمه و ما به التفاوت قیمت خرید و قیمت مستهلک اموال و حق الوکاله موسسه مالی، سود خالصی را برای صاحبان اوراق به همراه داشته باشد

ب – اوراق اجاره به شرط تملیک

در این روش موسسه مالی با استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق اجاره، کالا یا کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذار می‌کند. به این بیان که مستأجر با پرداخت آخرین اجاره بها، مالک عین مستأجره می‌شود

ویژگی های خاص این نوع از اوراق را نیز می توان به شرح زیر بیان کرد

اوراق اجاره به شرط تملیک نیز می‌تواند به سه صورت طراحی شود، اجاره یک کالای خاص، اجاره ترکیبی از کالاها برای یک دوره زمانی مشخص و اجاره ترکیبی از کالاها به صورت مستمر و دایمی‌
همانند اوراق اجاره عادی در اوراق اجاره به شرط تملیک نیز موسسه مالی می‌تواند بخشی از هزینه‌های حفظ و نگهداری عین مستأجره در طول مدت اجاره را به صورت شرط ضمن عقد به مستأجر منتقل نماید و بخشی دیگر را از طریق بیمه پوشش دهد
اجاره بهای کالاهای اجاره داده شده به روش اجاره به شرط تملیک به صورتی تعیین می‌شود که افزون بر پوشش قیمت خرید کالا، هزینه‌های حفظ و نگهداری و حق الوکاله موسسه شامل سود خالصی برای صاحبان اوراق باشد نرخ این سود در بلندمدت نمی‌تواند کمتر از نرخ سود ابزارهای مالی مشابه باشد

1-4-2) اوراق مرابحه

از آنجا که اوراق مرابحه انواع مختلف دارد، نمی‌توان تعریف جامعی از این اوراق ارائه کرد؛ اما در نگاه عام می‌توان گفت: اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی می‌باشند.

1-4-3) اوراق رهنی

اکثر تسهیلات اعطایی از طرف بانک‌های بدون ربا قابل تبدیل به اوراق بهادار هستند لیکن از این میان تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به دلایل زیر از اولویت برخوردارند: این تسهیلات دارای بازدهی ثابت و معین هستند و برای افراد ریسک‌گریز و برای تبدیل کردن دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار شروع مناسبی به حساب می‌آیند.در این تسهیلات یا دارایی تا پرداخت آخرین اجاره بها در مالکیت بانک می‌ماند یا بانک می‌تواند معادل آن را به عنوان رهن دریافت نماید، بنابراین، این تسهیلات از کمترین ریسک برخوردارند. این تسهیلات دارای زمان‌بندی کاملا معلوم بوده بانک‌ها می‌توانند متناسب با شرایط بازار، بسته‌های مناسب تسهیلات را از جهت سررسید انتخاب و به بازار عرضه کنند

1-4-4) اوراق استصناع

وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی چون احداث مسکن به صورت انبوه هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را به صورت نقد ندارند، می‌توانند با استفاده از اوراق بهادار استصناع، به احداث پروژه اقدام کنند و قیمت آن را طبق زمان‌بندی معینی از محل بودجه سالانه یا از طریق واگذاری واحدهای ساخته شده به تدریج بپردازند

قرارداد استصناع به معنای سفارش ساخت است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی «صنع» است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد

1-4-5) صکوک مشارکت

یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده صکوک مشارکت می باشد. صکوک مشارکت در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از منافعی است که ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه سرمایه گذاری است. مدت قرارداد مشارکت مشخص است و می توان سود اوراق را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که صکوک مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است، می‌توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین می‌شود، معامله کرد. این نوع صکوک نیز همانند برخی از ابزارهای مالی در برخی از کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و چند سالی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران و سودان از پیشگامان انتشار اینگونه اوراق بوده اند. در ایران، قانون حاکم بر این اوراق قانون اوراق مشارکت مصوب 1376 می باشد. ماده 2 قانون اوراق مشارکت این اوراق را به صورت زیر تعریف نموده است: اوراق مشارکت (صکوک مشارکت) اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‏شود و به سرمایه‏ گذارانی که قصد مشارکت در طرح‏های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. همچنین استاندارد شماره 18 AAOFIF صکوک مشارکت را بدین صورت تعریف نموده است: صکوک مشارکت، اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند که بر اساس عقد مشارکت ایجاد شده اند و در آن یکی از طرفین یا شخص ثالثی مدیریت عملیات را بر عهده می‌گیرد. در اوراق مشارکت، ناشر بخشی از سرمایه مورد نیاز را خود تهیه نموده و بخش دیگر را از طریق انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌کند. در واقع دارندگان اوراق مشارکت به صورت مشاع و به تناسب سرمایه آورده شده با ناشر در یک فعالیت اقتصادی وارد شده و در سود حاصل نیز شریک می شوند. دارندگان صکوک به میزان سهم خود از مشارکت، مالک طرح یا دارایی‌های آن می‌شوند. از آنجا که امکان عملی جهت مدیریت پروژه یا طرح توسط دارندگان اوراق وجود ندارد لذا ناشر یا هر شخص دیگری که وی معرفی نماید به عنوان وکیل صاحبان اوراق مشارکت مدیریت طرح را بر عهده خواهد داشت. بنابراین، اوراق مشارکت سندی است گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت‏های تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت خواهد بود

1-4-6) اوراق مضاربه

اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می‌گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. دارندگان اوراق نقش مالک و بانی نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند. اوراق مضاربه را می‌توان با کاربری‌های مختلف طراحی کرد

1-4-7) اوراق جعاله

اوراق جعاله، اوراق مالکیت مشاع دارایی (کار، خدمت یا کالایی) است که براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل شده است. بعد از پایان عمل (موضوع قرارداد جعاله)، صاحبان اوراق، مالک مشاع نتیجه عمل خواهند بود. نتیجه عمل ممکن است خدمت یا دارایی فیزیکی باشد. اوراق جعاله کاربردهای متنوع دارد

 

1-4-8) اوراق مشتقه

 مشتقه ها قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداخت های آن بر اساس موقعیت سنجی تعیین می شود در واقع مشتقه ها ابزار هایی برای کاهش یا انتقال ریسک به شمار می آید برخی از مهمترین گونه های مشتقه ها عبارتند از

قرارداد سلف
قرارداد های آینده
قرارداد های معاوضه
قرارداد های اختیار
و غیره

1-5) مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول

طبق دستور العمل بانک مرکزی اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز طرح های سود آور تولیدی و خدماتی در چارچوب عقد مشارکت مدنی توسط سازمان جاری منتشر می شودو در هر ورقه مشارکت میزان سهم دارنده آن مشخص شده است؛ بنابراین اوراق صکوک و اوراق قرضه هر دو اوراق بهاداری هستند که منافع آتی را برای دارندگان آن به دنبال دارند با این تفاوت که سود در اوراق صکوک تضمین شده نیست و با انواع مختلفی که دارد وجوه معینی برای سرمایه گذاری معینی به شمار می رود ولی در اوراق مشارکت کل وجوه سرمایه گذاری می شوند و سرمایه گذار نمی داند در کدام پروژه و طرح و با چه میزان سود سهیم خواهد شد.سود در اوراق مشارکت تضمین شده و در زیان سرمایه گذار سهمی ندارد ولی در صکوک چنین نیست

با مقایسه این دو نوع از روش های تامین مالی می توان تفاوت هایشان را بدین ترتیب بیان کرد

1- تمامی اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. البته اوراق مشارکت تسهیلات رهنی از این قاعده عمومی مستثنی بوده و به پشتوانه دارایی منتشر می‌شود. این در حالی است که وجود یا عدم وجود دارایی به عنوان پشتوانه اوراق بهادار در مالی متعارف به هیچ وجه موضوعیت نداشته و در برخی موارد ممکن است تنها جهت افزایش جذابیت اوراق، دارایی را به عنوان پشتوانه قرار دهند. در حالی که وجود دارایی به عنوان پشتوانه (و یا مبتنی بر دارایی) در اوراق بهادار اسلامی به عنوان مهم‌ترین عامل شرعیت آن شناخته شده و یکی از ارکان های لاینکف آن به شمار می رود

2- سود اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر نوع آن اوراق می‌باشد. به عنوان مثال سود اوراق مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌ها متغیر، سود اوراق اجاره تقریبا ثابت، اوراق مشارکت در تسهیلات رهنی ثابت و اوراق مشارکت وقف متغیر خواهد بود. از این رو نمی‌توان اوراقی طراحی نمود که با مقتضای عقد منافاتی داشته باشد. این موضوع نیز در روش های تامین مالی که امروزه در بازار ها وجود دارد چندان اهمیت ندارد و با توجه به نوع سرمایه، سرمایه گذاران تعیین میشود نه نوع عقد

3- مواردی چون مالیات، با نام یا بی‌نام بودن اوراق، قابلیت تبدیل اوراق به سهام، خرید و فروش ثانویه اوراق و نوع خریداران اوراق بسته به چگونگی طراحی متفاوت بوده و از این روی تفاوتی با اوراق بهادار درتامین مالی متعارف ندارد (البته با توجه به مقتضای عقد مورد استفاده)

تفاوت اوراق قرضه و صکوک را می توان با بخش حقیقی اقتصاد پیوند دارد مثلا انتشار اوراق استنصاع و دریافت مبالغ درسر رسید بدون آثار منفی تورمی است یا آثار منفی بسیار اندکی بر اقتصاد خواهد داشت و این در حالی است که اگر دولت بخواهد طرح سرمایه گذاری عمرانی و زیر بنایی را به صورت نقد و و در طول زمان تامین کند از انجا که تولید این طرح ها پس از چندین سال انتظار وارد عرصه اقتصادی می شود مخارج دولت در این زمینه به افزایش تقاضای کل منجر می شود که این خود به افزایش قیمت ها می انجامد اوراق قرضه کارکردی بر اساس نرخ بهره دارد ولی اوراق استنصاع سند بدهی انتشار دهنده به دارندگان آن است و نرخ بهره بر روی سند درج نمی شود

1-6 ) نتیجه گیری فصل اول

تامین مالی به معنای فراهم آوردن سرمایه برای یک پروژه یا هر نوع موسسه دولتی یا خصوصی است. صکوک نیز ابزاری جدید برای تامین مالی بوده که این ابزار آزمون شده و مناسب برای فرآیند تامین مالی اسلامی است. با توجه به رونق استفاده از این ابزار در سایر کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای همسایه ایران، انتشار صکوک می‌تواند روشی مناسب برای تامین مالی باشد. با توجه به تحریم‌های مالی و اقتصادی و محدودیت‌های نهادها و شرکت‌های ایرانی برای دسترسی به بازار سرمایه بین‌المللی، ایجاد و توسعه این ابزار باید از اولویت‌های اصلی دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده باشد.برخی از انواع اوراق صکوک که در کمیته تخصصی فقهی بورس مورد بررسی قرار گرفته‌اند، دارای مشکلات فقهی نبوده و استفاده از آنها بنا به شریعت مجاز است.با توجه به آنچه که شرح داده شد، می‌توان گفت برنامه‌ریزی و ایجاد بسترهای استفاده از صکوک به عنوان نوآوری صورت گرفته در زمینه تامین مالی اسلامی(Islamic Finance)، ضروری است

 فصل دوم:

ریسک اوراق صکوک

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم با word

مقدمه
پوشش، مبنا و اقسام آن
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
قبل از انقلاب اسلامی
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی
پس از انقلاب اسلامی
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم با word

آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول

اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم،

بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم،

دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان،

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول،

رایجیان اصلی، مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره 41،

سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران،

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم،

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم،

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیسـت ودوم،

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یکم،

لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،

مارتین لیپست، سیمور، دایره المعارف دموکراسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه،

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول،

مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم،

همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم،

همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم،

همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء،

معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران، انتشارات سرسبیل، چاپ اول،

مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهکاری اطفال مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم،

همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،

نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت

مقدمه

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85)

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، 1362، ص 344). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، 1373، ج 2، ص 1466). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است

1ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، 1353، ج 1، ص 22). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، 1375، ص 188). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله هیدروژن و پیل سوختی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله هیدروژن و پیل سوختی با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله هیدروژن و پیل سوختی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله هیدروژن و پیل سوختی با word

مقدمه

ویژگیهای سوخت هیدروژنی

 فناوریهای تولید هیدروژن

فناوریهای عرضه و ذخیره هیدروژن

         فناوری ذخیره سازی هیدروژن

1-   ذخیره سازی عرضه و ذخیره هیدروژن

2-   ذخیره سازی هیدروژن بصورت مایع

3-   ذخیره سازی هیدروژن به کمک آلیاژهای فلزی مخصوص و تشکیل هیدرید های فلزی

        فناوری انتقال و  پخش هیدروژن

1-   انتقال از طریق خط لوله

2-   انتقال از طریق جاده و راه آهن

3-   انتقال از  طریق دریا

        فناوریهای مصرف هیدروژن- پیلهای سوختی

        منابع

ویژگیهای سوخت هیدروژنی

هیدروژن یکی از عناصری است که در سطح زمین به وفور یافت می شود. این عنصر در طبیعت بصورت خالص وجود ندارد و آنرا می توان توسط روشهای مختلف از سایر عناصر بدست آورد هیدروژن عمده ترین گزینه مطرح بعنوان حامل جدید انرژی است. این ماده در مقایسه با سایر سوختها می تواند باراندمانی بالاتر و احتراق بسیار پاک به سایر اشکال انرژی تبدیل شود. امروزه استفاده از هیدروژن در صنایع مختلف بصورت یک نیاز می باشد

هیدروژن در صنایع شیمیایی، غذایی، کانی و فلزی کاربردهای زیادی دارد. با توسعه صنعتی جهان و تقاضای روز افزون انرژی، جهان با دو معضل مهم یعنی آلودگی زیاد محیط زیست و محدود بودن ذخایر سوختهای فسیلی مواجه شده است با توجه به این که امروزه یکی از مشکلات بزرگ جهان، انتشار مواد آلاینده حاصل از سوختهای فسیلی هیدروژن در این بخش نیز دارای مزایای نسبی می باشد؛ لذا با توجه به نکات مثبت زیست محیطی،اقتصادی و قوانین وضع شده، جهان امروز به سمت توسعه پایدار با استفاده از انرژی هیدروژنی سوق داده شده می شود

از جمله ویژگیهایی که هیدروژن را از سایر گزینه های سوختنی متمایز می نماید، می توان به فراوانی، مصرف تقریبا منحصر به فرد، انتشار بسیار ناچیز آلایندگیها، برگشت پذیر بودن چرخه تولید آن و کاهش اثرات گلخانه ای آن اشاره نمود

در حال حاضر کشورهای مختلف دنیا در حال سرمایه گذاری در این بخش می باشند. امروزه تولید انرژی یکی از بزرگترین چالشهای عصر آینده خواهد بود، از اینرو استفاده از هیدروژن برای تولید برق نیز امری ضروری به نظر می رسد و در این راستا کشورهای مختلفی برای تغییر سوخت انواع ژنراتورها و توربینها به سوخت هیدروژنی در حال فعالیت می باشند. استفاده از هیدروژن بهمراه پیلهای سوختی چشم انداز بسسیار روشنی را در آینده ترسیم می نماید، سیستم انرژی هیدروژنی بدلیل استقلال از منابع اولیه انرژی، سیستمی دائمی،پایدار، فناپذیر، فراگیر و تجدید پذیر می باشد و پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور تولید و مصرف هیدروژن بعنوان حامل انرژی به سارسر اقتصاد جهانی سرایت نموده و اقتصاد هیدروژن تثبیت شود، با این وجود نباید انتظار داشت که هیدورژن در  بدو ورود از نظر قیمتی بتواند با سایر حاملهای انرژی رقابت نماید، از دیگر سوی سهم و نقش سوختهای گازی در آینده با حرکت به سوی تولید همزمان گرما و الکتریسیته در نیروگاههای کوچکتر در حال افزایش است

در آینده هیدروژن و پیل سوختی می تواند نقش محوری و کنترل آلایندگی در آلودگی شهرها داشته باشند. موتورهای الکتریکی و پیلهای سوختی جایگزین بسیار مناسبی برای موتورهای احتراقی  می باشند. در حقیقت اگر هیدروژن از منابع فسیلی تامین شود خودروهای پیل سوختی می توانند انتشار مواد آلاینده را در جو بحد صفر برسانند. با این جایگزینی راندمان تا میزان قابل توجهی افزایش یافته و انتشار مواد آلاینده در شهرها کاهش می یابد و کاهش کل انتشار مواد آلاینده بستگی به این دارد که آیا هیدروژن از سوختهای فسیلی یا مواد زیست توده تولید می شود یا اینکه بوسیله انرژی بادی یا نیروی برق- آبی بدست می آید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل با word دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل با word

مقدمه  
فصل اول  
مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت  
گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت  
تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت:  
‌ـ مفهوم مصوت دولت:  
الف‌ ‌ـ تعریف مصونیت دولت:  
ب ـ دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت:  
گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل  
1- منابع قراردادی مصونیت قضایی دولت  
2ـ منابع عرفی مصونیت قضایی دولت  
گفتار سوم: تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت  
الف – تئوری مصونیت مطلق دولت  
ب- تئوری مصونیت محدود دولت  
ج – دکترین عمل دولت  
فصل دوم:  
مصونیت دو لت از صلاحیت محاکمه قضایی  
گفتار اول: اصل مصونیت دولتهای خارجی  
گفتار دوم: ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی  
الف ـ انصراف از مصونیت  
ب – دعو ای تقابل دولت  
ج- اعمال تجاری دولت  
1- اعمال تصدی دولت  
2- اعمال حاکمیت دولت  
3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت  
3-1- معیار هدف  
3-2- معیار ماهیت (NaTure)  
3-3- معیار مختلط کمیسیون حقوق بین‌الملل:  
4- تعریف اعمال تجاری دولت  
د- شبه جرم های ارتکابی دولت  
تعر یف شبه جرم های دولت  
2- دامنه شبه جرمهای ار تکابی  
2-1- شبه جرم ها ی عمدی و غیر عمدی  
2-2 – خسارت ناشی از شبه جرم دولت  
فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)  
گفتار اول : اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری)  
گفتار دوم : استثنائات مصونیت از اجرا  
الف – انصراف از مصونیت  
ب – اموال تجاری  
1- اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی  
2- اموال مطلقاً مصون  
2-1- اموال نظامی  
2-2- اموال دیپلماتیک  
2-3- اموال بانک مرکزی  
ج ) مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت  
سخن آخر :  
فهرست منابع و ماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل با word

الف – منابع زبان فارسی

-            الماسی ، بخادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران

-            جعفری لنگرودی ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، تهران

-            روسو ، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ، منوچهرکیا ، چاپ چهارم ، انتشارات گنجینه ، تهران

-            (( وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات )) مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 14-13 – پائیز 72 تا تابستان

-            صدر ، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران

-            علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات بانک ملی

-            غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان دولت  ، نشر دادگستری ، تهران

-            فلسفی ، هدایت الله ، (( روشهای شناخت حقوق بین‌الملل )) مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 9 بهار و تابستان

-            فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین‌الملل معاهدات ، فرهنگ نشرنو ،        تهران

-            کوچلر ، هانس ، (( حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود ، مبنای صلح خاورمیانه )) مجنده ، محمد حبیبی ، فصلنامه مطالعات فلسطین ، سال اول ، شماره چهارم ، تابستان

-            گاستونی استفانی ، ژرژلوا سور و برنار بولوک ، حقوق جزای عمومی ، جرم و مجرم ، جدول اول ، دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران

-            ایان براوان لی ، اصول حقوق بین‌الملل عمومی

-            جمعی از مولفین ، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل ، چاپ اول ، انتشارات ریاست جمهوری ، سال

-            نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، کانون وکلای دادگستری

-            عهدنامه مودت ، مصوب 28/12/

-            روزنامه رسمی ، مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه 324 ، شماره

-            میپاق حقوق مدنی و سیاسی ، مصوب

 مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد


فصل اول

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل با word

گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

گفتار دوم- منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

گفتار سوم- تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت


گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت

بای شناسایی حق مصونیت دولتها و سران آنها، آنچه بیش از همه مورد احتیاج است، رسیدن به تعریف دقیق و درستی از دولت می‌باشد. بحث در اینکه کدام واحد سیاسی، دولت به معنای حقوق بین‌الملل بین‌الملل است خارج از ب حث این تحقیق است. با وجود این یک مطالعه اجمالی در ماهیت دولت لازم بنظر می‌رسد. و این ماهیت شناخته می‌رسد. و این ماهیت وقتی شناخته می‌شود که عوامل تشکیل‌دهنده دولت مشخص باشند. این عوامل را می‌‌توان در تعریفی از دولت که کم و بیش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است دید

در تعریف دولت گفته می‌شود: « اجتماع گروهی از مردم در قطعه‌ای مشخص از زمین با اطاعت از یک قدرت مستقل که منافع و مصالح آن جا معه را تأمین می‌کند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است

اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوایل قن حاضر در یک تعریف کوتاه گفته است: «دولت شخصیت حقوقی ملت است» و آ‹دره هوریو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تولوز، شبیه این نظریه را بدین صورت بیان کرده است که «دولت تشکیل سیاسی و حقوقی یک ملت است.»

البته کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد. در جامعه بین‌المللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولتها برخوردار شود مگر آنکه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند

حال آنکه شناسائی یک دولت جدید یک تکلیف نیست و عملاً نمی‌توان دولتها را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن کرد. البته ب رای دولت تازه تأسیس شده عملا ً شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است. این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است که روابط بین‌المللی را از جمیع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نیز نمی‌تواند بدون این روابط به زندگی خود ادامه دهد. به همین جهت همیشه دولتهای تازه نیازمند شناسائی از طرف دول دیگر هستند و اولین قدم آنها در زمینه بین‌‌المللی این است که هر چه زودتر از طرف هر چ ه بیشتر دولتهای دیگر شناخته شوند

معنی شناسایی این است که دولتهای دیگر وجود یک دولت را که تازه تأسیس ده یا تغییر رژیم یافته بشناسند. شناسائی به هر شکل که باشد (وسعی یا عملی)[1] اعلام وجود دولت جدید را می‌کند نه اینکه صفت دولت بو دن بدهد.[2] به عبارت دیگر شناسائی، از جهت حققی، چیزی به دولتی که تشکیل شده و تأسیس یافته نمی‌دهد و اگر هیأتی ادعای ایجاد دولت جدیدی بکند، ولی یکی از عوامل تشکیل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسایی یک یا چند دولت دیگر آنرا تکمیل نمی‌کند

شناسایی به هر شکلی که باشد بین دولت شنا خته شده و دولت شناسایی کننده ایجاد رابطه‌ای می‌کند که به خودی خود آثاری دارد، بدون آنکه الزاماً نمایندگان دیپلماتیک نزد هم بفرستند

مثلاً به گذرنامه اتباع طرف دیگر رسمیت و اعتبار می‌دهد و تجارت و مبادله کالالا بین اتباع آنها برقرار می‌تواند بشود. این در مورد دولتی است که تازه تأسیس شده باشد. در مورد دولتهایی که قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولی به علت تغییر رژیم دیگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساییس تغییر عملی در وضع بین آنها نمی‌دهد.[3]

به علاوه شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ایجاد می‌کند و نه با دولتهای دیگر. نکتاه دیگر که باید عنوان شود این است که شناسایی وقتی به عمل آمد، قابل استرداد نیست، یعنی انکار موجودیت پس از اقرار نمی‌توان کرد

و البته پس از شناسایی هر دولت از سوی دولت دیگر، روابط بین آنها آغاز شده و بحث حقوق بین‌الملل و روابط د یپلماتیک و مصونیت دولتها و سران آنها به میان می‌آید

‌ـ مفهوم مصوت دولت

مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا مصونیت به معنای عدم مسؤولیت دولت است و یا اینکه فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولتها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟

رابطه آن با مصونیت‌های دیپلماتیک و کن سولی چیست؟ خاستگاه آن کدام است و در پ ایان اینکه منابع آن در حقوق بین‌الملل چیست؟

حقیقت این است که در قوانین پاره‌ایی از کشورها برای دولت اعم از فدرال یا محلی مصونیت‌های قایل می‌شوند که مصونیت دولت خارجی از اِعمال صلاحیت قضایی داخل خویش در زمره ا ین مصونیت‌هاست. البته در جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده قانونی که صراحتاً به بحث مصونیت دولت خارجی پرداخته باشد، وجود ندارد. اینکه در عمل آیا دادگاه‌ها مصونیتی برای دولت یا نهادهای خارجی در نظر گیرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آرای قضایی مشخص نیست

مصونیت ق ضایی دولت نیز در حقوق بین‌المللی اگر چه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضا یی محاکم داخلی مربوط می‌شود ولی از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع می‌شود. در حالی که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی، محاکم قضایی از اعمال ص ل احیت نسبت به دولت منبوع خویش منع می‌شود. بنابراین آنگونه که آشکار است، در این جا مراد از «مصونیت دولت» خصوصاً مصونیت قضایی آن در حقوق بین‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بیشتر به این موضوع تأکید می‌شود.)

الف‌ ‌ـ تعریف مصونیت د ولت

مصونیت قضایی دولت به این معنا تعریف می‌شود که؛

«دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان (قضایی) سایر دولتها به سبب اعمالی که انجالم می‌دهد مسؤول تلقی نشوند[4].»

معنای روشن این تعریف، «عدم امکان اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی ب ردولتهای خارجی» و یا به گفته پروفسور یان براون لی، «مصونیت از صلاحیت محلی;.‌» است.[5]

چه آنکه مصونیت دولت اصولاً زمانی مطرح می‌شود که یک دولت یا یکی از ارکان اصلی یا فرعی آن بدون رضایت آن دولت در محاکم دولت یا دولتهای دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.[6]

ب ـ دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

اگر چه مفهوم دولتهای خارجی بدیهی به نظر می‌رسد، از بررسی مفهوم دولت و عناصر تشکیل‌دهنده آن در حقوق بین‌الملل کحه گذریم، دو نکته شایان توجه است

اول اینکه، در ارتباط با دولتهای تازه تأسیس که هنوز به طور رسمی مورد شناسایی جامعه بین‌المللی قرار نگرفته (Defacto sTaTes) هر گونه بحث راجع به مصونیت قضایی چنین دولتهایی بستگی تام به شناسایی آنان از طرف دولت مقر دادگاه خواهد داشت، چه آنکه در غیراین صورت هیچ رابطه سیاسی و به تبع آن حقوقی ـ اقتصادی برقرار نخواهد شد تا بحث مصونیت احتمالی آن دولت تازه تأسیس و اموال آن از صلا حیت محاکم قضایی دول دیگر که آنرا شناسایی نکرده‌اند، مطرح شود. با این حال با توجه به اشکال متنوع تأسیس یک دولت جدید در حقوق بین‌الملل، ا ین بحث مستلزم تفحص و تأمل بیشتری است که خارج از حوصله این پژوهش به نظر می‌رسد

دوم اینکه دولت از ار ک ان و تشکیلات گسترده‌ای تشکیل شده است که در مواردی تشخیص عنصر دولتی از نهادهایی غیر دولتی بسیار دشوار است. از این رو بخش خاصی از کلیه قوانین مصوب دولتها درخصوص مصونیت قضایی دولتهای خارجی واسناد بین‌المللی موجود به تعریف و تمیز دولت و نهادهای وابسته آن از نهادهای مستقل از دولت اختصاص داده شده است

(از آن جمله می‌توان به بند (الف) (ب) بخش 1603 قانون آمریکا FSIA اشاره کرد.)

طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص «مصونیت قضایی دولت و اموال آنها» دارای مقرراتی مفصل راجع به مفهوم دولتهای خارجی و ارکان آنها است که می‌توان سود باشد. به موجب بند (ب) ماده دو این طرح که در آخرین اصلاحات، دولت به معنای ذیل است

1-    خود دولت و ارگانهای متنوع حکومتی آن

2-   واحدهای اساسی دولت فدرال یا اجزای سیاسی دولت که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیت دولت دا شته و در آ‹ اهلیت عمل می‌کنند

3-  آژانس‌ها یا دستگاههای دولتی دیگر یا واحدها تا اندازه‌ای که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیتی دولت داشته باشند و در عمل نیز چنین اعمالی را انجام می‌دهند

4-    نمایندگان دولت که در اهلیت دولتی عمل می‌کنند

اگرچه در بندهای 4 گانه فوق بدیهی به نظر می‌رسد، ولی اشراه بند اخیر به «نمایندگان دولتهای خارجی» با عنایت به تمایز بحث مصونیت دولت از مصونیت دیپلماتیک و کنسولی که معمولا ً نمایندگان دولتها از آن به طور عرضی بهره‌مندند، ضرورت بحث پیرامون ارتباط و جایگاه مصونیت سران و نمایندگان دولت در مقوله مصونیت قضایی دولت را آشکار می‌سازد

توضیح آنکه در ق ضا یی که به هر دلیلی (مانند استثنائات مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌املل) دولتها مشمول صلاحیت قضایی دارگلههای دول دیگر قرار گرفته‌اند، دولتها در کنار تعدادی از نایندگان، مأموران و از جمله سر ان خود، خوانده واقع شده و مشمول حکم بوده‌اند.[7]

در بعد بین‌المللی مصونیت قضایی سران دولتها و به طور کلی مأموران آنها در دو محور قابل بررسی است. محور اول، هنگامی است که آنها را به عنوان یک مأمور دیپلماتیک در نظر بگیریم؛ و محور دوم، نیز هنگامی که رئیس دولت یا حکومت با ا ستفاده از اقتداری که از جانب صاحبان حاکمیت به او تعویض شده، اقدام به تصمیم‌سازی از جانب و برای دولت می‌کند به نوعی که می‌توان تصمیم را تصمیم دولت یا حکومت آن دولت خواند. در هر دو محور فوق اخاص مذکور، در سطح جهانی به طور عرض از مصونیت و مزایای بهره‌مند هستند.[8] که مصونیت از تعقیب قضایی از مهمترین جلوه‌‌های آن مصونیت است. معذلک ارتباط و تف اوت بسیار ظریفی بین مصونیت آنها وجود دارد که در پاره‌ایی موارد تمیز آنها ممکن نیست

به هر حال اگر چه راجع به رؤسای دولتها قواعد بین‌المللی مدون وجودندارد ولی رسومو و عرف بین‌الملل از قدیم بوده و اکنون نیز رعایت می‌شود. بنابراین سران دولت حداقلب در قیاس با سایر مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان عالی‌ترین مظهر حاکمیت دولتها از تمامی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک شناخته شده برای مأموران دیپلماتیک بهره‌مندند، آنچنانکه در نوشته‌‌های راجع به مصونیت دیپلماتیک و کنسولی در بدامر مصونیت و مزایای سران دولتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.[9] و همین طور در بحث از مصونیدولتها طرح شده و به آن پرداخته می‌شود.[10]

از سوی دیگر «قوانین بسیاری از دولتها تمایزی آشکار بین دولت خارجی به عنوان شخص حقوقی و رئیس این دولت به عنوان فردی که از درجه بالایی از مصونیت و مزایا برخوردار است، قایل شده‌اند. به طور خمینی نیز در قوانین سایر دولتها پذیرفته شده که وضعیت شخصی رئیس د ولت خارجی همچنان براساس قواعد ریشه‌دار حقوق بین‌الملل عرض تنظیم می‌شود;.»[11] با یان حال در «این نکته که در تحلیل نهایی، مصونیت‌های اعطایی به نمایندگان دولت‌ها ‍‍‌‍]از جمله سران آنها] با هر عنوانی ه توصیف گردند،مصونیت دولت هستند، هرگز تردید نشده است.[12]

با این وجود مصونیت سران دولتها دارای دو بعد متفاوت است؛ اول مصونیتی که آنها به واسطه انجام وظایف رسمی خو د دارند که چنین مصونیتی اغلب با مصونیت قضایی دولت عجین شده و غیر قابل تفکیک است و در تفتاسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل از آن به عنوان «مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی[13]» (RoTione materiae) یاد شده است

و دوم مصونیتی که آنها بواسطه انجام وظایف رسمی بلکه به لحاظ شخص خویش و فعالیتهای شخصی خوددارند. این مصونیت که از مصونیت فوق قابل تفکیک است «مصونیت به واسطه شخصیت یا مصونیت شخصی[14]» (RoTione personae) نامیده شده است که رؤسای دولتهای بواسطه جایگاه خاصی که در روابط بین‌المللی برای آنها در نظر گرفته شده، از آن برخوردارند

نکته مهم آنکه «مصونیت به دلایل شخصی برخلاف مصونیت به واسطه شغل و سمت که حتی پس از پایان وظایف رسمی نیز ادامه می‌یابد، پس از تعطیلی یا خاتمه کار هیأتهای نمایندگی عمومی استمرار نمی‌یابند.»[15] گو اینکه از این لحاظ می‌توان بین مصونیت‌های دیپلماتیک و مصونیت‌های دولتی که سران دولتها از آن بهره‌مندند، تفکیک قایل شد

جالب توجه اینکه «در برخی موارد دولت خارجی به رسمیت شناخته شده ولی حکومتش مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. این امر معرف این واقعیت است که [مصونیت] دولت خارجی را نمی‌توان لزوماً [مصونیت] رئیس آن دولت یکی فرض نمود؛ زیرا اگر غیر از این بود شناسایی دولت خارجی خود به خود منجربه شناسایی رئیس یا حکوم ت نیز می‌شود در حالیکه در عرصه رو یه بین‌الملل نمونه‌های گوناگونی بخلاف این امر را تجربه کرده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که این دو یکسان نیستند. دولت یک شخص حقوقی و رئیس و سران آن انسان[16]» با این حال نباید فراموش کرد که «حداقل در خصوص اینکه دتر مصونیت دولت از مصونیت شخص سران دولت ریشه گرفته، توافق عام وجود دارد.[17]» به هر حال با وجود تفاوتهایی که به آن اشاره گردید، چه در قوانین داخلی دولتها، چه در اسناد بین‌المللی و چه در رویه قضایی موجود، این دو مبحث در یکدیگر خلط شده‌اند، حال آنکه گفته شد که آن دو لزوماً یکی نبوده و منطبق با یکدیگر نیستند.هر حال شرایطی در صورتی که دعوایی علیه رئیس یا یکی از سران دولت به جهت انجام وظایف رسمی آنها طرح شود «;. ضرورتاً دعوی علیه دولت متبوع آنها محسوب خوا هد شد[18].»

افزودن بر رابطه نمایندگی که می‌تواند یکی از دلایل مهم چ نین خلط مبحثی باشد، شاید علت اصی این اشتیاق جهت ادغام مصونیت دولت با رئیس آن در رویه قضایی ناشی از این واقعیت باشد که با توجه به ماهیت قضایی (مدنی) دعاوی قابل طرح علیه دولت و سران آن، اصولاً اموال و دارائیهای دولت‌ها جهت جبران خسارت اولاً بیش از اموال و دار ائیهای مأموران آنهاست،[19] و ثانیاً اصولاً این اموال بیشت ر در دسترس می‌باشد تا اموال و دارائیهاای سران دولتها که به سادگی قابلب خروج و انتقال است. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز از این آمیختگی مصون نمانده است.[20] به موجب بند 5 از قسمت (ب) بخش اول ماده 2 این طرح در تعریف «دولت»، «نمایندگان دولت که در اهلیت دلتی عمل نمایند»[21] جزئی از دولت در نظر گرفته شده‌اند، صرفنظر از اینکه تفسیر موسع بند یک همین ماده که اختصاص به ارگانهای حکومت دارد، رؤسای دولت و حکوم ت نیز از جمله ارکان و ارگانهای دولت در نظر گرفته شده‌اند.[22]

در نظر کمیسیون

«دیگر نمایندگان [دولت] را سان حکومت، سران وزارتخانه‌ها، سفرا، رؤسای هیأتهای نمایندگی، نمایندگان دیپلماتیک و مأموران ک نسولی تشکیل می‌دهند، مشروط به اینکه در اهلیت نممایندگی عمل کرده باشند.»[23]

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل با word


[1]- De Facto – De jure

[2] – صورت Decelarative و صورت دوم Constitutive است

[3] – مانند دولت جدید افغانستان که دولت ایران آنرا شناخت و لازم نبود که سفارت و مأموران دیپلماتیک خود را در آنجا تغییر بدهد

[4] _ Brohmer, Jurgen, sTaTeImmuiTy&The Viala Tionof Human Rights, martinus Nijhoff publishers, 1997, p,

[5] – Immunity from local Jurisdiction

[6] – Harris, op. CiT., PP306 – 307

[7] – Tahi Europe Tapioca Limited V.Govermment of Dakist an, Directive of Agricultural supplies [1975], Flotow V.Iran & The Iranian ministry of In formation & security , Ayat ollah Ali Hosseini khamenei, Ali akhbar hashemi Ali Falllahian [1998] , seeglso Engloand SIA [1978] Aricle 14 (1) (a)

[8]- در ایران، طبق قوانین هیچ مصونیتی برای دولت و سران آن پیش‌بینی نشده است و به تصریع اصل 107 قانون اساسی، رهبر به عنوان خص اول کشور;.. «در برابر قوانین با سرایر افراد کشور مساوی است»

[9] – Clerk & Lindesellontrot, the common lawlibrary, N.3, sweet & Moxwell seventeen Th ed., 1995 London, DD. 121-

[10] – Ibidem

[11] – aureshi V.USSR [1981] Pokistani s uppertani supeme Court , I.L.M, 1981, vol

[12] – 2.1.L.c. , 1991 , oposit – Foolnote 4-4 , P

[13] – Ibid , pp. 18-

[14] – Ibidem

[15] – Ibidem

[16] – Qureshi V. USRR, P

[17] – Trooboff , op. CiT . , p

[18]- Y. I.L. C. , 1991 , . p.ciT. , para . 18 , p

[19] – Mackusik, op.ciT. , p

[20] – آنچنانکه قانون انگلیسی SIA مصونیت قضا یی دولت (ArT. 14(1) (a) ) و قانون آمریکایی FSIA نیز دچار این آمیختگی شده‌‌اند. جال ب آنکه در عنوان قانون اخیر بجای «مصونیت دولت خارجی‌» از عبارت قانون مصونیت حکام خارجی» استفاده ده که بیانگر ریشه‌های عمیق آن بینش در USA است

[21] – (V) Representatives of state AcTing in That capacity

[22] – Y.I.L.C. 1991. op. Para. 17. , p

[23] – Ibedem

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله ابیراهی در عدسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله ابیراهی در عدسی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ابیراهی در عدسی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ابیراهی در عدسی با word

ابیراهی در عدسی

انواع ابیراهی

ابیراهی رنگی

ابیراهی تکفام

انواع ابیراهی نور تکفام

ابیراهی کروی

ابیراهی کما

ابیراهی آستیگماتیسم

انحنای میدان

ابیراهی اعوجاج یا واپیچش نور

کنترل و بهینه ‌سازی ابیراهی‌ها در دستگاههای نوری

منبع

ابیراهی در عدسی

در سیستمهای نوری هر انحرافی از تصویر کامل تحت عنوان ابیراهی مطرح می‌شود که این انحراف برای نور تکرنگ شامل ابیراهی کروی ، ابیراهی کما ، انحنای میدان ، اعوجاج و آستیگماتیسم می‌باشد. نور مرکب علاوه بر ابیراهیهای مذکور ابیراهی رنگی نیز خواهد داشت

در سیستمهای نوری هر انحرافی از تصویر کامل تحت عنوان ابیراهی مطرح می‌شود که این انحراف برای نور تکرنگ شامل ابیراهی کروی ، ابیراهی کما ، انحنای میدان ، اعوجاج و آستیگماتیسم می‌باشد. نور مرکب علاوه بر ابیراهیهای مذکور ابیراهی رنگی نیز خواهد داشت

در سیستمهای نوری مرکزدار و عدسیها چنین فرض می‌شود که در تمام حالات از طرف جسم دسته باریکی اشعه که شعاع اصلی آن عمود بر سطح عدسی باشد، می‌تابد. همچنین ، جسم کوچک ، عمود بر محور اصلی و نور تابشی تک‌رنگ فرض می‌شود، ولی در عمل شرایط فوق موجود نیست، در نتیجه تصویری که توسط دستگاهی ، از یک جسم حاصل می‌شود، با تصویر نظری یکسان نمی‌باشد، یعنی در نتیجه عدم رعایت تقریب گاوس و بکار نبردن نور تک‌رنگ معایبی در تصویر حاصل می‌شود و هر انحرافی از تصویر کامل تحت عنوان ابیراهی مطرح می‌شود

انواع ابیراهی

ابیراهی رنگی

هر جا که تغییر ضریب شکست یا رنگ نور به حساب بیاید، ابیراهی رنگی مطرح می‌شود، زیرا ضریب شکست مواد شفاف با رنگ نور تغییر می‌کند. عدسی از جسم ، تنها یک تصویر نمی‌دهد بلکه از آن یک سری تصویر (به ازای هر رنگ موجود در دسته شعاع یک تصویر) تشکیل می‌دهد. مشابهت عدسی با منشور که در لبه‌های آن مشهودتر است، موجب پاشندگی نور می‌گردد. بزرگنمایی جانبی هم به دنبال تغییر فاصله کانونی با رنگ تغییر می‌کند. خود ابیراهی رنگی به دو نوع ابیراهی رنگی محوری یا طولی و ابیراهی جانبی یا عرضی تقسیم می‌شود

ابیراهی تکفام

انحراف هر شعاع از مسیر تعیین شده (ابیراهی آن) بوسیله فرمول گاوس برحسب پنج حاصل‌جمع موسوم به جمعهای سیدل بیان می‌شود. اگر تصویر حاصل بدون عیب می‌بود، تمام این حاصل‌جمعها صفر می‌شد، اما هیچ دستگاه نوری نمی‌توان ساخت که در آن تمام این شرایط را یکجا داشته باشیم. صفر شدن هر یک از این جمله‌ها متناظر با نبودن ابیراهی معینی است. این ابیراهیها که برای هر رنگ و ضریب شکست خاصی وجود دارد، تحت عنوان ابیراهی نور تکفام مطرح می‌شوند

انواع ابیراهی نور تکفام

ابیراهی کروی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه تحقیق عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تحقیق عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی با word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی با word

مقدمه
بیان مسئله
هدف تحقیق
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
پیشینه پژوهش
تعاریف کودکان کار و خیابانی
خصوصیات کودکان خیابانی
ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی
علل پیدایش کودکان خیابانی
شناخت فراگرد (فرایند)
مدلهای فراگرد ارتباط
هدف از برقرراری ارتباط چیست
مبانی ارتباط اثر بخش
موانع ارتباطی
مهارت های روابط انسانی
نظریه نیاز و ارتباط موثر
مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مربیان
مدل ارتباطی سیستم های (سازش پذیر) فرهنگی هستی گرا
مدل ارتباطی NLP
برقراری ارتباط روشن
متقاعدسازی
روبرو شدن با مقاومت
روش پژوهش
مراحل تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
نتیجه گیری
نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان
نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک
نتیجه گیری کلی از نتایح بخش دوم پرسشنامه در زمینه متقاعد کردن کودک
نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک
نتیجه گیری کلی از نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک
بحث
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات

مقدمه

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید. هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده‌تر؛ مودبتر، صمیمی‌تر، بیریاتر، آزاد اندیش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگی با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند. ارتباط، از طریق پیامهای خود، مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروبط به عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران و کسانی که با کودکان خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند

ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم

 در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی بر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را برای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد

 بیان مسئله

ارتباط بر قرار کردن با کودکان خیابانی می تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این کودکان تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتمادکردن را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام گردید

چگونه می توان با کودکان خیابانی شرکت کننده در NGOناصر خسرو ارتباطی موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن ،متقاعد سازی، شکستن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفته شد و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان اهمیت خاصی داده شد

-         چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟

-         چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در متقاعد کردن کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟

-         چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در شکستن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش ، این مفهوم در بخش عملیاتی حذف گردید

هدف تحقیق

این تحقیق با هدف تشخیص مولفه‌ها و راه کارهای مهم مورد استفاده بوسیله مددکاران برتر در ایجاد یک ارتباط موثر با کودکان خیابانی در NGOها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها در سه زمینه (ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت) مد نظر می باشد

برای چه تحقیق

هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این کودکان است، که پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و علمی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان در NGO های مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از کودکان خیابانی ناصرخسرو، خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی شوش، خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی مولوی و ; فراهم می نماید، چرا که کودکان خیابانی یکی از معضلات بزرگی است که نهادهای دولتی و خیریه باید به آن توجه زیادی بکنند

اهمیت و ضرورت تحقیق

در رابطه با پرورش کودکان خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با کودکان خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟)به نظر من هرچه این مسئله اساسی تر و دقیق تر و روشن تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می شود و در موقعیتی قرار می گیریم که مشکلات کودکان خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می شویم

دوران کودکی، دوران شکل پذیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود، می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد که کج میرود یا همچنان راست و استوار کودک را به سر منزل مقصود میرساند

سالهای اولیه زندگی مهم ترین مرحله برای پرورش استعداد،شرافت یا بزهکاری است . تمام صفات و عاداتی که در این مرحله اخذ می شود همان‌هایی هستند که در بزرگسالی مورد استفاده قرار می گیرند و سلامت یا انحراف دوران طفولیت مقدمه ای برای دوران بزرگسالی کودک است . و همچنین در بُعد اجتماعی با گسترش زندگی شهری و افزوده شدن تعداد اَبَر شهرها و معضلات حاشیه ای خاص آن این موضوع بیشتر حائزهمیت می شوند

تعاریف نظری

کودکان کارو خیابانی: کودکانی که اکثر اوقات در NGO های خانه کودک ناصر خسرو ،خانه کودک شوش، خانه کودک مولوی و ; رفت و آمد می کنند و اغلب از قشر کم در آمد جامعه می باشند

و ممکن است از بسیاری حقوق خود ، بقا، رشد، امنیت، تحصیل، مراقبت  های بهداشتی، حفاظت در برابر سو استفاده های جسمی و روحی و محیط خانوادگی سالم محروم باشند و برای امرار معاش خود خانواده هایشان بر خلاف قانون کار ، مجبور به کار کردن در خیابا ن  و یا در محیط نا مناسب می باشند و از قشر کودکان عادی یا همسالان خود دور می مانند و احتمالا دچار بسیاری از مشکلات عاطفی و شناختی می شوند که محتاج توجه و رسیدگی فوری می باشند

لازم به ذکر است که تعریف فوق در برخی از موارد می تواند شامل حال کودکان خیابانی خانه کودک ناصر خسرو نشود

ارتباط موثر:ارتباط در این تحقیق عبارتست از افکار، گفتار وکردار هایی که ما را با دیگران ، جهان هستی و ابعاد معنوی آن مرتبط می سازد و یک روش علمی و کاربردی است؛ و در دید گاه NLP به راه کار های کاربردی چون بر قراری راپورت ، ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت، توجه خاصی شده است

مددکاران برتر: مددکارانی هستند که بوسیله درصد قابل توجهی از کودکان در زمینه برقراری ارتباط موثر و خوب معرفی شده اند و مورد تایید مدیر خانه کودک ناصرر خسرو بوده اند. که به روشی خاص مورد مطالعه قرار گرفته اند

تعاریف عملیاتی

کودکان خیابانی خانه کودک ناصر خسرو: کودکانی هستند که اوقات فراغت خود را در خانه کودک به سر می برند و در کلاسهای هنری چون نقاشی ، معرق، کتاب خوانی ، فرش بافی ، خیا طی، ; و در کلاسهای تقویتی چون زبان، ریاضی ، فیزیک، ; و در کلاسهای ورزشی چون یوگا ، فوتبال ، والیبال ، تکواندو و; شرکت میکنند و اغلب دچار مشکلات اخلاقی ، خانوادگی ، اقتصادی ، عاطفی و فرهنگی  می باشند

ارتباط موثر: زمانی که مدد کار بتواند از طریق بهترین  و مهمترین راهکار ها و مولفه ها با کودک ارتباطی روشن برقرار کند و کودک را در راستای اهداف مورد نظر متقاعد سازد و بتواند برخورد مناسبی با مقاومت کودک ارائه دهد ، ارتباط موثر گویند

مددکاران برتر: مددکارانی که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ، از جانب کودکان برگزیده  شدند و بعلت فراوانی آرا با اختلاف زیادی از سایر مدد کاران جدا گشته و راهکارها و مولفه های آنها با سایر مددکاران مقایسه شده است

[1]محسنیان راد،مهدی،ارتباط شناسی ،چاپ پنجم1382،ص

پیشینه تحقیق

مقدمه

در این فصل به طور مختصر به مباحثی چون تعاریف کودکان کار و خیابانی ، خصوصیات ، ساختار اجتماعی ، ویژگی های روانی ، اجتماعی وعلل پیدایش کودکان کار و خیابانی اشاره شده است و بعد به تعاریف ارتباط ، شناخت فرا گرد و مدلهای ارتباطی و هدف ارتباط پرداخته شده است و اصول و مواردی را در زمینه ارتباط اثر بخش، موانع ارتباطی ، مهارتهای روابط انسانی ، مراحل بهبود ارتباط را عنوان گردیده است. ودر نهایت با الهام از مدل ارتباطی سیستمهای  فرهنگی  هستی گرا و مدل ارتباطی گربنر کمک گرفته و مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مددکاران را بر اساس مدل ارتباطی NLP سازمان داده است. بر اساس این نظریه به چهار زمینه برقراری راپورت، ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، روبرو شدن با مقاومت توجه گردیده است

تعاریف کودکان کار و خیابانی[1]

به اعتقاد بعضی از محققان هنگا می که از کودکان خیابانی در معنای دقیق یا صریح کلمه سخن می گوییم منظور کودکان خیابانی هستند و تصور قالب نیز از کودکان خیابانی همین است. واژه فرانسوی که هم در تفسیر موسع و هم در تفسیر مضیق بکار می رود عبارتست از (Lesen fantsde lane) که نسبت به واژه انگلیسی(Street children) در بر گیرنده (Children onthe street ) و همچنین تعریف مضیق ( Children of the street ) دارای نقص و اشکال است . همچنین به کودک خیابانی « کودک بی خانمان» یا (Homeless children)  نیز می توان گفت . در آفریقای جنوبی به آنها (Malapipe) یعنی کسانی که در فاضلابها می خوابند ، در تانزانیا (Chan gudou) بمعنای ماهیهایی که به دلیل کوچکی زیاد بی مصرف هستند و صیادان آنها را دوباره به دریا می اندازند و همچنین دزدان (thieves) ، طاعون (pests) و اوباش ( Hood lums) در ویتنام به آنها (duidoi) یعنی کودکان خاکی ( Dast children) و در برزیل به آنها (Marginis) گفته می شود

بعضی ها معتقدند که واژه کودکان خیابانی در دهه 1980 میلادی برای توضیح و تشریح کو دکانی بکار می رفت که اکثر اوقات خود را در خیابانها با مشاغل گوناگون سپری می کنند، با بررسی و مطالعه متون به نظر می رسد تعریف جامع و مانع مورد قبول همگان برای واژه مذکور وجود ندارد و این امر ناشی از دیدگاههای متفاوت درباره پدیده کودکان خیابانی است بعنوان نمونه به بعضی از این تعاریف اشاره می‌شود

در تحقیق منتشره از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحده« یونیسف» در تهران کودکان خیابانی چنین تعریف شده اند : کودکانی که عمده وقت خود را بدون سرپرستی بزرگسالان در خیابانها می گذرانند.[2]

در تعریفی دیگر که از یونیسف در سال 1997ارائه شده آمده است

کودکان خیابانی به کودکانی اطلاق می گردد که در شهر های بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند

این تعریف سه ایراد دارد .اول: عبارت«شهرهای بزرگ» مبهم و از آن تعریفی ارائه نشده است و معلوم نیست که منظور از بزرگی یک شهر ابعاد جغرافیایی یا تعداد سکنه آن است. دوم: ممکن است کودک کار یا زندگی در خیابان را به اختیار پذیرفته باشد . سوم: اگر منظور از زندگی در خیابانها سپری نمودن شب  و روز در خیابان باشد این تعریف ، کودکانی را که در خیابان کار یا زندگی نمی کنند اما با این حال مدت قابل ملاحظه ای از روز یا شب را در آن می گذرانند را در بر نمی گیرد

« خوزه آرتور ریوس» در مقاله ای تحت عنوان « وضعیت کودکان خیابانی در آمریکای لاتین» کودکان خیابانی را صغاری می داند که دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظمی از عمر خود را تنها یا به صورت گروهی در خیابانها می گذرانند.[3] این تعریف اگرچه ایرادات تعاریف قبلی را ندارد با این حال دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظم امری است که به نظر می رسد به عرف  و شرایط اجتماعی بستگی دارد . بعنوان مثال کودکی که تنها یک هفته را در خیابان سپری کند کودک خیابانی محسوب نمی گردد . حال اینکه به اعتقاد ما اطلاق واژه کودک خیابانی بر او مانعی ندارد زیرا مدت خیابانی بودن تاثیری در ماهیت امر ندارد

این کودکان را به چند گروه تقسیم می کنند[4]

        1- کودکانی که در خیابان‌ها زندگی می کنند اولین نگرانی آنها زنده ماندن و داشتن سر پناه است

2- کودکانی که از خانواده جدا شده اند و موقتاً در مأمنی مانند خانه های متروک و پناهگاهها زندگی می کنند

3- کودکانی که تماس با خانواده خود را حفظ می کنند ولی بعلت فقر ، پرجمعیت بودن خانواده یا سوء استفاده جسمی و جنسی از آنان در خانواده بعضی از شبها یا اکثر ساعات روز را در خیابانها به سر می‌برند

4- کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند

 ملاحظه میگردد ارائه تعریفی جامع و مانع در این باره امری دشوار است . با این همه اگر بخواهیم تعریف نسبتاً جامع و مانع انجام دهیم باید بگوییم اگرچه وضعیت کنونی این کودکان بغرنج و تاسف آور است، اما گامهای فراوانی در این حیطه برداشته شده است که این گامها گاهی تو سط دولتمردان نوع دوست، گاهی توسط سازمان های جهانی و زمانی به واسطه افراد خیر برداشته  شده است. در کشور ما ایران با توجه به گامهای مثبتی که در این راستا بر داشته شده است. اما باید اذعان داشت که این گامها هرچند مفید بوده اند اما با توجه به رشد فزاینده جمعیت این گروه، اقدامات مذکور کافی نبوده است . قبل از هر اقدامی باید در جهت شناخت کودکان با توجه به فرهنگ کشور اقدام کرد

باید علل به وجود آمدن سیر تحولی و جمعیت شناسی این کودکان مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس این شناختها اقداماتی جهت نگهداری و باز پروری و باز گرداندن آنها به محیط خانواده صورت گیرد بدون شناخت سبب شناسی و نشانه شناسی و سیر تحولی پدیده در کشور با توجه به فرهنگ منطقه ای برنامه ریزی در این وادی کاری عبث خواهد بود و فقط باعث اتلاف هزینه و نیروی متخصص و عدم ثمر بخشی کار انجام شده خواهد شد و این تحقیق گامی هر چند کوچک در این حیطه است و برای رسیدن به اهداف نهایی نیاز به تحقیقات گسترده ای می باشد. زیرا که موضوع، خود نیز از گستردگی قابل توجهی برخوردار است . و تلاش محققان را در حیطه های گوناگون جامعه شناسی، فرهنگی ، اقتصادی و روانشناسی و علوم تربیتی می طلبد

پدیده کودکان خیابانی محصول افزایش مهاجرت ، گسترش حاشیه نشینی و صنعتی شدن جوامع در شهر های بزرگ است و تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست . کودکان خیابانی به شدت در معرض آسیبهای اخلاقی و جسمانی هستند و در بسیار از موارد توسط گروه های سازمان یا فته جذب کارهای خلافکارانه می شوند

همچنین  کودکان خیابانی حاصل فقر اجتماعی هستند برخی خانواده ها بعلت نداشتن هزینه مخارج فرزندانشان آنها را وادار به کار می کنند. فقر در ایران بطور مستقیم  بر کودکان تاثیر میگذارد . کودکان خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه علاوه بر خشونت رفتارهای  سنتی و عقب افتاده پدر سالاری ، در جدالی نا برابر و از پیش تعیین شده با فقر وتنگ دستی قراردارند . باز تاب تکانه اجتماعی ناشی از بی عدالتی ، عدم تامین اجتماعی ، گسترده تر شدن فاصله طبقه اجتماعی و ;هر روز کودکان بیشتری را به کودکان خیابانی اضافه میکند . کودکان بعنوان یکی ازابزار ایجاد درآمد در نتیجه فقر خانواده مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بعلت آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد ، طلاق ، بی سرپرستی و بد سرپرستی ، کودکان از خانه های خودفرار کرده و به شهر های بزرگ می روند . این کودکان معمولا ه کارهای پست مثل دست فروشی ، واکسی ، گل فروش و غیره مشغول می شوند . در بعضی مواقع این کودکان مورد سوء استفاده های جنسی و توسط افراد سود جو واسطه فروش مواد مخدر می گردند

طبق بر آورد یونیسف در ایران 90کودکان دارای پدر یامادر هستند و در خانواده های پر جمعیت زندگی می کند و در تهرا ن80این افراد مهاجر هستند و98آنها  مذکر هستند

به طور خلاصه کودکان خیابانی کودکانی هستند که برای ادامه زندگی وبقای خود مجبور به کار کردن هر چند سخت و طاقت فرسا هستند و اینها از داشتن حق طبیعی و حقوق اساسی و انسانی محرومند

براستی در کشوری وجود چنین کودکانی قابل فهم است [5]

خصوصیات کودکان خیابانی [6]


[1] – مومنی، فاطمه، 82-

[2] – سازمان بهزیستی کشور (معاونت امور اجتماعی، دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی) طرح تجهیز و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، تشخیص، جایگزینی کودکان خیابانی و متکدیان، 1378 ص

[3] -UN, International Riview of  Criminal Policy, 1990, P: 131,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله ارتداد و نظم عمومی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله ارتداد و نظم عمومی با word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله ارتداد و نظم عمومی با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله ارتداد و نظم عمومی با word

ارتداد و نظم عمومی :  
تعریف حقوق :  
ویژگی قواعد حقوقی :  
1 – عام و کلی بودن :  
2 – الزام آور بودن :  
3 – اجتماعی بودن :  
4 – داشتن ضمانت اجرا :  
تعریف اخلاق :  
تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی :  
1 – تفاوت در هدف :  
2 – تفاوت در قلمرو :  
3 – تفاوت در ضمانت اجرا :  
رابطه اخلاق و حقوق :  
الف ) دیدگاه مخالفان وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق :  
ب ) دیدگاه موافقان وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق :  
بررسی میزان تاثیر قواعد اخلاقی در نظام حقوقی ایران :  
اخلاق و حقوق کیفری :  
اخلاق و حقوق مدنی :  
توضیح اجمالی در مورد برخی از قواعد حقوق مدنی مبتنی بر اخلاق :  
الف ) ضرورت مشروعیت جهت معامله :  
ب ) اداره مال غیر :  
ج ) روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق :  
حریم خصوصی  
کتابنامه :  

کتابنامه

1 – قربان نیا ( ناصر ) ، اخلاق و حقوق بین الملل ، چاپ اول ،  انتشارات پژو هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ،

2 – کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ سی و هشتم ، شرکت سهامی انتشار ،

3 – اسماعیل ( دکتر محسن ) ، تعامل حقوق و اخلاق در رسانه ها ،

4- کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، فلسفه حقوق ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1353 ، ج

5- الهامی ( داود ) ، درسهایی از مکتب اسلام ، شماره هشت الی دوازده ،

6– اخلاق و حقوق کیفری ، روزنامه ایران ، شماره 3512 مورخ 11/9/

 

ارتداد و نظم عمومی

بنابر این می توان ادعا نمود که فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات مانند ارتداد به دلیل برخورد آن با نظم واخلاق عمومی، کاملا باقوانین بین الملل مر بوط به حقوق بشر ساز گار است; بند 3 ماده19 میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی آزادی بیان را به خاطرحفظ اخلاق عمومی محدود می کند از این رو دولت ها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی درآزادی بیان مداخله نموده ودر حد لازم آن رامحدود کند

نظم واخلاق عمومی رایکی ازحقوق دانان این چنین تعریف می کند: نظم عمومی مد لول مقرراتی است که در آن ذات، حیثیت ومنافع مادی ومعنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرار گیرد در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریحه دار می شود بنا بر این برای حفظ آن هر گونه اقدام الزام کنینده یا باز دارنده بجا وشایسته خواهد بود

بنا بر این فلسفه جرم انگاری توهین به مقد سات در حقوق اسلام همانا بر خورد با نظم واخلاق عمومی است زیرا؛ دریک جامعه دینی بویژه جامعه مبتنی بر حکومت دینی با توجه تعلق خاطر شد ید افکار عمومی پیروان ادیان الاهی به مقد سات ورهبران دینی که علاوه بر دارا، بود ن شخصیت حقوقی خاص از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخور دار ند چگونه ممکن است اهانت به مقد سات شمرده نشود؟ درحالیکه حتی در جامعه مبتنی بر حکومت د موکراتیک اهانت به اصول جامعه که موجب برهم زد ند نظم یا اخلاق عمومی گرد د از نظرقانونی روانیست یالا اقل درعمل قابل تحمل نخواه د بود

یکی از حقوقدانان عرب می نویسد: در همه نظام های سیاسی، اقدام برای بر اندازی جرم است وچون در نظام سیاسی اسلام ، عقیده دینی پایه واساس آن را تشکیل می دهد از این رو ار تداد اقدام برای بر اندازی تلقی میشود در حقیقت، همه نظام های حقوقی(ازجمله اسلام) اتفاق نظر دارند که بر اندازی اقدامی مجرمانه وقابل تعقیب ومجازات است وآن چه بین اسلام وقوانین امروزی تفاوت می کند تحلیل شان از موضوع ارتداد است. که از نظر فقه اسلامی ارتداد موضوع جرم بر اندازی محسوب میشود؛ زیر امکتب ریر بنای نظام اسلامی وبرای پاسداری از کیان نظام به ناچار باید جلو ارتداد را گرفت

ولی در نظام سیاسی غیر دینی وسکولار چون دین نقش زیر بنای در روابط اجتماعی وساختار سیاسی ندارد لذا تغییر عقیده جرم بر اندازی وسیاسی محسوب نمی شود

 تعریف حقوق

غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حساب شده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمی رسد . اما در یک تعریف کاربردی می توان حقوق را چنین تعریف کرد

(( حقوق عبارتست از مجموعه قواعد ی عام ، کلی و الزام آور که در راستای حمایت از  نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد ))

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانائی را حق مینامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل

ویژگی قواعد حقوقی

1 – عام و کلی بودن

نگاه قواعد حقوقی متوجه اشخاص خاصی نیست . بلکه به طور کلی برای تمامی افرادجامعه وضع می شود

2 – الزام آور بودن

برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی ،وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد ، واقعیتی انکار ناپذیر است . البته درجات الزام آوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم می شوند

3 – اجتماعی بودن

هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است . این قواعد به مصالح اجتماعی توجه دارند

علی الاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمی گیرد . در واقع ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است

4 – داشتن ضمانت اجرا

پایه و مبنای ویژگی الزام آور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانت اجرا مستحکم می گردد . اگر ضمانت اجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمی شد ، ویژگی الزام آور بودن این قواعد بی فایده و در عین حال بی معنا و مفهوم به نظر می رسید

ضمانت اجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزام آور بودن این قواعد ، درجات گوناگونی دارد . ممکن است این ضمانت اجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید،سخت و خشن مثل مجازات باشد ( ضمانت اجرای کیفری ) یا در حالت خفیف تر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل ( ضمانت اجرای حقوقی ) نمایان شود

تعریف اخلاق

اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و رسیدن آن ها به کمال ضرورت دارد . اخلاق ، قانون زندگى است که به انسان چگونه زیستن را مى‏آموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است  و به وجدان انسانی باز می گردد

انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت ، این قواعد را محترم می پندارند . بعضی ها اخلاق را قاعده عمل انسانی تعریف کرده اند . عملی که از روی اختیار باشد ، نه اجباری و غیر ارادی . انسان عاقل با اختیار تام  و مطلق خویش ، هدفی را که به حکم عقل صحیح است ، دنبال می کند

تفاوت قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی

به نظر برخی اصولا در نظام های حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما ) هیچ گونه جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد . در حقیقت هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار اخلاقی تلقی می شود

در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد اما با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه می شویم که این دو مقوله از جهات عدیده با یکدیگرتفاوتهایی دارند

1 – تفاوت در هدف

هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس ، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعه فاضله است . در واقع قواعد اخلاقی  در اهدافی والا سیر می کنند . در حالی که مطابق تعریف ، هدف قواعد حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است

2 – تفاوت در قلمرو

قواعد اخلاقی از نظر گستره و قلمرو به مراتب از قواعد حقوقی وسیع تر هستند . محدوده قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و منظم شدن این روابط  خلاصه می شود . در حالی که قواعد اخلاقی علاوه بر زندگی اجتماعی،به زندگی فردی اشخاص و باطن و وجدان درونی آن ها باز می گردد

3 – تفاوت در ضمانت اجرا

هم قواعد اخلاقی از جنبه الزام آوری برخوردارند ، هم قواعد حقوقی . اما از منظر منشا اجرا و درجه با یکدیگر فرق می کنند . منشا قدرت الزام آوری قواعد حقوقی ، حکومت هایی هستند که مسئول برقراری نظم و امنیت تلقی می شوند . اما منشا الزام قدرت الزام آوری قواعد اخلاقی به وجدان پاک و بیدار آدمی باز می گردد

همچنین از نظر درجه الزام آوری می توان گفت که ضمانت اجرای قواعد حقوقی از نظر اجتماعی مادی و با نیروی فشارواجبار انجام می گیرد وقانونگذار به طرق مختلف اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن ها می سازد . ممکن است نتیجه به کار نبستن این قواعد ، بطلان عمل یا مجازات شخص باشد . در حالی که از نظر اجتماعی ضمانت اجرای اخلاقی به مراتب خفیف تر است ومی تواند به طرق مختلفی من جمله سلب اعتماد یا بی اعتنایی ظهور پیدا کند

رابطه اخلاق و حقوق

را بطه اخلاق و حقوق از قدیمی ترین موضوعات و مباحثی است که ذهن بشریت را به خود درگیر کرده است . در مورد ارتباط بین اخلاق و حقوق ، فیلسوفان حقوق بالاتفاق با یکدیگر هم نظری ندارند . بلکه برخی از آنان قائل به عدم وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق هستند . بالعکس برخی دیگر از فیلسوفان موافق چنین ارتباطی هستند

الف ) دیدگاه مخالفان وجود ارتباط بین اخلاق و حقوق

ریشه جدایی اخلاق و حقوق را باید در تفکرات ((ارسطو)) حکیم یونانی جستجو کرد

ارسطو حکمت را به سه شعبه اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد.تدبیر منزل و سیاست مدن مربوط به روابط اجتماعی افراد و روابط با دولت بود . در واقع تدبیر منزل و سیاست مدن مبنای قواعدی است که در حقوق از آن ها بحث می شود.البته در هیچ جا مساله تعارض بین اخلاق و حقوق صریحا مطرح نشده است

دیدگاه جدایی اخلاق و حقوق در قرن هیجدهم طرفداران بسیاری پیدا کرد وحقوق فردی ولزوم احترام به آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت . تا جایی که پیروان این دیدگاه حکومت قوانین را بر وجدان آدمی بر خلاف آزادی او می دانستند. پیشرو این نظریه را در قرن میلادی (( کریستین تومازیوس )) (( CH.Thomasius )) آلمانی بوده است . به عقیده وی اخلاق ناظر بر وجدان درونی اشخاص است . در حالی که حقوق حاکم بر روابط اجتماعی اشخاص است . در نتیجه ممکن است تکالیف حقوقی را به زور بتوان بر اشخاص تحمیل کرد اما به دلیل اینکه وظایف اخلاقی بر وجدان باطنی آدمی بار شده است ، لذا نمی تواند اجبار و الزام شود

کانت نیز در کتاب (( نقد عقل عملی مجرد )) این دیدگاه را گسترش داد . به نظر وی در پیشگاه محکمه وجدان ، حسن نیت ارزش دارد ، نه تجلی خارجی اراده . ولی در حقوق ، میزان ارزیابی کارها خود آن ها ست . قوای عمومی نمی تواند درباره امور درونی انسان تحقیق کند . این نظریه پس از (( کانت ))  به شدت مورد انتقاد قرار گرفت . زیرا نه اخلاق از نتایج خارجی اعمال جداست و نه حقوق از کاوش درباره چگونگی نیت اشخاص بی نیاز است

ب ) دیدگاه موافقان وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق

از جمله سر دمداران این نظریه (( ر ریپر)) استاد فرانسوی حقوق است . وی در دو کتاب (( قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی )) و (( نیروهای سازنده حقوق )) ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله را نشان می دهد . در کتاب نخست منبع اصلی قواعد تعهدات در نظام حقوقی فرانسه را اخلاق مذهبی می داند و به توضیح و اثبات آن می پردازد . همینطور در کتاب دوم اصول عقاید خود را در مورد ارتباط نزدیک حقوق و اخلاق و مذهب بیان می کند . به عقیده وی نفوذ اخلاق مسیحی در رویه قضایی بیشتر از نفوذ قانون است. قاضی باید ارزش اخلاقی هر دعوی را به حساب آورد . قاضی از میان بهترین افراد ملت انتخاب شده و باید به اصول اخلاقی پایبند باشد . بنابراین طبیعی است که در دعاوی ، رایی که قاعده اخلاقی تجویز کرده ، صادر می شود . بدین ترتیب قاعده اخلاقی که الهام بخش قاضی بوده ، به قاعده حقوقی تبدیل می شود

درحقیقت می توان اخلاق و حقوق را بسان دو دایره فرض کرد که این دو دایره در بعضی از قسمت ها همدیگر را قطع کرده و در بر می گیرند  . اما در کل دایره اخلاق به مراتب بزرگتر از دایره حقوق است

بررسی میزان تاثیر قواعد اخلاقی در نظام حقوقی ایران

در این قسمت به بررسی اجمالی میزان تاثیراصول ومبانی اخلاقی درشاخه های مختلف حقوقی خواهیم  پرداخت

اخلاق و حقوق کیفری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پروژه مقاله مسجد جامع کبیر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مقاله مسجد جامع کبیر با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله مسجد جامع کبیر با word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله مسجد جامع کبیر با word

چکیده    
مقدمه    
مسجد جامع کبیر (مسجد جمعه)    
مسجد جامع عتیق (قدیم)    
مسجد جامع نو    
مسجد جامع فهرج    
مجموعه امیر چقماق (میدان امیر چخماق)    
مسجد میر چقماق    
مسجد ملا اسماعیل (محل برگزارى نماز جمعه)    
مسجد ریگ    
مسجد فُرط    
مسجد حظیره (حظیره ملا)    
مسجد اهرستان    
مسجد جامع بفروییه    
مسجد جامع عقدا    
مسجد حاج محمد سعیدا    
مسجد زردک    
مسجد جامع اردکان    
مسجد جامع مهریز    
مسجد امیرالمومنین (سرده)    
مسجد جامع عزآباد صدوق    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله مسجد جامع کبیر با word

1-  رضا شاطریان-تحلیل معماری مساجد ایران-ص

2-  قرآن،

3- هیلن براند، ر. (1383) معماری اسلامی، ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران، انتشارات روزنه

4-  رضا شاطریان-تحلیل معماری مساجد ایران-ص

5-  رضا شاطریان-تحلیل معماری مساجد ایران-ص

6-  پیرنیا، کریم، معماری اسلامی ایران، چاپ دوم خرداد، تهران1372، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

7- فروغ حسین‌پور، امین رفیعی گله پردسری، «هنر سنتی و بررسی آن در معماری اسلامی

8-  میرمران، سید هادی. سیری از ماده به روح

9- 130 131 پیرنیا، م(1383) سبک شناسی معماری ایرانی، تهران، نشر معمار،

10- ذکرگو، ا. ح.(1380) سیر هنر در تاریخ (1)، تهران، سازمان پژوهش فرهنگی

11-  ابوذری، م. (1380) آشنایی با میراث فرهنگی هنری ایران، تهران، سازمان پژوهش فرهنگی

12- پیرنیا، محمد کریم. آشنایی با معماری اسلامی ایران. سروش دانش، 1392

13- رضا شاطریان، تحلیل معماری مساجد ایران، ص

14-  رضا شاطریان-تحلیل معماری مساجد ایران-ص

15- کریم پیرنیا-معماری ایران دوره اسلامی-مجموعه مقالات-ص 6-

16-  رضا شاطریان-تحلیل معماری مساجد ایران-ص

17-اعتراض مولوی عبد الحمید به جلوگیری از برگزاری نماز عید اهل سنت، بی‌بی‌سی فارسی

18-  جنجال بر سر فتوای مفتی سعودی درباره دعوت به تخریب کلیساها، رادیو فردا

19- سوئیسی‌ها به ممنوعیت ساختن مناره رای دادند، بی‌بی‌سی فارسی

مقدمه

پس از فروافتادن ساسانیان، ساخت مساجد در ایران آغاز شد. در سه قرن نخستین حکومت اسلامی در ایران، مساجد به شیوه‌ای بسیار ساده و به پیروی از معماری ساسانی ساخته می‌شد. زادگاه اولین نمونه‌های معماری اسلامی ایران را در خراسان دانسته‌اند، لذا طریق ساخت بناهای این دوران (شامل امویان، عباسیان، طاهریان) به شیوه خراسانی معروف است. در این شیوه که نقشه عمومی بناهای آن از مساجد صدر اسلام اقتباس شده، مساجد بصورت «شبستانی» یا «چهل ستونی» ساخته شده‌اند (ذکرگو، 46:1380)( هیلن براند، ر. (1383) معماری اسلامی، ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران، انتشارات روزنه )با پدیدار شدن اسلام و پذیرش آن از سوی ایرانیانی که زیر بیدادگری و ستم بودند دگرگونی‌هایی در ساختمان سازی رخ داد

پس از اسلام، با الگو گرفتن از باورهای اسلامی ساختمانها «مردم وار» تر شدند. گرچه در شیوه پارتی نیز مردم واری و پرهیز از بیهودگی نمایان بود ولی پس از اسلام این ارزش‌ها بیشتر نمودار شدند.در شیوه‌های پیشین بنابر شرایط، ساختمان سازی کیفیت ویژه‌ای یافت. برای نمونه در شیوه پارتی در روزگار اشکانیان، ساختمان‌ها با سبک پاکتراش و با ریزه کاری بیشتری ساخته می‌شدند، اما در دوره دوم زمان ساسانیان چون به ساختمانهای بیشتری نیاز داشتند ساختمان را با سنگ لاشه می‌ساختند، بدین گونه کیفیت: ساختمان سازی نیز افت می‌کرد (پیرنیا، 134:1383)( رضا شاطریان-تحلیل معماری مساجد ایران-ص22)این امر به روی نحوه ساخت مساجد در دوره‌های مختلف تاثیر گذاشت. بطور مثال ”در دوره سلجوقی آجر کاری و در دوره ایلخانی گچ بری و در دوره تیموری و صفویه کاشیکاری رایج بوده است. نقشه ساختمانی مساجد نیز تفاوت‌های آشکاری در هر دوره دارد. در ایران اسلامی با مساجد شبستانی، یک ایوانی، دو ایوانی، چهار ایوانی و ترکیب گنبد خانه با ایوان اصلی روبرو هستیم“(ابوذری 1380: 117)( رضا شاطریان-تحلیل معماری مساجد ایران-ص 128)


مسجد جامع کبیر (مسجد جمعه)

درخشان‏ترین بناى شهر یزد مسجد جامع آن است. درخشندگى کاشى‏ها، بلندى منارها، زیبایى گچ‏کارى، گشادگى صحن، خوابیدگى گنبد و بالاخره شبستان زمستانى وسیع هر یک عنصرى و عاملى از بزرگى، زیبایى و هنرمندى این یادگار ارجمند و دست پرورده هزار ساله یزد است

تحقیق در باب مسجد جامع یزد از دو قسمت تشکیل مى‏شود. یکى اطلاعات تاریخى و منقولات مربوط به مسجد جامع قدیم که فعلاً اثرى از آن باقى نیست. دیگر آنچه مربوط مى‏شود به مسجد جامع کنونى که از عصر مظفرى است و آن را برجاى مسجد جامع قدیم ساخته‏اند. این اثر به شماره 206 در تاریخ 31/4/1313 ثبت آثار تاریخى مى‏باشد.( پیرنیا، کریم، معماری اسلامی ایران، چاپ دوم خرداد، تهران1372، انتشارات دانشگاه علم و صنعت)

مسجد جامع عتیق (قدیم)

بناى مسجد زمانى که بنیاد نخستین آن توسط علاء الدوله کرشاسب گذاشته شد در میان «شهرستان» یعنى داخل حصار قدیم قرار داشت. بانى مسجد قدیم کرشاسب بن على بن فرامرز بن علاء الدوله کالنجار از دودمان آل بویه است و مسجد را بر جاى آتشگاه عصر ساسانى ساخت. این اثر به شماره 2294 ثبت آثار ملى ایران مى‏باشد.( فروغ حسین‌پور، امین رفیعی گله پردسری، «هنر سنتی و بررسی آن در معماری اسلامی)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و پنجم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X